Bedre helsetilbud til personer med psykiske lidelser i Helse Bergen

Prosjektet har mål om å forbedre helsetjenestene til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som har hyppige innleggelser i sykehus.

Pasientgruppen omtales som «storforbrukere» av spesialisthelsetjenester. Til tross for hyppige og gjentatte sykehusinnleggelser i psykisk helsevern, ser de ikke ut til å få adekvat hjelp for sine problemer. De har et uforholdsmessig lavt utbytte av tjenestene som gis, til tross for at pasientgruppen utgjør opptil 20% av totalkostnaden på helse og omsorg i kommunal sektor. Pasientene gis dermed et lite bærekraftig helsetilbud, både økonomisk og menneskelig.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum av, og har nytte av, tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt redusert risiko for uønskede hendelser.

InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, gevistrealisering og systematisk design. InnoMed gir veiledning og hjelp til å igangsette tjenestedesign i et systematisk perspektiv der forståelsen av det komplekse bildet rundt pasienten blir utforsket. I tilleg skal InnoMed bistå i å kartlegge det man allerede kan og vet rundt pasientgruppen og behandling, samt gi råd rundt tjenstedesign og roller, ansvar og samhandling. InnoMed skal bidra med å designe dagens tjenestereise, hvor man steg for steg kartlegger alt som gjøres i dag for å levere tjenesten. Ved å systematisk dokumentere tjenesten på denne måten, vil man kunne avdekke «hull» og problemområdet, muligheter, overlapp i ansvarsområder med mer.

Prosjektet er i startfasen, og har nettopp hatt første arbeidsgruppemøte. InnoMed har bidratt i forkant av dette, og skal i løpet av høsten fasilitere workshops hvor fokuset blant annet vil være forankringsarbeid og plan for videre prosjektarbeid.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar