Bedre helsetilbud til personer med psykiske lidelser i Helse Bergen

Prosjektet har mål om å forbedre helsetjenestene til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som har hyppige innleggelser i sykehus.

Pasientgruppen omtales som «storforbrukere» av spesialisthelsetjenester. Til tross for hyppige og gjentatte sykehusinnleggelser i psykisk helsevern, ser de ikke ut til å få adekvat hjelp for sine problemer. De har et uforholdsmessig lavt utbytte av tjenestene som gis, til tross for at pasientgruppen utgjør opptil 20% av totalkostnaden på helse og omsorg i kommunal sektor. Pasientene gis dermed et lite bærekraftig helsetilbud, både økonomisk og menneskelig.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum av, og har nytte av, tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt redusert risiko for uønskede hendelser.

InnoMed har støttet prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, gevistrealisering og systematisk design. InnoMed har gitt veiledning og hjelp til å igangsette tjenestedesign i et systematisk perspektiv der forståelsen av det komplekse bildet rundt pasienten har blitt utforsket. I første fase av prosjektet har fokus vært på aktørkartlegging og innsikt i brukeres erfaringer med de etablerte tjenestene. Prosjektet har i 2022 fått ny støtte fra InnoMed til utprøving av ulike konsepter for pasientgruppen. 

I 2022 fikk prosjektet støtte til å utvikle app for akuttjeneste sammen med YouWell, InnoMed skal bistå med implementeringsplanlegging, gevinstrealisering, finansiering av tjenestene og forvaltningsmodell.

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar