Bedre palliativ behandling for barn og unge på Nordlandssykehuset

InnoMed støtter Nordlandssykehuset med å etablere gode tjenesteforløp for barn og unge som får palliativ behandling. 

Prosjektet ønsker å bidra til at barna/ungdommene og deres familier får best mulig livskvalitet og får være mest mulig hjemme.  

Det er behov for å etablere gode pasientforløp og samarbeidsrutiner mellom de ulike aktørene (spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, hjem og ev. lokalsykehus) bl.a. ved å benytte digitale hjelpemidler. 

Hvis det ender med at barnet/ungdommen dør vil prosjektet etablere en tjeneste som kan bidra til mulighet for hjemmedød dersom ønskelig. 

Prosjektet består av deltakere fra sykehusets barnepalliasjonsteam, helsesykepleiere i Leirfjord kommune (Helgeland), brukerrepresentanter (mødre) og UNN samvalgssenter.  

Prosjektet har tidligere fått støtte fra Innomed til å lage gode pasientforløp, etablere samarbeidsrutiner mellom kommunal- og spesialisthelsetjenesten og identifisert løsninger for kommunikasjon. I det videre arbeidet skal InnoMed bistå med forankring inn mot flere kommuner, gevinstkartlegging og implementering av tjeneste (tverrfaglig team).