Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester, Sunnaas sykehus HF

Digitale videoløsninger kan bidra til en trygg og kvalitativt god oppfølging av sårpasienter i eget hjem eller i institusjon. Kommunalt ansatte samarbeider med personell i spesialisthelsetjenesten via videokommunikasjon under sårbehandlingen. Den nye tjenesten sikrer at pasienter får trygge, likeverdige og tilfredsstillende oppfølging, uavhengig av geografisk lokalisasjon.

Når helsetjenester tilbys på nye måter, medfører det endringer for hvordan tjenester leveres, mottas og samskapes. «Felles tjenestemodell» er et samarbeid mellom fire helseforetak, kommuner, fastleger og pasienter og pårørende. Teknologi bidrar til at samarbeidet forenkles og effektiviseres, uten at kvalitet forringes, heller forbedres.

Gjennom samarbeidet med «Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester» innføres digitale sårtjenester i 3 HF etter samme nasjonale tjenestemodell, basert på «Veiviser for videokommunikasjon». Prosjektet samler informasjon, verktøy og kompetansetilbud som skal bidra til spredning av digitale tjenester og økt kompetanse innen sårbehandling.

Digitale sårtjenester bidrar til:

 1. Nye kostnadseffektive og helhetlige integrerte helsetjenester uten å redusere behandlingsmessig kvalitet
 2. Miljøgevinster ved unngåtte transporter og følgetjeneste 
 3. Kompetanseoverføring mellom tjenestenivå

Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste, gjøres ved at prosjektet samler erfaringer, identifiserer aktuelle barrierer og dekker kunnskapshull innen implementering av digitale helsetjenester mellom tjenestenivå. 

Kvalitetssamarbeid er i fokus, med utforming av hjelpeverktøy i sårbehandling (Verktøykasse, felles begrepsbruk, flere kompetansetilbud mm).  

 

Teknologi

Tekniske løsninger er koblet til sikret helsenett, som tilfredsstiller alle krav til å dele pasientinformasjon via direkte videooverføring og alle krav til personvern.

 

Hvor/partnere

Sykehuset Innlandet HF(SI) samarbeider med Vestre Viken HF, Sunnaas Sykehus HF og Sørlandet sykehus HF om å etablere digitale sårtjenester etter en felles tjenestemodell. Dette gjøres i samarbeid med 13 kommuner, Universitetet i Sør-Øst Norge og aktuelle leverandører.  

Image
Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester

 

Referanser

 

FILMER

 1. Digitale sårtjenester i Sykehuset Innlandet, kort
 2. Digitale sårtjenester i Sykehuset Innlandet, lang
 3. Digitale sårtjenester i Vestre Viken, kort
 4. Digital sårbehandling Sørlandet sykehus
 5. Telemedisinsk sårkonsultasjon – Sunnaas sykehus, kort

 

ANDRE LENKER

 1. Felles tjenestemodell-Sykehuset Innlandet
 2. Digital sårtjeneste - Vestre Viken (Inkludert tjenestedokumentasjon)
 3. Sår og sårbehandling 2023 (med spilleliste og filmer)
 4. Nasjonalt nettverk for digitale sårtjenester (workshop)
 5. Introduksjon Workshop nasjonalt nettverk (Sunnaas)
 6. Nasjonalt nettverk for digitale sårtjenester (Forelesninger høst 2022)