Forsterket akuttilbud i Nye UNN Narvik (NUN), Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tettere kobling av delprosjektene som arbeider med utviklingen av tjenester med akuttfunksjonene ved Nye Unn Narvik. 

I Narvik er det nå i ferd med å bli ferdigstilt et nytt lokalsykehus kalt "Nye UNN Narvik," samtidig som Narvik kommune også fullfører et nytt helsehus. Disse byggene er planlagt med en betydelig grad av felles løsninger og funksjoner som vil bli delt. Denne integrasjonen legger til rette for samarbeid og koordinasjon av helsetjenestetilbudet til befolkningen.

For å oppnå dette målet har både UNN og Narvik kommune initiert flere organisasjonsutviklingsprosjekter. Les mer om de andre delprosjektet hvor InnoMed har bistått her. Disse prosjektene, både individuelt og samlet, har som mål å skape mer helhetlige, pasientfokuserte, og godt koordinerte helsetjenester. Dette innebærer å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. Spesiell vekt legges på forbedring av tjenestene for bestemte pasientgrupper, inkludert barn og unge, personer med flere kroniske lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, samt skrøpelige eldre.

Arbeidet med organisasjonsutvikling har pågått over flere år, og nå ser det ut til at flere av delprosjektene må integreres enda tettere. Dette gjelder spesielt prosjekter som fokuserer på utviklingen av akutttjenester. Prosjektet skal nå sikre overgangen fra piloteringsfasen til drift. Herunder utarbeide og starte iverksettingen av en plan for implementering av de nye tjenestene.

InnoMed skal bistå prosjektet med utarbeidelse av implementeringsplan for forsterket akutt-tilbud og oppfølging av gevinster.