Nasjonal spredning av digital hjemmeoppfølging

InnoMed støtter 15 lokale samarbeidsprosjekter med spredning av digital hjemmeoppfølging.

15 lokale samarbeidsprosjekter deltar i et prosjekt om spredning av digital hjemmeoppfølging. Formålet med spredning av digital hjemmeoppfølging er å bidra til at kommuner, inklusive fastleger, i samarbeid med helseforetak tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer. Ved innføring av digital hjemmeoppfølging skal pasientgruppen få helhetlige og sammenhengende tjenester som bidrar til økt mestring og selvstendighet for brukeren, tidlig oppdagelse av tegn til forverring, bedre helse og lavere ressursbruk for tjenestene.

Målet for samarbeidsprosjektet er at pasienter i hele landet får tilbud om digital hjemmeoppfølging der det er hensiktsmessig og forsvarlig oppfølging for den enkeltes behov blir gitt.

InnoMed skal støtte prosjektet med forankring, utarbeidelse av tjenesteforløp, innsiktsarbeid og gevinstplan, hvor støtte til hvert enkelt prosjekt er basert på det enkeltes prosjekts behov.