ParkinsonNet, Stavanger Universitetssjukehus

InnoMed bistår prosjektet 'ParkinsonNet' der det utvikles en helsetjenestemodell som knytter sammen fagpersoner gjennom tverrfaglige nettverk på tvers.

ParkinsonNet har som hensikt å knytte sammen helsepersonell gjennom tverrfaglige nettverk som inkluderer både spesialist- og kommunehelsetjenesten, i tillegg til private aktører, med fokus på å heve kompetansenivået. Hovedmålet er å forbedre tilgjengeligheten av tverrfaglig ekspertise for pasienter med Parkinsons sykdom, og samtidig tjene som et inspirerende eksempel for andre diagnosegrupper. ParkinsonNet har etablert seg som en vellykket helsetjenestemodell i Nederland.

Implementeringen av ParkinsonNet skal fullføres innen utgangen av 2024. I løpet av høsten 2023 og våren 2024 vil det bli gjennomført en omfattende evaluering av ParkinsonNet-modellen. Denne evalueringen vil også vurdere behovet for videreføring i en driftsfase. Videre vil evalueringen inkludere en vurdering av hvordan kommunene engasjerer seg i modellen, samt en analyse av oppgavene og organiseringen til den nasjonale koordineringsfunksjonen.

Evalueringen vil bli igangsatt av styringsgruppen for den nasjonale koordineringsfunksjonen og vil bli gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene. Målet er at resultatene fra evalueringen vil kunne brukes som veiledning for en enkel utvidelse og tilpasning av modellen til andre pasientgrupper som en tjenesteinnovasjon.

InnoMed skal bistå prosjektet med proseshveiledning i å utarbeide gode måleindikatorer.