Samhandlingsforløp barn og unges helsetjeneste i Helse Bergen

Prosjekterfaring: Barn og unges helsetjeneste i Bergen

Bergen kommune og Helse Bergen har implementert verktøyet «Barn og unges helsetjeneste» for å bidra til bedre og mer koordinerte tjenester for barn og unge i Bergen som har psykiske helseplager. InnoMed har støttet prosjektet i arbeidet med implementering.

Bakgrunn og behov

«Barn og unges helsetjeneste» er et verktøy som er utviklet av Helse Fonna i 2016-2019. Syv ulike forløp setter fokus på de mest vanlige psykiske helseplagene hos barn og ungdom, som angstplager, spiseforstyrrelser og oppmerksomhetsvansker. Forløpene fungerer som et kart over hjelpetjenestene for den aktuelle plagen og gir oversikt over de ulike aktørenes rolle og ansvarsområde. Helse Vest har invitert med sine helseforetak og respektive kommuner til å implementere forløpene i sine områder. 

I Bergen har det siden 2016 vært et uttalt mål om å samordne tjenestene bedre, men lokale undersøkelser har likevel tydet på at både brukere av tjenestene og ansatte opplever tilbudet som uoversiktlig og vanskelig å navigere i. Det ble derfor besluttet å gjøre et tverrfaglig løft for barn og unge gjennom å implementere «Barn og unges helsetjeneste» i 2020. Det lokale prosjektet er et samarbeid mellom Helse Bergen og kommunen ved Etat for barn og familie, Etat for spesialpedagogiske tjenester, Etat for skole og Etat for barnehage. Prosjektet har hatt delt prosjektledelse fra Bergen kommune og Helse Bergen.

Prosjektet tok kontakt med Innomed fordi de ønsket hjelp til å skape engasjement rundt prosjektet, finne ut hvordan endringene kan måles, og lage en god implementeringsplan. 

 

Dette gjorde vi i prosjektet

Visjon og målbilde

Da Innomed ble involvert i prosjektet våren 2021 var det ønskelig å formulere en visjon for samordningen av tjenestene som kunne formidles ut til interessenter og aktører for å skape interesse og engasjement. Det var også behov for å konkretisere hvilke aktiviteter prosjektet skulle gjøre for å ta gode steg i retning visjonen. Innomed fasiliterte en workshop med arbeidsgruppen og visjonen ble: «Vi skal være samlet og tilgjengelig når barn og unge trenger oss!» Det ble videre besluttet at det meste av arbeidet i prosjektet som involverte tjenestene skulle utføres i fysiske arbeidsmøter.

Image
Bildet illustrerer arbeidet med å formulere en visjon for samordningen av tjenester

Bildet illustrerer arbeidet med å formulere en visjon for samordningen av tjenester

 

Samhandlingsdager

Prosjektet satte opp fire samhandlingsdager, ett for hvert byområde i Bergen. Her deltok representanter fra alle tjenester for barn og unge i den aktuelle bydelen, både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Det var aktører fra skole, barnehage, PPT, barnevern, BUP for å nevne noen. Agendaen var å se på barrierer og muligheter for god samhandling samt bli kjent med samhandlingsforløpene slik Helse Fonna har utformet dem. InnoMed bidro i planleggingen av samhandlingsdagene og fasiliterte oppgavene i gjennomføringen. Samlingene ble gjennomført med god stemning, kreativitet og mye engasjement. 

Image
Bildet viser de ulike løsningene for å bedre samordningen av tjenester utarbeidet på samhandlingsdagene

Bildet viser de ulike løsningene for å bedre samordningen av tjenester utarbeidet på samhandlingsdagene 

 

Workshop om forløpene

Tjenester for barn og unge fungerer ulikt i de ulike regioner, og det var derfor viktig å se nærmere på hvordan forløpene som var utarbeidet av Helse Fonna måtte tilpasses Helse Bergen og Bergen kommunes eksisterende tjenestetilbud. Det ble gjennomført en workshop med en gruppe representanter fra tjenestene for å se nærmere på forløpene. I løpet av en dag var alle tekstene gjennomgått og innspill til justeringer levert. Innomed bidro til arbeidet gjennom å illustrere scenarier som fungerte som innganger til forløpene. Slik kunne vurderingen av forløpene knyttes til realistiske og gjenkjennbare historier. 

Image
Bildet viser hvordan en av gruppene jobbet med å jamføre dagens tjenestepraksis med forløpene.

Bildet viser hvordan en av gruppene jobbet med å jamføre dagens tjenestepraksis med forløpene.

 

Implementeringsdager

InnoMed deltok også i planleggingen og gjennomføringen av fire implementeringsdager. Det ble arrangert en implementeringsdag for hvert byområde i Bergen med representanter fra de ulike tjenestene. Her ble problemstillinger fra samhandlingsdagene tatt opp og løsninger diskutert. Et av forslagene var å etablere samhandlingsteam på tvers av tjenestene i hvert byområde. Mål for dagen var å bli bedre kjent med samhandlingsforløpene og legge en plan for hvordan de skulle gjøres kjent og tatt i bruk av alle ansatte. 

 

Informasjonspakke 

Det er alltid en risiko for at selv de beste tiltakene havner i en skuff etter at prosjektet er slutt. For å hindre at dette skjer bidro InnoMed til å lage en informasjonspakke som tjenestene kan bruke for å informere ansatte om verktøyene og det regionale samarbeidet. En viktig del av denne pakken er utformingen av scenarier som viser hvordan forløpene kan brukes i tjenestenes daglige praksis.

Image
Bildet viser «Ida hos fastlegen», et av scenariene som ble utarbeidet for å vise hvordan forløpene kan brukes ute i tjenestene.

Bildet viser «Ida hos fastlegen», et av scenariene som ble utarbeidet for å vise hvordan forløpene kan brukes ute i tjenestene. 

 

Hele informasjonspakken finner du på Bergen kommunes nettsider her.

 

Resultater av prosessveiledning

Prosjektlederne fremhever at InnoMeds veiledning og praktisk bistand har vært betydningsfullt for fremdriften i prosjektet. Nå er forløpene publisert på nettsidene til Helse Bergen, og en side på Bergen kommunes innbyggerhjelp er et viktig kontaktpunkt inn til forløpene.  

Forventede resultater av prosjektet er blant annet at tjenestene har god kjennskap til hverandre, og vet når og hvordan de skal kontakte hverandre. Det har også vært viktig å få på plass gode og faste treffpunkt på tvers av tjenestene. For å sikre at gevinstrealiseringen fortsetter etter prosjektslutt, er det er etablert faste strukturer med samhandlingsteam i alle byområder. Teamene skal bidra til å gjøre forløpene kjent blant alle ansatte i tjenestene og sørge for innspill til oppdateringer. Innomed har bistått i arbeidet med en implementeringsplan som beskriver ansvar og roller på tvers av organisatoriske strukturer, herunder en årlig evaluering av endringsarbeid og gevinstrealisering. Prosjektlederne fremhever verdien av å ha en kompetent drøftingspartner i Innomed når man gjør endringsarbeid i et sammensatt organisasjonslandskap. 

“Det har vært viktig for oss som prosjektledere å få støtte til å finne gode arbeidsmåter og passende metodikk, særlig fordi vi har måttet forholde oss til flere organisasjoner og samarbeidspartnere som alle har hatt sine fokusområder og intensjoner. InnoMed har for oss vært en «nøytral» og kompetent drøftingspartner, som gjennom deltakelse i prosjektaktiviteter også har fått god forståelse for prosjektet og dermed kunnet gi verdifulle innspill.” 

-    Birgit Frantzen, en av to prosjektledere i prosjektet


Forankring til strategiske satsninger

Formålet med dette prosjektet er i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 sin satsning «Barn og unge med psykiske helseplager får tilbud på rett nivå til rett tid». Det er også et godt eksempel på at kommune og helseforetak planlegger tjenestene sammen som likeverdige partnere, noe som er regjeringens uttalte mål. Prosjektet er også en del av Bergen kommunes satsning på bedre samordning av tjenester for barn og unge, en strategi som ble etablert i 2016. 

Nyttige lenker