Header - Barn

Prosjekterfaring: Behandlingslinje for barn og unge med hjerneskade

Helse Sør-Øst videreutvikler sin behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade. InnoMed har støttet prosjektet med å undersøke hvordan samarbeidet med kommunene kan ivaretas på best mulig måte.

Bakgrunn og behov

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) ved Oslo universitetssykehus fikk av Helse Sør-Øst oppdraget med å videreutvikle og implementere behandlingslinjen for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade. Prosjektet startet i august 2018 og behandlingslinjen skal i 2021 publiseres og implementeres. Det er organisert i flere delprosjekter og de søkte om prosessveiledning for å få hjelp til å kartlegge behovene knyttet til kommunesamarbeid i behandlingslinjen og for å undersøke hvordan en kompetansepakke på best mulig måte kan utformes for barna som blir skadet og deres foreldre.

Dette gjorde vi i prosjektet

Prosjektet ble i sin helhet gjennomfør digitalt. Verktøy som Teams, Join fra NHN, Word, Excel og Miro ble brukt i prosessen.

Aktørkartlegging og interessentanalyse

Det var behov for å få oversikt over aktørene som kunne bli involvert eller påvirket av behandlingslinjen. Malen fra KS’ veikart for tjenesteinnovasjon ble brukt for å kartlegge og systematisere interessentene. Målet med å gjennomføre kartlegging og analyse var å avdekke og prioritere deltakere i arbeidet videre.

Innsikt i dagens situasjon

For å kunne få en oversikt over hvordan aktørene jobber hadde InnoMed samtaler med representantene i arbeidsgruppa for samarbeid med kommunene. Representantene kom fra ulike helseforetak, Statped og brukerrepresentant fra interesseorganisasjon. De innspillene vi fikk i samtalene gjorde at vi fikk identifisert suksessfaktorer for involvering av kommunesektoren, oversikt over tidligere erfaringer og en rekke tema for dialog med kommunene.

Etter at samtalene var gjennomført ble en rekke representanter fra kommuner i nedslagsfeltet til Helse Sør-Øst intervjuet. Samtaletema var samhandling knyttet til overganger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, tilgang til informasjon, hvordan kompetansepakker kunne utformes og formidles og hvordan eventuelle fagnettverk kunne etableres og driftes på best mulig måte. Intervjuene ble gjennomført av en representant fra arbeidsgruppa sammen med en representant fra InnoMed.

Etter at intervjuene var gjennomført ble det gjort en analyse av innsikten og tema for ytterligere dialog i et dialogmøte ble identifisert. Temaene var:

 • Hvordan støtte og involvere foreldre?
 • Hvordan heve kompetanse?
 • De nye utfordringene som oppstår når barnet kommer tilbake til hverdagslivet?
 • Hvordan informere?
 • Tidlig nok beskjed til kommunene.
 • Samarbeid mellom oppvekst og helse.

 

En av informantene fra samtalene med kommunerepresentanter innledet gruppesesjoner før en representant fra arbeidsgruppa sammen med en representant fra InnoMed fasiliterte en gruppediskusjon rundt temaet for å sikre innspill til hvordan den nye behandlingslinjen kunne medvirke til et bedre tilbud til barn og unge med ervervet hjerneskade.

Se presentasjonen Resultater - samhandling med kommunehelsetjenesten nederst i artikkelen for alle resultater fra prosjektet.

 

Dialog med pårørende

Den andre delen av prosessveiledningen fra InnoMed bestod i å planlegge og gjennomføre samtaler med pårørende til barn og unge som har gjennomgått en rehabilitering etter en ervervet hjerneskade. I denne delen ble en intervjuguide utformet at arbeidsgruppen som jobber med behovet for informasjon og kompetanse til barn med ervervet hjerneskade og deres foreldre og søsken. 10 informanter ble intervjuet og samme intervjuguide ble brukt i alle intervjuene. Intervjuene ble gjennomført via videokonferanse eller telefon.

Temaene i intervjuene var:

 • Hvordan informantene hadde blitt informert gjennom fasene i rehabiliteringen og hvordan de opplever å ha blitt ivaretatt i de ulike fasene.
 • Hvordan de opplever tilgjengeligheten av informasjon, og hvilke formater de tilbys i.
 • Hvordan helsetjenestens informasjon til søsken oppleves.
 • Hvilke tilbud, ordninger eller støtte for pårørende de synes det er viktig at andre får informasjon om.
 • Hvordan pårørende søker etter svar på spørsmål.
 • Hvordan psykisk helse har vært gitt informasjon om og tilbudt hjelp til.
 • Hvordan pårørende opplever at kommune, spesialisthelsetjeneste og Statped gir informasjon.
 • Hvordan informasjonsflyten er mellom aktørene i helsetjenesten.

 

Se presentasjonen Resultater - Dialog med pårørende for en overordnet oppsummering av dialogen.

Resultater av prosessveiledning

Prosjekteier og prosjektmedarbeider uttrykker at prosessveiledningen fra InnoMed har gitt de en større verktøykasse for fagutvikling hvor bruk av kvalitative metoder for kontinuerlig forbedring har bidratt til en god involvering av aktørene i fagfeltet og en god dokumentasjon av både dagens situasjon og forbedringer som behandlingslinjen skal bidra med å løse.

InnoMed leverte to innsiktsrapporter med løsningsforslag for det videre arbeidet med behandlingslinjen. Den ene rapporten er vedlagt i sin helhet, den andre er ytterligere anonymisert for å sikre at personvernet til informantene ivaretas fullt ut.

 

Forankring til strategiske satsninger

Prosjektet har en forankring både til InnoMeds satsning i forhold til samhandling mellom sykehus og kommuner. I tillegg involverer prosjektet pasienter som inngår i nasjonal helse- og sykehusplan, hvor både barn og unge og brukere med alvorlige og sammensatte behov er representert.

Dokumenter