Digitale sårtjenester

Prosjekterfaring: Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester

Prosjekt "Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester" har utarbeidet en felles tjenestemodell for digitale sårtjenester mellom kommuner og helseforetak. Målet har vært å etablere et likeverdig og kvalitetssikret tilbud til sårpasienter, uten uønsket variasjon i kvalitet, kostnad eller tilgjengelighet av tilbudet.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom de fire helseforetakene Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sørlandet sykehus, Sunnaas sykehus og 13 kommuner. Totalt har nå 56 kommuner innført digitale sårtjenester i sitt behandlingstilbud. Helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten samarbeider rundt pasienten via direkte dialog på videokonferanse. Forebygging og behandling skjer via kompetansedeling og veiledning på direkten. Prosjektet har utviklet standardiserte retningslinjer, prosedyrer og opplæringsmateriell, samt monitorering av effekter i form av brukertilfredshet og kartlegging og registrering av sårforekomst.

InnoMed har gitt veiledning rundt overordnet felles gevinstmodell, samt formidling av en modell med nasjonal overføringsverdi. I tillegg har InnoMed bistått prosjektet med utarbeidelse av: 

  1. Overordnet nasjonalt tjenesteforløp for digital sårbehandling
  2. Nasjonal veileder for digital sårbehandling

Du finner dokumentene nederst på siden.

 

Resultater i prosjektet:

  • 600 digitale sårkonsultasjoner gjennomført
  • Høy brukertilfredshet blant pasienter og ansatte, spesielt på grunn av kompetanseutveksling og samhandling
  • Redusert sårforekomst
    • Hjemmetjenesten fra 4,5% til 3,2% (signifikant resultat, p < 0,001)
    • Institusjon fra 21,3% til 20,2% (ikke signifikant resultat, p = 0,51)
  • Økonomiske gevinster for samfunnet

 

Kontaktpersoner

Overlege PhD: ingebjorg.irgens@sunnaas.no

Prosjektleder: hilde.sorli@sunnaas.no

Dokumenter