Seng

Prosjekterfaring: Pilotering av akutt- og observasjonsseng

Prosjektet er et av flere innovasjonsprosjekt som skal sikre at Nye UNN Narvik utvikler behovsorienterte tjenester.

Sammendrag

Tjenesten akutt- og observasjonsseng består av fire senger som i utgangspunktet skulle ligge på en egen enhet, være felles for rus og psykiatri og driftet av personell fra både TSB og PHV. Arealmessige lot dette seg ikke gjøre, og to av sengene vil ligge i to rom tilknyttet TSB, mens de to andre sengene vil ligge i to rom tilknyttet PHV. Sengene er likevel felles og pasienter skal til enhver til fordeles ut fra behov. Den fysiske avstanden mellom de fire rommene er ikke stor. 

Hensikten med delprosjektet er å utvikle en driftsmodell for akutt- og utredningssenger innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) før Nye UNN Narvik tas i bruk. Dette tilbudet finnes ikke i dag. Driftsmodellen skal også sikre god samordning med de somatiske tjenestene.

 

Prosjektet sine hovedleveranser:

  • Driftsmodell for akutt- og observasjonssenger
  • Helhetlige og pasientsentrerte pasientforløp
Image
Seng

 

Målsetning og forventede gevinster:

  • Skape bedre samhandling gjennom felles akuttsenger og et styrket somatisk tilbud.
  • Sikre at fagmiljøene psykisk helsevern, tverrfaglig sosialisert rusbehandling og somatikk tar helhetlig ansvar for pasienter med akutte, sammensatte og uavklarte tilstander.
  • Tydeliggjøre de ulike fagområdene ansvar og arbeidsoppgaver.
  • Etablere en kultur preget av god samordning av tjenester på tvers av fagområder og organisatoriske skillelinjer.

 

Les hele erfaringsrapporten fra prosjektet i vedlagt fil.

Dokumenter