Dame med lege på telefonen

Prosjekterfaring: Video på akuttmottaket

InnoMed har støttet Diakonhjemmet sykehus med implementering av videoløsning mellom pasient på smitterom og helsepersonell utenfor smitterom for å lette på en presset arbeidsbyrde.

Bakgrunn og behov

Akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus har siden utbruddet av pandemien opplevd høyt arbeidspress. Mange uavklarte smittepasienter fører til stort behov for isolasjonsrom, og personalet løper kontinuerlig risiko for kontaminering med virus. Samtidig opplever flere av de ansatte at det er tidkrevende og stressende å håndtere smittevernregimer med stadige klesskift. Det høye kravet til isolasjon og løpende smittevernsarbeid sliter på avdelingens ressurser ved at personalets evne til å gi god omsorg utfordres og at det er stort forbruk av smittevernsutstyr. Diakonhjemmet tok med denne bakgrunn kontakt med InnoMed for å undersøke om videokommunikasjon mellom personal og uavklarte smittepasienter kunne bedre omsorgen samt lette med tanke på ressurssituasjonen.

Dette gjorde vi i prosjektet

InnoMed støttet akuttmottaket med å planlegge og gjennomføre bred innsikt ved hjelp av intervjuer og observasjoner for å vurdere pasientforløp og arbeidsflyten på avdelingen. Innsikten avdekket at innføring av videokommunikasjon mellom helsepersonell og pasient på smitterom innebar potensial for å bedre omsorgsnivået, samt effektivisere arbeidsflyten på avdelingen.

Ledelsen ved akuttmottaket besluttet på bakgrunn av innsikten å gjennomføre utprøving av videokommunikasjon mellom pasient på smitterom og helsepersonell utenfor smitterom. InnoMed bidro med prosessveiledning til akuttmottaket i planleggingen av utprøvingen, i vurdering og valg av teknisk løsning, i gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse, samt i iverksetting og foreløpig evaluering av utprøvingen.

 

Trinn 1: Gjennomføre innsiktsarbeid

Prosjektet startet med innsiktsintervjuer og observasjoner av arbeidsflyten og arbeidsprosessene ved akuttmottaket. Det ble gjennomført intervjuer med avdelingsleder, ledende spesialsykepleier, sykepleiere, leger, tekniske assistenter og koordinator. I tillegg ble det gjennomført observasjoner av arbeidsflyten, hvor InnoMed blant annet fulgte en pasient fra kartlegging i triage-telt, til innleggelse i akuttmottaket, og videre til overføring fra akuttmottak til post. Dette avdekket en del flaskehalser i pasientflyten gjennom akuttmottaket.

Image
Innsiktsarbeid og arbeidsflyt. Digital oppfølging av covid-19

Bildet illustrerer pasientflyten på AKU – fra pasienten blir triagert i triage-telt, til innleggelse på AKU og til utskrivelse til annen avdeling. 

 

Trinn 2: Løsningsevaluering og ROS-analyse

En klar flaskehals var vesentlig tidsbruk knyttet bruk av smittevernutstyr og pasienter med uavklart smittestatus, herunder at personalet i akuttmottaket ble slitne av hyppige kles- og utstyrsskift i forbindelse med pasientoppfølgingen (f.eks. når pasienten tar kontakt med enklere spørsmål). Akuttmottaket opplevde behov for å senke terskelen for kommunikasjon mellom personell og pasient, og særlig ved at man holdt antall smittevernsskift til et minimum. På denne måten kunne personalets evne til omsorg bedres samtidig som man holdt forbruket av materiell på lavest mulig nivå. En vurdering av behovet opp mot tilgjengelige teknologiske løsninger ga grunnlag for å foreslå å ta i bruk video mellom pasient på smitterom og helsepersonell utenfor pasientrom.

InnoMed bistod med å innhente informasjon og evaluere forskjellige videoløsninger. Det ble bestemt å gå til innkjøp av 2 KOMP pro-enheter. KOMP pro er sikre løsninger som er enkle i bruk, og det er god erfaring fra sykehjemsektoren med at løsningen gir god støtte til arbeidsprosesser. InnoMed bistod i forlengelsen av innkjøp, med å gjennomføre en ROS-analyse av løsningen samt vurdering av personvernregler og utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for uttesting.

Image
Illustrasjon risikoanalyse for bruk av video i helsetjenesten

Bildet ovenfor viser deler av ROS-analysen som ble gjennomført av InnoMed i samarbeid med AKU.

 

Trinn 3: Innsikt under utprøving av videokommunikasjon 

InnoMed gjennomførte observasjoner av og intervjuer med helsepersonell under utprøvingen av KOMP pro-løsningen. Funn fra denne innsikten ble brukt til å justere noen av arbeidsprosessene rundt videoløsningen. Blant annet ble det konkludert med at løsningen måtte installeres fast på hvert enkelt rom, slik at ikke utstyr kom på avveie. Det ble derfor besluttet å fastmontere KOMP-enhetene inne på pasientrom. På denne måten unngikk man forvirring, samt bidro til å motivere både pasienter og personale til videre testing.

Image
KOMP benyttet av helsepersonell

På bildet ser man løsningen bli tatt i bruk av InnoMeds innovasjonsrådgiver Thomas Noreng. Personellet ved akuttmottaket benyttet mobile løsninger som iPad eller smarttelefon til å kommunisere med KOMP pro-enhetene. KOMP proenheten er synlig i bakgrunnen på bildet.

 

Trinn 4: Evaluering av uttesting og veien videre 

I avslutningen av prosessveiledningen gjennomførte InnoMed intervjuer med avdelingsleder og ledende spesialsykepleier for å høste erfaringer for hvordan uttestingen hadde foregått. Konklusjonen var at videokommunikasjon med KOMP pro fungerte godt for alle pasientgrupper, medførte trygg behandling, samt bidro til å avlaste personellet – som igjen følte de kunne gi bedre omsorg til pasientene. InnoMed presenterte en sluttrapport fra utprøvingen, inkludert funnark fra gjennomført innsiktsarbeid samt anbefalinger for veien videre. Bildet under viser et av funnarkene fra innsiktsarbeidet som ble presentert i sluttrapporten

Image
Illustrasjon av funnark om bruk av video i helsetjenesten

 

Resultater av prosessveiledning

Prosjektet gjennomførte innsiktsarbeid, ROS-analyse og vurderte egnede teknologier for å lette smittearbeid. Prosjektet valgte å teste videoløsningen KOMP pro fra No Isolation på to pasientrom. Personalet og pasienter rapporterte at videoløsningen muliggjorde trygge pasientkontakter, samt bidro til å lette arbeidsbyrden for personellet fordi de kunne gjennomføre kontakter som ellers ikke ville blitt gjort. De følte derfor at de ga mer omsorgsfull hjelp til pasientene. Bekymringen om at eldre pasienter kunne få problemer med løsningen ble foreløpig avkreftet, selv om utprøvingsgrunnlaget var tynt.(Løsningen har blitt utprøvd på ca. 30 pasienter hittil) . Eldre pasienter som brukte KOMP pro viste seg å beherske løsningen bedre enn antatt. Prosjektet ble ikke endelig evaluert ettersom denne delen av prosjektet kom midt i utbruddet av smittebølge nr. 2 i coronapandemien. De foreløpige resultatene fra utprøvingen har likevel gjort at akuttmottaket er i gang med å skalere løsningen, og de har nå investert i flere KOMP-enheter til alle rom for uavklarte pasienter på avdelingen.

InnoMed gjorde seg opp følgende læringspunkter:

  • Grundig innsiktsarbeid rundt arbeidsflyten på avdelingen er essensielt for å kunne foreslå utprøving av nye tekniske løsninger som video.
  • Fokus på forankring av ny teknisk løsning og grundig opplæring av helsepersonell før uttesting må prioriteres.
  • Det er viktig å identifisere «superbrukere» av løsningen for å få til økt uttesting av video på avdelingen.
  • Uttesting av ny teknologi er krevende når arbeidsbelastningen på tjenestene er stor, og særlig gjelder dette krav til dokumentasjon av resultater. Enheter eller avdelinger som tar i bruk nye løsninger på områder der kravene til kunnskap relatert til forsvarlig drift og god pasientomsorg er høye må sette av tilstrekkelig ressurser til dokumentasjon av effekter og resultater.

Forankring til strategiske satsninger

Samarbeidet mellom Diakonhjemmets akuttmottak og InnoMed har vært viktig for å avdekke tiltak som kan hjelpe akuttmedisinske tjenester til å få på plass eller ivareta god pasientomsorg under forhold som stiller store krav til smittevernberedskap. Bruk av video for å gi bedre helsehjelp samtidig som man utnytter helsevesenets ressurser bedre er også i tråd med de overordnede føringene for helsetjenestene som fremgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Prosjektet har også en viktig forankring til InnoMeds mandat som dreier seg om å tilrettelegge for, følge opp og standardisere bruk av videokommunikasjon imellom aktører og nivåer i helsetjenesten.

Prosjektet skaper nyttige erfaringer ved bruk av videokommunikasjon i de akuttmedisinske tjenestene, og har stor overføringsverdi til andre akuttmottak over hele landet. Videre kan erfaringene brukes i planlegging og gjennomføring av andre sykehustjenester og i samhandlingen mellom sykehus og kommune.

Prosjektet bidrar også til å understreke behovet for dokumentert kunnskap om effekter og resultater som følger med spesialisthelsetjenestens oppdrag. Sistnevnte vil følges opp i en ny prosessveiledning for Diakonhjemmets akuttmottak der målet er å skaffe til veie og dokumentere kunnskap om effekter og resultater av videobruk

 

Samarbeidet med InnoMed har vært viktig for å avdekke tiltak som kan hjelpe akuttmottaket til å få på plass eller ivareta den omsorgsfulle delen av behandlingen. Innsiktarbeidet og støtten fra InnoMed ga oss en god utprøvning og utrulling av video på avdelingen. Vi takker for dyktige fagpersoner i InnoMed og håper på fremtidig godt samarbeid
-    Tord Kjesbu, Avdelingsleder på akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus
 

Dokumenter