Samhandling for sømløse overganger, Helse Stavanger

Bedre tilrettelegging og samhandling på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Prosjektet «Samhandling for sømløse overganger» har sitt utgangspunkt i behovet for oversikt, rolleavklaring og kontinuitet i tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. På bakgrunn av dette behovet ble det i Regional plan for habilitering og rehabilitering, foreslått å inkludere habilitering for barn og unge i det regionale prosjektet «Barn og unges helsetjeneste». Dette innebærer å utvikle samhandlingsforløp for pasientgrupper i HABU (Barne og ungdomshabiliteringen), med mål om å synliggjøre for kommunen og spesialisthelsetjenesten hvem som har ansvar for hva, gi brukere en aktiv rolle, avklare forventninger og legge til rette for bedre samarbeid mellom de ulike instansene.

Prosjektet ser et behov for bedre tilrettelegging og samhandling på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten ved de nevnte overgangene. I dette prosjektet skal det derfor utvikles en felles konkret samhandlingsmodell/verktøy ved overgangene, i samarbeid med kommunale instanser. I pilotfasen er målgruppen barn og unge med medfødt og/eller ervervet hjerneskade. Dette er en sammensatt pasientgruppe med komplekse tilstander som krever omfattende oppfølging både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste gjennom store deler av livet. Prosjektet vil ha sitt hovedfokus på overganger, og ikke diagnosegrupper, da barn med habiliteringsbehov ofte har svært sammensatte vansker, men med lignende hjelpebehov. 

Gjennom workshops med spesialist-, kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter, skal prosjektet lage en modell for konkret samhandling ved nevnte overganger. InnoMed skal bistå prosjektet med forankring, innsiktsarbeidet og planlegging av forløp-workshops.