Tjenestemodellgrupper, Helsefellesskapet i Sør- Rogaland

Tjenestemodellgruppene for å prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger helhetlige og koordinerte tjenester både fra spesialist – og primærhelsetjenesten.

I tråd med nasjonal helse- og sykehusplan har Helsefellesskapet i Sør-Rogaland etablert tjenestemodellgrupper for de fire prioriterte pasientgruppene definert i planen:

  1. Barn og unge
  2. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  3. Skrøpelig eldre
  4. Personer med flere kroniske lidelser

Formålet med opprettelsen av tjenestemodellgruppene er å prioritere utviklingen av helhetlige og koordinerte tjenester for pasienter som trenger innsats fra både spesialist- og primærhelsetjenesten. Hovedansvaret til tjenestemodellgruppene inkluderer å definere mandatet for arbeidet med nye behandlings- og samarbeidsstrukturer, utvikle disse strukturene, samle inn innspill fra klinikker og kommuner, involvere brukere, samt lage forslag til organisering og implementering av de nye behandlingsforløpene.

Prosjektet vil få støtte fra InnoMed i arbeidet med utviklingen av tjenesteforløpene.