Samhandling i InnoMed

Tips og råd til samhandlingsprosjekter mellom kommuner og helseforetak

Tips og råd til støtte for prosjekter som planlegger, eller allerede er involvert i samarbeidsinitiativer i helsesektoren.

Nasjonale retningslinjer understreker behovet for samhandling. For å lykkes med dette, er det helt avgjørende at samarbeidet mellom helseforetak og kommuner fungerer godt. 

InnoMed har lang erfaring med å støtte innovasjonsprosjekter i helsesektoren og har observert utfordringer knyttet til samhandling; På grunn av helsevesenets fragmenterte struktur, arbeider spesialisthelsetjenesten og kommunene ofte separat med ulike metoder og systemer. Dette kan føre til begrenset koordinering og manglende informasjonsflyt mellom tjenestenivåene, noe som igjen påvirker kvaliteten på pasientbehandlingen. 

Dette heftet bygger på erfaringer fra initiativer som har lykkes godt med prosjektgjennomføring på tvers av kommuner og helseforetak. 

Heftet er delt inn i seks anbefalte hovedaktiviteter. Hver av disse inneholder anbefalte delaktiviteter og lenker til verktøy, rapporter og eksempler fra andre prosjekter. Heftet kan gjerne ses i sammenheng med Veikart for tjenesteinnovasjon.

Tips og råd til samhandlingsprosjekter

Dette heftet med tips og råd er laget for å støtte prosjekter som planlegger, eller allerede er involvert i samarbeidsinitiativer i helsesektoren.

Last ned heftet under:

Last ned dokumenter