Vei fra Bergen

​Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse fra en av InnoMeds oppdragsgivere, KS.

 

Image
KS hovedlogo

 

 

 

Veikartet er delt inn i seks faser og vi vil kort gjengi fasene her med lenker til veikartet.

Veikartet tar utgangspunkt i brukernes faktiske behov, og ble opprinnelig utviklet av KS i samarbeid med ulike kommuner og Helsedirektoratet gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Den versjonen som ligger på ks.no i dag er videreutviklet av KS i samarbeid med kommunene.

Hele veikartet finner du på ks.no: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/

Nedenfor finner du en oversikt over innholdet i veikartet med lenker til de ulike fasene.

Forankring

Image
Veikart for tjenesteinnovasjon fase 1

 

 

I forankringsfasen defineres utfordringsbildet og en felles forståelse for utfordringer etableres. Mål for arbeidet settes.

Denne fasen er viktig for å lykkes med tjenesteinnovasjon, det gjelder å forstå og forankre arbeidet som skal gjøres. Arbeidet planlegges og de første stegene knyttet til kommunikasjon, gevinster og innsikt gjøres.

 

 

Fasen har 5 steg

 1. Definere problem og sette mål
 2. Utforske gevinster
 3. Bygg riktig team
 4. Kartlegg interessenter og planlegg forankring
 5. Kartlegg relevante prosjekter

Veikartets verktøy for denne fasen er:

 • Prosjektpresentasjon
 • Gevinstrealisering
 • Forankringsvekrtøy
 • Planleggingsverktøy

 

For å lese mer om forankringsfasen, gå til ks.no: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-1---forankring/

 

Innsikt

Image
Fase 2 veikart for tjenesteinnovasjon

 

 

I innsiktsfasen legger dere grunlaget for å skape gode tjenester. Denne innsikten må bygge på de faktiske behovene og årsakene til utfordringer med dagens tjenester. Et godt innsiktsarbeid reduserer risikoen for å feile senere i prosjektet.

Hoveddelen av innsikten gjøres i denne fasen, men dere vil ha behov for å innhente innsikt gjennom hele prosjektet. Vær nysgjerrig!

 

 

Fasen har 6 steg

 1. Kartlegge dagens tjeneste
 2. Gjennomføre intervjuer
 3. Lær av andre
 4. Se på statistikk og tall
 5. Utforske teknologi
 6. Analysere og oppsummere

Veikartets verktøy for denne fasen er:

 • Dagens tjenestereise
 • Intervju og observasjon
 • Statistikk og tall
 • Analyseverktøy
 • Gevinstrealisering
 • Planleggingsverktøy

 

For å lese mer om innsiktsfasen, går til ks.no: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-2---innsikt/

Tjenesteutvikling

Image
Fase 3 veikart for tjenesteinnovasjon

 

 

Den tredje fasen i veikartet er fasen hvor innsikten blir til nye eller forbedrede tjenester. Det er viktig å involvere brukere og ansatte for å forankre arbeidet og for å treffe blink.

I denne fasen kan flere løsningsforslag testes og vurderes før dere går videre med det som passer best.

 

 

Fasen har 6 steg

 1. Idémyldre
 2. Teste løsningsforslag
 3. Definere rutiner og ansvar
 4. Kartlegge gevinster
 5. Utvikle kontaktpunkter
 6. Utvikle eller velge teknologi

Veikartets verktøy for denne fasen er:

 • Idé og problemløsning
 • Løsningsforslag
 • Ny tjenestereise
 • Rolle- og ansvarsmatrise
 • Gevinstrealisering
 • Planleggingsverktøy

 

For å lese mer om utviklingsfasen, gå til ks.no: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-3-konseptutvikling/

Pilotering

Image
Fase 4 veikart for tjenesteinnovasjon

 

 

I piloteringsfasen skal tiltaket eller tjenesten prøves ut for å sikre at den fungerer som den skal. Her vil dere avdekke feil, mangler og lære nye ting. Ved å gjennomføre en målrettet pilot vil dere redusere risikoen når dere skal gå i drift.

 

 

 

Fasen har 4 steg

 1. Planlegge
 2. Gjennomføre
 3. Evaluere
 4. Beslutte

Veikartets verktøy for denne fasen er:

 • Evaluering av pilot
 • Gevinstrealisering
 • Planleggingsverktøy

 

For å lese mer om piloteringsfasen, gå til ks.no: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-4---pilotering/

Overgang til drift

Image
Fase 5 veikart for tjenesteinnovasjon

 

 

Nå skal dere planlegge implementering, noen skal gjennomføre en anskaffelse og innovasjonen skal bli en del av den daglige driften.

Teknologien skal fungere, og den nye tjenesten må kommuniseres ut til alle som blir berørt. Nå skal også de ansatte motiveres til å være med på endringen.

 

 

Fasen har 5 steg

 1. Gjennomføre anskaffelser
 2. Planlegge gevinster
 3. Forankre i overgang til drift
 4. Implementere ny løsning
 5. Overlevere til drift

Veikartets verktøy for denne fasen er:

 • Gevinstrealisering
 • ROS-analyse
 • Planleggingsverktøy

 

For å lese mer om overgang til drift, gå til ks.no https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-5--overgang-til-drift/

Ny praksis

Image
Fase 6 veikart for tjenesteinnovasjon

 

 

I denne fasen, som er den evigvarende, skal dere følge opp gevinster og sørge for kontinuerlig forbedring av tjenesten. Dette tar tid, men er viktig for å sikre faglig forsvarlighet og fremgang. Synlige resultater motiverer alle aktørene, så vis frem resultatene!

 

 

 

Fasen har 3 steg

 1. Drifte tjenesten
 2. Måle og følge opp gevinster
 3. Forbedre og innovere

Veikartets verktøy for denne fasen er:

 • Gevinstrealisering

 

For å lese mer om overgang til drift, gå til ks.no: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-6--ny-praksis/