Prosessveiledning

Fem prosjekter har fått tildelt prosessveiledning fra InnoMed

Etter årets andre søknadsrunde for prosessveiledning har fem prosjekter fått tildelt veiledning fra InnoMed

Nye prosjekter som fikk tildelt veiledning:

 

Helhetlig pasientforløp for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, Kristiansand kommune

Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og SSHF Kristiansand for utvikling av en samhandlingsmodell for barn og unges helsetjeneste. Målet for prosjektet er gjennom samhandling medvirke til helhetlig og koordinert oppfølging med god kvalitet for barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, og oppnå bedre samhandling mellom kommune, sykehus og brukerrepresentanter som jobber med barn og unge.

Les mer om prosjektet her.

 

Felles legetjeneste i Indre Namdal, Grong kommune

Prosjektet inngår som en del i et pågående prosjekt om å etablere en felles fastlegetjeneste for de fire kommunene i Indre Namdal. Regionen har store geografiske avstander og lav befolkningstetthet, og man ønsker å etablere innovative, digitale løsninger som vil gi hyppig og tett kontakt mellom fastleger og pasienter på tross av lange avstander. Delprosjektet skal undersøke mulige digitale løsninger som kan legge til rette for digitalisering av fastlegetjenesten, og kartlegge innbyggernes vilje og evne til å delta på digitale konsultasjoner. 

Les mer om prosjektet her.

 

Koordinator i spesialisthelsetjenesten, Helse Vest RHF

Prosjektet skal sikre at koordinatorordningen ved sykehus i Helse Vest er tilstrekkelig implementert ved kliniske enheter, et ønske fra både pasienter, kommune og spesialisthelsetjenesten. 

Les mer om prosjektet her.

 

Tidlig integrasjon av palliativ behandling hos barn og unge i Nordland, Barneklinikken Nordlandssykehuset

Prosjekt skal sikre tidlig integrasjon av palliativ behandling for barn og unge i Nordland. Målet er at barn og ungdom skal få være mest mulig hjemme gjennom alle fasene av forløpet, og at det skal tilrettelegges for hjemmedød om pasient og familie ønsker det. Tjenesten implementeres nå i samarbeid med kommunene i nedslagsfeltet.

Les mer om prosjektet her.

 

Helhetlig pasientforløp for personer med kjønnsinkongruens, Helse Vest og Nord RHF

Målet med prosjektet er å sørge for et helhetlig behandlingstilbud for barn og unge med kjønnsinkongruens, samt etablere regionale sentre for barn og unge med kjønnsinkongruens. 

Les mer om prosjektet her.

 

Ønsker du å søke prosessveiledning fra InnoMed til ditt prosjekt?

Les mer om InnoMed og søk prosessveiledning her.

Image
Workshop - Fire personer skriver på lapper.