Barn og unges helsetjeneste

Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste er lansert!

InnoMed har i samarbeid med Helse Fonna utviklet en implementeringsguide som kan brukes som støtte og hjelp i lokale samhandlingsprosjekter som ønsker å ta i bruk metodikk fra Barn og unges helsetjeneste.

Barn og unges helsetjeneste startet som et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna. Flere helseforetak og kommuner har nå begynt å implementere modellen og ta i bruk samhandlingsforløp som verktøy for å skape mer helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og unge. InnoMed har derfor i samarbeid med Helse Fonna utviklet en implementeringsguide som kan brukes som støtte og hjelp i lokale samhandlingsprosjekter som ønsker å ta i bruk metodikk fra Barn og unges helsetjeneste.

Les mer om implementeringsguiden og last den ned lengre ned i saken.

Bakgrunn for prosjektet barn og unges helsetjeneste

I prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» samarbeider brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten om å skape mer helhetlige og sammenhengende hjelpetjenester for barn og unge. 

Målet er at barn og ungdom skal få rett hjelp hos riktig tjeneste og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen slik at det oppleves som et helhetlig tilbud for barnet/ungdommen det gjelder og familien. 

I de lokale prosjektene arbeides det med:

  • Å forankre utviklingsarbeidet og involvere brukere og fagfolk i en felles satsing
  • Å skape arenaer for samhandling og kulturbygging der brukere og fagfolk møtes på tvers av tjenester 
  • Å ta i bruk samhandlingsforløpene som verktøy og videreutvikle dem slik at de tilpasses lokale forhold.
  • Å sette inn tiltak for å lage et mer sammenhengende hjelpetilbud til barn og unge lokalt 

 

 

Implementeringsguide: ta i bruk barn og unges helsetjeneste 

Guiden beskriver ulike faser som anbefales å gjennomføre for å implementere barn og unges helsetjeneste. 

Innholdet tar utgangspunkt i prosessene som Helse Fonna har gjennomført, supplert med erfaringer fra Helse Stavanger, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Møre og Romsdal.

Guiden utgjør en verktøykasse og skal fungere som støtte og hjelp for prosjekter som ønsker å ta i bruk Barn og unges helsetjeneste lokalt, men merk at stegene må tilpasses lokale forhold.

Guiden er delt inn i fire hovedfaser:

  1. Avklare behov og etablere prosjekt

  2. Forankre og involvere

  3. Bli kjent med samhandlingsforløpene

  4. Ta i bruk samhandlingsforløpene

For hver fase er det definert steg som inneholder aktiviteter, tips og råd og lenker til verktøy, rapporter og eksempler fra andre prosjekter som har erfaring med barn og unges helsetjeneste.

Image
Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste

Les hele guiden og last den ned her.

 

Implementeringsguiden ble lansert på et webinar 26. april med presentasjon av de ulike stegene i guiden. I webinaret var det også innlegg om bakgrunnen for satsningen i Helse Fonna-regionen og erfaringsdeling fra prosjekter i Stavanger-regionen og Møre og Romsdal. Se opptak fra webinaret her.