Barn og unges helsetjeneste

Implementeringsguide: Ta i bruk barn og unges helsetjeneste

Implementeringsguide for prosjekter som ønsker å ta i bruk barn og unges helsetjeneste

Implementeringsguide: ta i bruk barn og unges helsetjeneste 

InnoMed har i samarbeid med Helse Fonna utviklet en implementeringsguide som kan brukes som støtte og hjelp i lokale samhandlingsprosjekter som ønsker å ta i bruk metodikk fra Barn og unges helsetjeneste.

Guiden beskriver ulike faser som anbefales å gjennomføre for å implementere barn og unges helsetjeneste. 

Innholdet tar utgangspunkt i prosessene som Helse Fonna har gjennomført, supplert med erfaringer fra Helse Stavanger, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Møre og Romsdal.

Guiden utgjør en verktøykasse og skal fungere som støtte og hjelp for prosjekter som ønsker å ta i bruk Barn og unges helsetjeneste lokalt, men merk at stegene må tilpasses lokale forhold.

Guiden er delt inn i fire hovedfaser som presentert under. For hver fase er det definert steg som inneholder aktiviteter, tips og råd og lenker til verktøy, rapporter og eksempler fra andre prosjekter som har erfaring med barn og unges helsetjeneste.

Last ned hele guiden under fanen til høyre (Last ned implementeringsguide).

Implementeringsguiden ble lansert på et webinar 26. april med presentasjon av de ulike stegene i guiden. I webinaret var det også innlegg om bakgrunnen for satsingen i Helse Fonna-regionen og erfaringsdeling fra prosjekter i Stavanger-regionen og Møre og Romsdal. Se opptak fra webinaret her.

Avklare behov og etablere prosjekt

Mange barn, unge og familier møter på utfordringer og trenger hjelp og støtte fra en eller flere tjenester. For at hjelpen de får skal være sammenhengende og helhetlig, må tjenestene ha god kjennskap til hverandre og det må være tydelig hvem som kan hjelpe med hva. 

Før man går i gang med et lokalt prosjekt for å skape mer sammenhengende hjelpetilbud til barn og unge, er det viktig at man har et klart bilde av de lokale utfordringene og at man lager en prosjektorganisering som svarer på det lokale behovet. 

Stegene i denne fasen:

Image
Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste

Forankre og involvere

Forankring er avgjørende for å lykkes med et prosjekt, og skjer gjennom systematisk og strategisk involvering av alle berørte parter. For å sikre god forankring fra oppstart er det klokt å bruke tid på å kartlegge hvem som er interessenter for prosjektet, og når og hvordan de skal informeres og involveres. 

Det er også viktig å jobbe med en tydelig kommunikasjonsstrategi gjennom hele prosjektperioden.

Stegene i denne fasen:

Image
Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste

Bli kjent med samhandlingsforløpene

For å bli kjent med samhandlingsforløpene som et verktøy i samhandlingen, anbefales det at man har flere typer arrangementer i løpet av prosjektperioden. 

Vi har skilt mellom to typer arrangementer som har ulik hensikt og innhold:

  1. Samhandlingsdager med fokus på kulturbygging
  2. Arbeidssamlinger om faglig innhold i samhandlingsforløpene

I det følgende finner du konkrete råd og tips om hvordan dere kan legge opp arrangementene.

Stegene i denne fasen: 

Image
Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste

Ta i bruk samhandlingsforløpene

Ta i bruk samhandlingsforløpene handler om planlegging og gjennomføring av ulike typer tiltak for å:

  1. Ta i bruk samhandlingsforløpene i tjenestene
  2. Lage kart over tjenestene til barn og unge
  3. Gjøre tjenestene mer sammenhengende for barn og unge

 

Stegene i denne fasen:

Image
Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste

Last ned implementeringsguide

Last ned hele implementeringsguiden for å lese mer om alle fasene og stegene som inneholder aktiviteter, tips og råd og lenker til verktøy, rapporter og eksempler fra andre prosjekter som har erfaring med barn og unges helsetjeneste.

Image
Implementeringsguide: barn og unges helsetjeneste

Last ned dokumenter