DHO header

Digital hjemmeoppfølging reduserer sykehusinnleggelser i Agder

Digital hjemmeoppfølging i Agder gir pasiententene økt trygghet og kunnskap om egen helse. Samtidig har det gunstige effekter på helseøkonomien.

160 pasienter mottar digital hjemmeoppfølging

Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus har siden 2013 prøvd ut digital hjemmeoppfølging for kronisk syke pasienter i prosjekt digital hjemmeoppfølging. Pasientene som mottar tjenesten gjennomfører egenmålinger ved hjelp av teknologi og blir fulgt opp av helsepersonell.

Følgende kronikergupper mottar tjenesten i dag:

  • Pasienter med kroniske lidelser som KOLS, hjertesvikt og diabetes
  • Pasienter med mentale helseutfordringer som angst og depresjon
     

Samarbeid på tvers av helsefellesskapet er viktig

I dag følges pasientene opp av helsepersonell i primærhelseteam, i hjemmetjenesten og fra den regionale telemedisinske sentralen i Arendal. Pasientforløpene innebærer tett samarbeid mellom helsepersonell på tvers av kommuner, sykehus og fastleger.

Pasientene får tilbud om tjenesten fra kommunen, ved fastlegebesøk, eller i forbindelse med innleggelse på sykehus. Ved oppstart av tjenesten utarbeides det en behandlings- og egenbehandlingsplan slik at helsepersonell kan samarbeide om pasientoppfølgingen.

Pasienten rapporterer inn dagsform gjennom en app og ved behov utføres det egenmålinger ved hjelp av eksempelvis pulsoksymeter, blodtrykksmåler eller vekt. Pasienten sender inn målinger til faste tidspunkter og helsepersonell overvåker målingene og iverksetter tiltak om nødvendig.

Image
Digital hjemmeoppfølging på Agder

Illustrasjon av hvordan tjenesten kan se når digital hjemmeoppfølging blir gitt fra TMS
 

Pasienter har det bedre samtidig som det spares ressurser i helsevesenet

Mange pasienter sier at de føler seg tryggere i hverdagen, og at de lærer mer om egen helse etter at de fikk tilbud om tjenesten.

Flere pasienter oppgir at de raskere klarer å fange opp forverringer i egen tilstand og at de føler seg friskere etter at de ble koblet opp på digital hjemmeoppfølging, sier Christine Widding Kaspersen, delprosjektleder for inklusjon og gevinstrealisering i Kristiansand kommune.

Kaspersen forteller videre at digital hjemmeoppfølging har skapt positive effekter for helseøkonomien i regionen, fordi de har oppnådd en reduksjon i innleggelser og reinnleggelser på sykehus. I tillegg sparer både pasienter og helsepersonell tid og kostnader tilknyttet reisevei.
 

Fokus på forankring og synliggjøring av gevinster er nødvendig for å få til samarbeid

Et viktig ledd i forankringsarbeidet har vært å utvikle tjenesteforløp hvor de ulike aktørene i helsetjenesten sine ansvarsområder blir tydeliggjort. Det har også vært viktig å utarbeide brukercaser som synliggjør opplevde gevinster for pasienter, samt samfunnsøkonomiske gevinster ved tjenesten.
 

Nå gjennomføres det en pilot for uttesting av digital oppfølging fra Sørlandet sykehus

Videre er det planer om å inkludere spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag. Det gjennomføres nå en pilot på Sørlandet sykehus hvor pasienter får tilbud om digital hjemmeoppfølging direkte fra sykehuset før de overføres videre til kommunale tjenester.

Denne piloten støtter godt opp under målet om å få på plass en helhetlig tjenestemodell for effektiv digital hjemmeoppfølging som går på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Kaspersen avslutningsvis.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Relatert innhold