Samarbeid gir bedre helsetjenester på Fosen

Interkommunal samhandlingsmodell åpner for bedre samarbeid mellom sykehus og kommune i Trøndelag.

Godt helsesamarbeid på Fosen muliggjør bedre kommunal samhandling og samarbeid mellom sykehus og kommune. Modellen gir bedre ressursutnyttelse og kvalitet for eierkommunene.

Fosen helse interkommunalt selskap (IKS) ble etablert i 2009 og er et unikt samarbeid mellom Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune. Selskapet har siden oppstarten hatt samarbeidsavtale med St. Olavs hospital om desentraliserte spesialisthelsetjenester, men røttene til samarbeidet stammer imidlertid fra slutten av 80-tallet. Fosen helse IKS sørger for at kommunene får tilført spesialisthelsetjenester i distriktet, samtidig som kommunene drifter og utvikler gode og robuste primærhelsetjenester bedre enn den enkelte kommune ville klart hver for seg.

Fosen helse IKS tilbyr tjenester i samarbeid med St. Olavs hospital. Dette innebærer en lokal fullfinansiert spesialistpoliklinikk og delfinansiering av distriktsmedisinsk sengepost. Samarbeidet sikrer at tjenestene har samme kvalitet som tilsvarende tjenester på sykehus. Dette gjelder kompetanse hos både personell og utstyr.

Et interkommunalt selskap er en eierform som gir deltagerkommunene bedre styring gjennom representantskap og styret. Denne eierformen fører til at IKS-et er en tydeligere aktør i samfunnsutviklingen og som samarbeidspartner for sykehuset, sier Leena Stenkløv, daglig leder ved Fosen helse IKS.

I modellen beholder St. Olavs hospital DRG-finansiering fra polikliniske tjenester som utføres på Fosen helse IKS. Spesialistene er fast ansatt på St. Olavs, men deler av stillingen har arbeidssted på Fosen. Den distriktsmedisinske sengeposten består av senger og dagbehandling for spesialistrehabilitering, etterbehandling og kommunal øyeblikkelig hjelp.

Det er pasienter som ikke er ferdigbehandlet fra St. Olavs som legges inn til etterbehandling og rehabilitering på IKS-et. Det kan også være et fullverdig alternativ til sykehusinnleggelse. Pasientene følges opp av IKS-et sine tilsynsleger og sykehus i samråd. Dette gir sømløse tjenester og en stor trygghet for pasientene.

En evaluering publisert av NTNU Samfunnsforskning AS i 2019 viser at Fosen helse IKS-modellen gir økonomiske besparelser for eierkommunene samtidig som det letter belastningen på St. Olavs hospital. Modellen bidrar også til at det kan utføres et reelt forebyggende helsearbeid på tvers av nivåene, noe som løfter samhandlingen mellom kommuner og sykehus. Den gir også kompetanseheving og faglig kvalitet på helsetjenestene som tilbys til innbyggerne på Fosen. Evalueringen avdekker positive holdninger blant alle samarbeidsparter, og at det er ønske om å fortsette samarbeidet.

Mange kommuner er små, derfor er det behov for å tenke sømløs utveksling med nærliggende kommuner og sykehus. Samhandlingsmodellen har derfor stort spredningspotensial, sier Leena.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Relatert innhold