Header - ParkinsonNet

Prosjekterfaring: Nasjonal iverksettelse av ParkinsonNet

ParkinsonNet knytter sammen fagpersoner i kommuner og helseforetak i nettverk på tvers av nivå og fag, og bidrar til at personer med Parkinson får bedre tilgang til tverrfaglig kompetanse.

Bakgrunn og behov

ParkinsonNet er en nederlandsk modell for kompetansenettverk for personer med Parkinson sykdom og fagpersoner som jobber med disse pasientene. Modellen ble prøvd ut i 2018-19 i Rogaland og Oslo. Fra 2020 har de regionale helseforetakene (RHFene) overtatt ansvaret fra Helsedirektoratet for videre utvikling og drift av ParkinsonNet i Norge. Det er derfor satt i gang et prosjekt i samarbeid med RHFene, Helsedirektoratet og Norges Parkinsonforbund, ledet av Helse Vest RHF, for å lede planleggingen av en nasjonal iverksettelse av ParkinsonNet.

Dette gjorde vi i prosjektet

InnoMed støttet prosjektgruppen med å kartlegge hvordan prosjektet kan involvere og formalisere samarbeid med kommuner, utarbeide en kommunikasjonsplan for implementering, og har i tillegg bistått med vurdering av behov for utviklingsoppgaver nødvendig for å implementere modellen i Norge. 

Trinn 1: Kartlegge aktører

Prosjektet startet med en kartlegging av interessenter som ble berørt av prosjektet. Dokumentasjon fra pilotene og tidligere erfaringer dannet grunnlaget for etablering av aktørkartet.

Aktørkartet bestod av:

 • En beskrivelse av aktøren
 • Definisjon av nivå på aktøren (nasjonalt/regionalt/lokalt)
 • En beskrivelse av hvordan aktøren ble påvirket av prosjektet
 • En kategorisering av hvilken innflytelse aktøren hadde på prosjektet
 • En kategorisering av hvilken holdning aktøren hadde til prosjektet
 • En kategorisering av hvilken strategi som var nødvendig for å involvere aktøren
 • Beskrivelse av hvilke prosjektfaser som var viktige for involvering av aktøren

 

Image
Illustrasjon av aktørkart i helsetjenesten

Etter samtaler med prosjektets arbeidsgruppe ble vi enige om en prioritering av hvilke interessenter som skulle involveres for innsiktarbeid. Det ble etablert intervjuguider for innsikt i kommuners behov ved innføring av ParkinsonNet. Intervjuguidene var tilpasset til den aktuelle aktøren som skulle intervjues, og det ble blant annet skilt mellom intervjuguider til kommuner som hadde deltatt i piloten og til kommuner som ikke hadde deltatt i piloten. Intervjuguidene ble også tilpasset til de ulike aktørene på forskjellige nivåer. 

Trinn 2: Innsikt i behov og holdninger

For å kartlegge hvordan samarbeidet med kommuner kunne formaliseres og hvordan kommuner kunne involveres støttet InnoMed prosjektet gjennom å gjennomføre innsiktsarbeid.

Til sammen ble 22 personer intervjuet. Det var stor geografisk spredning blant informantene og involverte informanter fra kommuner av ulik størrelse og ansatte på forskjellige nivåer. InnoMed intervjuet kommuner, sykehus og privatpraktiserende som hadde vært en del av piloten. I tillegg ble ansatte på flere nivåer i små, mellomstore og store kommuner intervjuet. InnoMed snakket også med KS, utviklingssenter, andre nettverk og prosjektgruppen.

Innsikten ble brukt til å kartlegge kommunenes behov og holdninger, og dannet grunnlaget for å etablere en plan for hvordan forskjellige kommuner kunne involveres i prosjektet.

Etter innsiktsarbeidet var gjennomført presenterte InnoMed flere funn for prosjektgruppen, som var suksessfaktorer for en vellykket involvering og forankring i kommunal sektor. 

Image
Eksisterende nettverk er en viktig faktor for ParkinsonNet
Informantene pekte på at de ønsket at ParkinsonNet kunne koble seg på eksisterende nettverk og initiativer.

 

Trinn 3: Forankre og etablere

InnoMed støttet prosjektet med å etablere en anbefalt tilnærming til forankring og etablering. Aktørkartet og innsiktsarbeidet ga et godt grunnlag for å etablere en forankrings- og etableringsplan for prosjektet. Innsikten ga også retning til relevante kanaler og hyppighet på forankringsaktiviteter hos de ulike aktørene. Det ble gjennomført arbeidsmøter mellom prosjektgruppa og InnoMed for å gjennomgå funn og forslag, samt etablere forankringsplan for kommunene. Arbeidsmøtene involverte flere av deltakerne fra prosjektgruppen, som var nødvendig for å få med et bredt perspektiv inn i planleggingen. Som utgangspunkt for arbeidet ble forankringsverkøyet fra Veikart for tjenesteinnovasjon benyttet (se link nederst). 

Forankringsverktøy - Veikart for tjenesteinnovasjon

Trinn 4: Fagpersonregisteret

Målet med fagpersonregisteret er todelt. Personer med Parkinson sykdom skal kunne finne de fagpersonene som best kan hjelpe de i deres situasjon. Fagpersoner skal kunne finne andre fagpersoner som har den kompetansen de trenger for å yte best mulig helsehjelp til sine pasienter. Fagpersonregisteret ses derfor på som en bærebjelke i ParkinsonNet og det er behov for å avklare videre drift av det. InnoMed støttet prosjektet med å gjøre en vurdering av hvem og hvordan fagpersonregisteret skulle driftes videre ved ny implementering. 

Innsiktarbeidet InnoMed gjennomførte ga tydelige tilbakemeldinger på hvilken verdi og hvordan registeret kunne utnyttes i ulike kommuner. Innsikten dannet grunnlaget for InnoMeds kartlegging av potensielle muligheter for videre drift av fagpersonregisteret. For hver av alternativene vurderte InnoMed funksjonalitet, mulighet til å legge inn opplysninger selv, mulighet for sammenkobling til digitale verktøy, forvaltning og kostnad. InnoMeds kartlegging dannet et beslutningsgrunnlag for prosjektgruppen. 

 

Resultater av prosessveiledning 

InnoMed samarbeidet tett med prosjektgruppen om leveransene i prosessveiledningen for å sikre kunnskapsutveksling. Prosessveiledningen resulterte i et utkast til aktørkart som dannet grunnlag både for innsikt og forankringaktiviteter. InnoMed leverte også en plan og beskrivelse av hvordan kommuner kunne involveres i nettverket. Denne beskrivelsen ble understøttet av et utkast til forankrings- og kommunikasjonsplan for de ulike fasene i prosjektet. InnoMed leverte videre en vurdering av fagpersonregisteret og en anbefaling til veien videre med dette arbeidet. 

Læringspunkter fra prosjektet

 • Hver kommune er unik og har egne behov som må ivaretas.
 • Forankring er essensielt for vellykket implementering.
 • Tilgjengelig kapasitet for nye prosjekter er begrenset i kommuner.
 • Nye prosjekter og nettverk bør kobles på eksisterende nettverk og initiativer i kommunene. 
 • Kommuner er en del av flere nettverk allerede, og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en viktig kanal. 
 • Digitalisering gjør nettverket mer brukervennlig og kostnadseffektivt.
 • Flere kommuner viser til at begrensede ressurser og kapasitet gjør at de må være generalister i større grad. 

Forankring til strategiske satsinger 

Prosjektet har en forankring både til InnoMeds satsning i forhold til samhandling mellom sykehus og kommuner. I tillegg involverer prosjektet pasienter som inngår i nasjonal helse- og sykehusplan, hvor både personer med kroniske lidelser og skrøpelige eldre blir representert. 

 

Jeg er en subspesialisert kliniker fra spesialisthelsetjenesten, og InnoMed har spesielt hjulpet meg med å forstå hvordan kommunehelsetjenesten fungerer og hva som må til for at man skal få til et samarbeid med kommunene og hvilke veier man kan ta for å forankre et samarbeid. Jeg har bedre forståelse for kommunehelsetjenesten etter prosessveiledningen fra InnoMed.

- Michaela D. Gjerstad, Overlege ved Nevrologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus
 

Nyttige lenker

Innovasjonsrådgivere
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
kirsti.brors@bouvet.no
Silje Svadberg

Silje Svadberg

Tjeneste- og organisasjonsdesign, innsiktsarbeid og økonomisk analyse