sår

Implementeringsguide for videokommunikasjon på sykehus

Implementeringsguiden er utarbeidet for deg som skal bruke videokommunikasjon mellom helsepersonell og pasient på pasientrom.

Den har fokus på de aktivitetene som må gjennomføres for å få til implementering av video, og guiden følges stegvis. Implementeringsguiden kan brukes både om du har tatt i bruk video tidligere og om du er helt fersk på området. Den er aktuell både for akuttmottak og andre sykehusavdelinger.

Implementeringsguiden bygger på innsikt som InnoMed har etablert etter å ha veiledet akuttmottaket på Diakonhjemmet sykehus med å implementere video på avdelingen. Akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus har siden utbruddet av pandemien opplevd høyt arbeidspress. Mange uavklarte smittepasienter førte til stort behov for isolasjonsrom, og personalet løp kontinuerlig risiko for kontaminering med virus. InnoMed støttet akuttmottaket med å planlegge og gjennomføre bred innsikt ved hjelp av intervjuer og observasjoner for å vurdere pasientforløp og arbeidsflyten på avdelingen. Innsikten avdekket at innføring av videokommunikasjon mellom helsepersonell og pasient på smitterom innebar potensial for å bedre omsorgsnivået, samt effektivisere arbeidsflyten på avdelingen. Det ble besluttet å gjennomføre utprøving av videokommunikasjon mellom pasient på smitterom og helsepersonell utenfor smitterom. Les mer om prosjektet som InnoMed gjennomførte for Diakonhjemmet. Erfaringene fra utprøvingen la grunnlag for denne guiden.

Her er oversikt over alle steg i guiden:

Image
Implementeringsguide for video - alle steg

 

Under følger en mer detaljert gjennomgang av alle steg og linke til PowerPoint-versjon av guiden.

Avklare behov

Image
Implementeringsguide for video - avklare behov

Last ned dokumenter

Gjennomføre anskaffelse

Image
Implementeringsguide for video - gjennomføre anskaffelse

Last ned dokumenter

Planlegge implementering

Image
Implementeringsguide for video - planlegge implementering

Last ned dokumenter

Implementere ny tjeneste

Image
Implementeringsguide for video - implementere ny tjeneste

Last ned dokumenter

Evaluere implementering

Image
Implementeringsguide for video - evaluere implementering

Last ned dokumenter

Forankring langsgående

Forankring – langsgående prosess som må prioriteres hele veien.

Image
Implementeringsguide for video - forankring

Last ned dokumenter

Gevinstrealisering langsgående

Gevinstrealisering – langsgående prosess som må prioriteres hele veien.

Image
Implementeringsguide for video - gevinstrealisering

Last ned dokumenter