Dame video

Video bygger bro i Nord

Etablering av fleksibel videokommunikasjonsløsning ved Nordlandssykehuset og godt samarbeid med Bodø kommune har åpnet opp for at flere pasientgrupper på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten får hjelp under koronakrisen.  

Nordlandssykehuset implementerte høsten 2019 en løsning for videokonsultasjon som åpnet for at behandlere i sykehus og kommune på eget initiativ kunne ta i bruk videotjenester. I utgangspunktet er det lagt opp til at klinikerne selv avgjør for hvilke pasientgrupper video skal brukes. Dette har hatt god resonans i fagmiljøene, som selv får avgjøre hva som er praktisk og hva som er forsvarlig.  

Løsningen viste seg også enkel i bruk, og ble raskt en suksess blant behandlere, sier prosjektleder ved avdeling for Klinisk IKT Merete Johansen.  

Image
Antall polikliniske videokonsultasjoner ved Nordlandssykehuset fra 1. mars til 17. april 2020. Tallet øker sterkt fra 15. mars.
Utviklingen av antall videokonsultasjoner ved Nordlandssykehuset


Sykehuset ble raskt utfordret av flere interesserte som så muligheter og ønsket å benytte løsningen, både før og under koronakrisen. Videoløsningen var i utgangspunktet tenkt brukt til polikliniske konsultasjoner mellom behandler og pasient i somatikk, men er i dag i bruk i samhandlingsmøter mellom sykehuset og pasienters hjemkommune i forbindelse med utskrivning, polikliniske konsultasjon mellom sykehus og fastlege hvor pasient møter hos fastlege, samt gruppekonsultasjoner mellom pasienter i psykiatrien og rusomsorgen. I noen av gruppemøtene er både pasienter, selvhjelpsgrupper, sykehus, NAV og kommunen involvert i møter via video. 

Innenfor alle områder er det Videonor som benyttes, men rutiner for bruk av tjenestene, herunder innretning av terapiform, timeinnkalling, samt fordeling av ansvar og oppgaver varierer avhengig av terapifelt, konsultasjonsform og klinisk skjønn, legger Merete til. 
 

Løsninger som bygger bro over utfordrende geografi 

Nordlandssykehuset har et stort geografisk nedslagsfelt, og det er åtte timers biltur mellom yttergrensene av distriktene. Transport av pasienter mellom ulike nivåer i helsetjenesten utgjør en stor utfordring som gjør det kostbart og tidkrevende for tjenestene. En del av pasienttransportene foregår også på vanskelig føre og på dårlige veier, noe som utgjør en egen personell- og pasientrisiko.  

Videoløsningen bygger bro over de geografiske utfordringene, og har lettet møteplanlegging og -gjennomføring vesentlig, sier Merete. Men like viktig er at den innsatsen vi har lagt ned i video siden i høst nå også har kommet pasienter og helsetjenestene til gode under koronakrisen, legger hun til. Særlig har samarbeidet med kommunene vært en suksess.
 

Bedre kvalitet i pasientforløp ved utskrivning av psykiatriske pasienter 

Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset etablerte i august 2019, som ledd i pakkeforløp for psykisk helse, et samhandlingsprosjekt med Bodø kommune. Prosjektet ble kalt «SamStrømming» og tok i bruk lyd- og bildeoverføring for å effektivisere tids- og ressursbruk i samarbeidsmøter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Image
Tjenesteforløp SamStrømming
Tjenesteforløp SamStrømming


Det var sykehuset som tok initiativ til prosjektet, men det ble raskt bestemt at det skulle være prosjektledere både fra sykehuset og fra kommunen. Det ble deretter satt ned prosjektgruppe med blanding av folk fra kommune og sykehus, noe som har fungert godt for forankringen på tvers av tjenestene. En annen ting er at motivasjonen til prosjektdeltakerne også ble høyere. Prosjektet har brukt Veikart for tjenesteinnovasjon, som var godt kjent i kommunen fra tidligere. Prosjektet har derfor tatt utgangspunkt i en bred interessent- og behovsanalyse og engasjert brukere på alle nivåer. De viktigste brukerne var, utover pasientene selv, Akuttenhet Salten ved Nordlandssykehuset, fastlege og kommunale tjenester. 

Målet med samarbeidsmøtene som det legges opp til i SamStrømmings-prosjektet er å bedre ivareta akuttinnlagte pasienter som trenger hjelp både fra sykehus og hjemkommune, forklarer prosjektleder Monica Johannessen i Bodø kommune. Mange i tjenestene opplever at det kan være utfordrende å samle relevante fagressurser i nødvendige samhandlingsmøter med og rundt pasienter. Dette gjelder særlig for pasientforløp som krever bred samordning av ressurser, for eksempel for samtaler og samhandlingsmøter når det gjelder utskrivningsklare psykiatripasienter. Ved å bruke video mellom sykehus og kommune sikrer man både deltakelse og kvalitet i overføring av informasjon, noe som borger for bedre oppfølging i kommunen etter utskrivning, legger Monica til. 


Gruppeterapi for pengespillavhengige i Bodø kommune gjenoppstod på video etter koronakrisen 

I februar 2020 etablerte Rusteamet ved Nordlandssykehuset et gruppetilbud med kognitiv terapi for pasienter med pengespillavhengighet. På det første møtet var syv personer tilstede, sammen med to behandlere fra Rusteamet. Tilbudet var det eneste i sitt slag i Helse Nord, sier Merete Johansen. Gruppetilbudet var tenkt gjennomført ukentlig fram til mai måned, med en oppfølgingssamling før ferien, men fra midten av mars førte koronakrisen til at tilbudet ble nedstengt.  Etter en ringerunde med flere medlemmer i gruppen kom det fram et ønske om å møtes på nett. Som følge av de mulighetene som følger med Videonor-løsningen ble det besluttet å gjennomføre gruppemøtene via videokonsultasjoner. Den 3. april 2020, midt under koronakrisen, startet gruppeterapien opp igjen med representasjon fra pasienter, rusteamet, økonomisk rådgivere fra NAV, veiledningssenteret for pårørende, samt den lokale selvhjelpsgruppen for spillavhengighet Norge. Gruppeterapi for pengespillavhengige i Bodø kommune gjenoppstod på video etter koronakrisen. 
 

Pasientene opplever store gevinster, det gjør også sykehuset og kommunene 

Det er identifisert flere gevinster for pasientene ved bruk av video. Særlig ser man at personer med spesialkompetanse lettere lar seg koordinere og samle når behovet for forflytning minimeres, sier Merete Johansen.  

I SamStrømming-prosjektet har man klart å samle pasienter, sykehuspersonell, fastlege, oppfølgingstjeneste for rus og psykiatri, samt tildelingskontor og miljøtjeneste i kommunen. Alle disse møtes via videokonsultasjoner der pasientens utfordringer settes i sentrum, og der man kan adressere ulike utfordringer som skal løses i pasientens overgang mellom sykehus og kommune. Prosjektet kan vise til bedre kommunikasjon og samhandling til pasientens beste på tvers; dette inkluderer at samhandlingsmøter som følge av forenklet reiselogistikk og mindre tidsbeslag blir gjennomført til tross for at det er utfordrende å finne et tidspunkt som passer for alle.  

For pengespillavhengige har vi sett at tjenestetilbud som ble stengt på grunn av koronakrisen kunne gjenåpnes på video som følge av lokalt initiativ, og nå lettere kan inkludere et videre spekter av aktører enn tidligere. Det er nesten paradoksalt at man ser en slik sårbar tjeneste gjenreise seg midt under koronaepidemien, sier Merete videre.  

Gevinstanalyser som er under utarbeidelse ved Nordlandssykehuset viser for øvrig at videokonsultasjoner mellom spesialisthelsetjenesten og pasienter i distrikt kan bidra til å redusere reisekostnader på flere millioner kroner årlig samtidig som primærhelsetjenesten kan redusere tiden brukt på følgetjenester. Analysene viser også at gevinster hentes ut ved at videokonsultasjoner sparer pasienter for lengre forflytninger på dårlige veier i alle slags værforhold. Det er også en nærliggende gevinst at pasienter ved videokonsultasjon i sitt daglige miljø, f.eks. på institusjon eller hos fastlege, kan bistås av lege som kjenner medisinsk tilstand og funksjonsnivå godt, fremfor at pasienten møter alene hos spesialist.  
 

Overføringsverdi for andre som tenker på oppstart av videokommunikasjon 

Det er også avgjørende for gode prosjekter at man har forankring i ledelsen, at man har et genuint ønske om å hjelpe pasienten og ser behovet for bedre kvalitet i tjenester som går på tvers av sykehus og kommune, legger Monica Johannessen til. Det viktigste for å komme dit er å se helhetlig på pasientforløp, at hvert nivå har nok folk og ressurser til å følge opp og at det gjøres gode behovskartlegginger på begge nivåer og i overgangen mellom tjenestene. 

Nordlandssykehusets satsing viser at det er mulig å igangsette og opprettholde bruk av videokonsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, samt mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.Vi opplever at det er en suksessfaktor å slutte å tenke kun på seg selv, men heller å tenke fellesskap der sykehus og kommune er partnere og ikke parter (Merete Johansen).  

Sykehuset har blitt kontaktet av Helse Nord, Helse Vest, Sykehuset i Vestfold og Akershus Universitetssykehus med forespørsel om å dele erfaringer. Dette inkluderer tips til tekniske løsninger, ROS-analyser og brukerveiledninger. Alle fire helseforetak i Helse Nord har eller er i ferd med å ta i bruk Videonor, og enkelte helseforetak i Helse Sør-Øst har startet implementering av samme løsning.  

Ellers ser vi at sju kommuner i Salten-regionen i den senere tid har anskaffet videoinfrastruktur på sykehjem og legekontor for å bedre samhandling med Nordlandssykehuset, sier Merete. Hun forteller at sykehuset raskt har utarbeidet en god del veiledningsmateriale for bruk av videokonsultasjoner, inkludert en introduksjonsfilm og brukerveiledninger til behandlere.  Det overordnede for sykehuset har vært å legge til rette for bruk av video i de kliniske tjenestene, herunder lage gode veiledere og forsikre seg om at den teknologiske løsningen er trygg. Dette grunnlaget har medført at det å ta løsningen i bruk har vært gjennomførbart og ikke krevet større ressursbruk i klinikken.  

For å synliggjøre videoverktøyet i sykehuset ble det laget en kort introduksjonsfilm som ble lagt ut på intranettet. På denne måten fikk man med seg klinikere som etterhvert ble ambassadører for tjenesten. Det ble også gjort intern markedsføring med statistikk over antall møter som ble gjennomført på video, og det ble gjort presentasjoner i ledergruppen. 

Det er avgjørende at fagmiljøet har vært engasjert i valg av tjenester som passer til videokommunikasjon, sier Merete Johansen. 

Dette skaper energi og kreativitet. Det er også viktig at man ser potensialet ganske fort, og at løsningene passer inn i klinisk hverdag. Det at vi hadde en god fellesløsning i bunnen gjorde at vi kunne ta imot ønsker om spesialtilpasninger, for eksempel utfordringer på hvordan finne ut hvem som skal inviteres i møtene. 

For Bodø kommune var det avgjørende at løsninger som ble utviklet kunne gjenbrukes i flere kommunale tjenester. Det var derfor viktig å få utarbeidet rutiner for innkalling og gjennomføring av møter på tvers av tjenestene. 

Dette har blant annet gjort det lettere for sykehuset å vite hvem som er riktig kontaktperson i hver av de kommunale tjenestene, sier Monica Johannessen. 

Veiledningsmateriale og rutiner kan deles med andre helseforetak eller kommuner i den grad det er behov. Det samme gjelder risikovurderinger som tar opp både tekniske og organisatoriske aspekter knyttet til samhandling, eksempelvis at man har etter hvert gode rutiner for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  
 

Videre satsinger på videokommunikasjon mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune 

Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset har mottatt samhandlingsmidler fra Helse Nord for å videreutvikle prosjekter innen videokommunikasjon. Planen for utnyttelse av midlene er å bedre forankre prosjektet i Bodø kommune, for deretter i 2020-21 å invitere med de resterende kommuner i sykehusets nedslagsfelt. Det jobbes også aktivt med å opprette felles tilgang mot journalsystemet, DIPS, slik at videokonsultasjoner kan opprettes direkte og koordinert med pasientens profil på Helsenorge.no. 

Merete Johansen og Monica Johannessen oppfordrer andre sykehus og kommuner til å tenke god forankring på tvers av nivåene, rekruttering av fagfolk, teknologiske fellesløsninger, samt enighet om grunnleggende funksjonalitet og rutiner når man skal legge til rette for videokonsultasjoner på tvers av nivåene.  

En lett anvendelig og felles teknologiplattform legger rette for at tjenester både i spesialist- og primærhelsetjenesten kan bruke tid på å kartlegge pasienters og samarbeidende aktørers reelle samhandlingsbehov, og at nye tjenester kan bygges på en allerede velfungerende teknologiplattform. 
Med nødvendig forankring i linjen og gode fagfolk til å fatte beslutninger så kan løsningene vokse frem av seg selv. 

Takk til Nordlandssykehuset og Bodø kommune for at dere deler denne historien. Prosjektlederne kan kontaktes om det er noe du lurer på.

 

 

 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar