Illustrasjon lege video

Video i akuttmedisinen

Bardu kommune har siden 2015 løftet frem et grasrotprosjekt med bruk av video som ledd i samhandlingen om akuttmedisinske tjenester med fem andre kommuner i Indre-Troms. Prosjektet kan vise til 7 mNOK i sparte kostnader for pasienttransport.

Image
Lege med video
Illustrasjonsbilde

Grasrotprosjekt løfter akuttmedisinen i Bardu


I 2015 så noen av sykepleierne ved den interkommunale legevakten i Bardu kommune et behov for å bedre kommunikasjonen mellom legevakt og sykehjem. De tok derfor i bruk videokommunikasjon mellom sykehjemansatte og legevaktslege. Initiativet viste seg raskt å gi gevinster, både for behandlere og pasienter.


-Innføring av videokommunikasjon ledet raskt til bedre samhandling mellom helsepersonellet, raskere og bedre vurdering av pasienter, samt færre unødvendige pasienttransporter, sier Hege Hammer Bech, prosjektleder for innføringsprosjektet i Bardu kommune. Vi så at pasientene var mer tilfredse når de kunne slippe unødvendige turer til legevakten, og vi fikk økonomiske innsparinger og bedre beredskap i den akuttmedisinske kjeden. 


Løsningen medførte at det via video ble utført virtuelle konsultasjoner mellom legevaktlege og sykehjemspasient. Sykehjemansatte kunne være til stede i disse konsultasjonene. 
-Det er sykehjemmet som fastsetter tidspunkt for videosamtale med legen, og legen får ansvar for å ringe opp, sier Hege Hammer Bech. Pasienten gir samtykke til at det benyttes video. Løsningen gir legen anledning til å vurdere pasienten i sitt daglige miljø, gjerne basert på prøver tatt på sykehjemmet, legger Hege Hammer Bech til.


Teknologien kommer fra Norsk Helsenetts løsning Join. Dette er en trygg løsning der videosamtalene ikke blir lagret, og der journal blir ført på vanlig måte.
Vi ga digital opplæring til alle avdelinger og etablerte en ukentlig rutine for testringing mellom sykehjemmene og legevakten, sier Hege Hammer Bech. Vi erfarte at det er viktig å skape et eierforhold hos sykepleiere, i tillegg til å gi egen opplæring til legeteamet. Alle må framsnakke prosjektet og se nytten i dette.
 

Image
Tjenesteforløp for videokommunikasjon mellom sykehjem og legevakt
Tjenesteforløp for videokommunikasjon mellom sykehjem og legevakt

 

Løsninger som bygger bro over geografi og institusjonsgrenser


De aktuelle kommunene (Salangen, Lavangen, Målselv, Ibestad og Dyrøy) har et befolkningsgrunnlag på om lag 15 000 innbyggere, har til sammen åtte sykehjem og 172 kommunale institusjonsplasser spredt over et stort geografisk område. Pasienter som skal til vurdering ved den interkommunale legevakten må ofte reise betydelige avstander på dårlige veier og til alle døgnets tider. Dette gjelder også skrøpelige pasienter som er innlagt ved kommunale sykehjemsavdelinger. 

Ambulansen vil med på video


Som følge av suksessen i Bardu oppsto det raskt snakk i ambulansetjenestene.  De hadde noe erfaring fra oversendelse og vurdering av EKG via video, og hadde sett at dette sparte tid og gav kvalitet.
-Ambulansepersonell var derfor også pågangsdrivere for å få til konsultasjoner via video, og noen av dem begynte å kalle opp legevaktslegen via Messenger og Facetime, sier Hege Hammer Bech. Dette var jo litt tvilsomme løsninger, og jeg tok kontakt med stasjonssjef og gikk gjennom kommunikasjonsløsningen vi hadde etablert for sykehjemmene. 
Etter hvert ble man enige om en prosedyre for kommunikasjon mellom ambulanse og legevakt. Ambulansen ringer opp legevakt via Nødnett, slik at legevakt kan ringe tilbake. På denne måten får man til relativt rask kontakt mellom personellet, uten for mye ventetid for ambulansen, sier Svein Hovde seksjonsleder for Indre Troms ambulansedistrikt.
Ambulansetjenesten var positive fra første stund, og vi valgte ut en ambulanse som deltok i pilotprosjekt. Etter hvert ble Bardu kommune og UNN enige om å ta videokommunikasjon fast i bruk.
 

Det har vært velvilje hele veien, sier Hege Hammer Bech. Men vi så tidlig at enkeltpersoner var avgjørende for suksesser. Blant annet har én paramedic, samt stasjonslederen for ambulansen vært gode ambassadører, og de har framsnakket video og gitt opplæring til kollegaer.


Ordningen som ble opprettet lot legevaktslege og ambulansepersonell delta i videokommunikasjon der ambulansepasienter kunne undersøkes og vurderes i sitt hjem eller der de hadde blitt syke. 
På den måten fikk vi til raske avklaringer med hensyn til transport av pasientene, sier stasjonsleder Svein Hovde. Noen pasienter kunne vi la være hjemme, mens andre måtte hastekjøres til sykehuset. I begge tilfeller slapp pasienten unødig tidsbruk på legevakten. I tillegg merket vi en bedre ressurssituasjon i ambulansen etter at video ble tatt i bruk. Men dessverre er ikke AMK med på videokommunikasjonen, noe som kunne ført til en enda bedre ressursstyring.
 

Image
Tjenesteforløp for videokommunikasjon mellom ambulanse og legevakt
Tjenesteforløp for videokommunikasjon mellom ambulanse og legevakt

 

Videokommunikasjon gir gevinster for pasienter og helsepersonell og økonomiske innsparinger


Videokommunikasjon mellom legevakt og sykehjem i Bardu har langt på vei erstattet telefonkonferanser mellom sykehjem og lege, og tillater gode medisinske vurderinger uten at legen møter pasienten. Legen kan raskt å avgjøre om det er forsvarlig for pasienten å bli i sykehjemmet, og således unngå unødvendig transport til høyere omsorgsnivå. Med dette unngår man påkjenninger for pasienten, samt unødig ressursbruk ved transport i ambulanse til legevakt.
Videokommunikasjon mellom nivåene tilførte en tilleggsfunksjon som ikke var ivaretatt gjennom den tradisjonelle organiseringen av pasientforløp mellom sykehjem, legevakt og akuttmottak, sier Hege Hammer Bech. Frem til dags dato er videokonsultasjonstjenester tatt i bruk i den interkommunale legevakten, seks sykehjem og seks ambulanser.
For ambulansetjenestene har prosjektet bidratt til at de fikk hjelp til å avklare pasienter i hjemmet, ofte uten at det ble behov for transport til legevakt for vurdering. Eventuelt kunne pasienter etter legevaktvurdering via videokommunikasjon kjøres direkte til akuttmottaket på UNN.  
Video gjør det i mange tilfeller unødvendig at pasienten tilses fysisk i legevakt, sier Hege Hammer Bech. Vi ser også at pasienter kan legges direkte inn fra hjemmet i KAD etter konferering med legevaktslege via video. Ambulansepersonellet har etter hvert fungert som ambassadører for opprettholdt bruk og spredning, noe som la press på at sykepleiere og legevaktsleger tok tjenestene i bruk, legger hun til. 
Gevinstkartlegginger fra tjenestene som er involvert i Bardu-modellen viser at det foreligger innsparinger i ambulansetransport på over 7mNOK.

Prosjektet opplever stor interesse fra andre kommuner


Prosjektleder har delt erfaringene fra Bardu kommune med flere andre kommuner, og bidratt til å inspirere liknende initiativ andre steder. Blant annet har Narvik kommune jobbet med å innføre en tilsvarende løsning fra starten av 2020. Blant flere andre aktører er organiseringen som prosjektet fremmer kjent som «Bardu-modellen». 
Prosjektet viser at videokommunikasjon kan gi muligheter for undersøkelse og vurdering av pasient uten at legen er fysisk til stede, sier Hege Hammer Bech. Dette gir umiddelbare gevinster for pasienten ved at man kan unngå unødvendige transporter og/eller mellomstopp på legevakt. 
Den akuttmedisinske kjede er for alle praktiske formål likt oppbygget i alle landets regioner, og det er grunn til å anta at gevinstene som ble realisert i Indre-Troms også kan hentes ut i andre av landets distrikter, sier Hege Hammer Bech.
Ambulansetransport er en svært knapp ressurs over hele landet, og tjenesten står overfor store utfordringer mht. prioritering og ressursutnyttelse for øvrig. Det å ha ledige ambulanseressurser er ofte helt avgjørende for den akuttmedisinske beredskapen i et distrikt.
Prosjektet viser at suksess kan fremmes når sentrale aktører i avviklingen av pasientforløpet blir ambassadører for opprettholdt bruk og spredning. Det er ikke alltid slike ambassadører kan la seg utpeke i forkant av prosjektet. Det er derfor viktig at man via en god plan for gevinstrealisering identifiserer og løfter frem de ledd som opplever særlige forbedringer, og som kan bidra til erfaringsspredning.

Inspirasjon til andre tjenester der samhandling på tvers av nivåene setter pasienten i sentrum


Videokommunikasjonsprosjektet i Bardu har vist at nye pasientforløp på tvers av nivåene der pasienten settes i sentrum kan fungere godt. 
UNN har også tatt i bruk video som ledd i prosjektet for Pasientsentrerte helsetjenesteteam. Her jobber sykehuset sammen med kommunehelsetjenesten i Tromsø og Harstad for å tilby pasienten informasjon og veiledning i forkant av eller i etterkant av innleggelser, sier Monica Dalbakk som er prosjektleder for Pasientsentrerte helsetjenesteteam ved UNN. 


Video gir anledning til en personbasert tilnærming for å lage felles plan i dialog med flere instanser, også fastlege, NAV og andre kommunale tjenester. Særlig ser vi nytten i komplekse saker med behov for samarbeidsmøter med spesiell fagkompetanse. Via video kan man koble disse direkte sammen. Møtene blir også opplevd som nyttige av pasienter, og vi blir for tiden forsket på om man klarer å ivareta det pasientsentrerte, legger Monica Dalbakk til. 
 

 

Fakta om tjenesten

  • Prosjektet demonstrerer flere gevinster ved å ta i bruk klinisk samhandling via videokonsultasjoner på tvers av nivåene i spesialist- og primærhelsetjenesten.
  • Seks kommuner er med i samarbeidet; Bardu, Salangen, Lavangen, Målselv, Ibestad, Dyrøy.
  • Totalt 15 000 innbyggere (+ 5 000 soldater og befal).
  • UNNs ambulansetjeneste er en viktig medspiller i prosjektet.
  • 6 av 8 sykehjem har tatt i bruk videoutstyr. 
  • Seks ambulanser har tatt i bruk videoutstyr, og ambulansetjenesten er blitt ambassadør for opprettholdt bruk og spredning.
  • Totalt reduserte transportkostnader: 7 mNOK


 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar