Fra tjenesteutvikling til pilotering

Fra tjenesteutvikling til pilotering

Kvikk-guide for utprøving av nye tjenester og tiltak

Denne kvikk-guiden skal bistå organisasjoner som skal i gang med pilotering av en ny ellerforbedret tjeneste.
I Veikart for tjenesteinnovasjon beskrives alle fasene i utvikling av innovative tjenester. Dette dokumentet bygger videre på veikartet, og går dypere inn i aktivitetene knyttet til forberedelse og gjennomføring av pilotering. Du finner også nyttigeverktøy og erfaringer fra andre prosjekt som har lykkes med piloteringsfasen.

1. Gjøre klart for utprøving

Hensikt: Legge til rette for oppstart av pilot – sørge for at det praktiske er på plass og utarbeide en tidsplan for gjennomføring.

 

Aktiviteter

 • Gjør organisasjonen klar
  • Informer og involver ledere
  • Sørg for opplæring av ansatte
 • Sørg for at praktiske forhold er på plass, inkludert teknologi
 • Identifiser potensielle brukere av tjenesten som kan inkluderes ved oppstartAvtal en bestemt dato for oppstart, slik at dere har en 
  tidsfrist å jobbe mot
 • Utarbeide en plan for hvordan nytte skal måles (dvs. gevinstrealiseringsplan)
 • Husk at det er en utprøving – ikke alt kan være perfekt fra dag 1

 

Verktøy og hjelpemidler

 • Sjekkliste med avklaringspunkter
 • Tidsplan for pilotering
 • Mal for gevinstplanlegging (last ned dokumentet ved å trykke på lenken under)
 • Eksempel på gevinstrealiseringsplan (last ned dokumentet ved å trykke på lenken under)
 • Eksempel på tidsplan (last ned dokumentet ved å trykke på lenken under)

Last ned dokumenter

2. Gjennomføre utprøving

Hensikt: Få prøvd ut tjenesten i begrenset omfang for å hente erfaringer, måle effekter og følge opp gevinster.
 

Aktiviteter

 • Spre informasjon om ny tjeneste til de som er berørt

 • Start gjerne med et begrenset antall pilotbrukere av tjenesten – vurder hvem somhar størst nytte på kort sikt

 • Prøv ut tjenesten – dokumenter erfaringer og innspill til endringer underveis

 • Sørg for å måle effekter og følge opp gevinster underveis

 • Jobbe med forankring underveis for å sørge for at nye rutiner og prosedyrer følges


Verktøy og hjelpemidler

 • Informasjonsmøter
 • Artikler
 • Informasjonsbrosjyrer
 • Prosjektblogg
 • Mal for gevinstoppfølging (last ned dokumentet ved å trykke på lenken under)
 • Eksempel på informasjonsmateriell (last ned dokumentet ved å trykke på lenken under)

Last ned dokumenter

3. Evaluere og forbedre

Hensikt: Bruke erfaringene fra utprøvingen til å evaluere tjenesten, validere forventede gevinster og justere tjenesteforløp.

 

Aktiviteter

 • Sikre oppfølging av brukerne
  • Bruk enkle spørreskjemaer – dette kan også gjøres nettbasert
 • Hent inn erfaringer fra ansatte
 • Gjennomfør evaluering av erfaringer og resultater
  • Nytteverdi – oppnår vi forventede gevinster?
  • Teknisk løsning og brukervennlighet
  • Er roller og ansvar tydelig avklart?
 • Juster tjenesten ved behov
 • Gå videre til oppskalering og utprøving på nye områder
 • Forankre evaluering og resultater fra pilotering blant interessenter

 

Verktøy og hjelpemidler

 • Spørreskjema
 • Evalueringssamtaler
 • Brukerundersøkelser
 • Mal for evaluering av pilot (last ned dokumentet ved å trykke på lenken under)

Last ned dokumenter

Last ned kvikk-guide

Last ned hele kvikk-guiden for utprøving av nye tjenester og tiltak.

Last ned dokumenter