Prosjekter

Nye prosjekter har fått tildelt støtte fra InnoMed

15 prosjekter har fått tildelt prosessveiledning fra InnoMed etter årets siste søknadsrunde.

Nye prosjekter som fikk tildelt veiledning:

RusFact, Velferdsetaten og Oslo kommune

RusFACT Oslo Sentrum er et FACT-team for personer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Målet med prosjektet er å gi rusbehandling og sammensatte, koordinerte tjenester til en pasientgruppe der ordinære tjenestetilbud ikke strekker til. Prosjektet har fire parter: Velferdsetaten, Bydel Gamle Oslo, Bydel St. Hanshaugen og Lovisenberg Sykehus. 

Les mer om prosjektet her.

 

Min jordmor, Vestre Viken HF - Drammen sykehus

Prosjektet ‘Min jordmor’ ønsker å prøve ut en ny omsorgsmodell som internasjonalt er kjent som Caseload midwifery. Dette innebærer at en gruppe jordmødre har omsorg for en gruppe kvinner og deres familier under svangerskap, fødsel og barseltid. Fokuset ligger på den personlige relasjonen og kontinuiteten mellom jordmor og den gravide. 

Les mer om prosjektet her.

 

Avvikssystem, Grimstad kommune

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Agder og Sørlandet sykehus, med hensikten å etablere sammenhengende og velfungerende avvikssløyfer på tvers av kommune, fastlege, sykehus og avtalespesialister. I et ønsket forløp for samhandlingsavvik vil helsepersonell ha tilgang til enkle og brukervennlige løsninger som reduserer behovet for manuelt arbeid med integrasjon mot elektronisk pasientjournal, hvor aktørene kan samhandle i en sømløs digital sløyfe. 

Les mer om prosjektet her.

 

Samhandling mellom Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune

Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune har i fellesskap besluttet en samlokalisering av sykehusets akutt- og intensivbygg og et tilstøtende helsehus med kommunale tjenester. Målet med samarbeidet er innovativ pasientbehandling, bærekraftige tjenester med tanke på rekruttering og økonomi, og et utvidet samarbeid for mer sømløse tjenester i tråd med strategi for helsefellesskapet Agder.

Les mer om prosjektet her.

 

Skrøpelige eldre, Sykehuset i Vestfold

Behandlingen i akuttmottak er ofte fragmentert og pasienter møter mange ulike mennesker, i ulike roller. Eldre og skrøpelige pasienter kan være sårbare og noe av det viktigste er da at vi reduserer antall kontaktpunkter i forløpet. Målet med 'Skrøpelige eldre' prosjektet er å sikre bedre samhandling og et bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter som legges inn ved Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold. 

Les mer om prosjektet her.

 

Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester, Sunnaas Sykehus HF

Prosjektet skal utarbeide en felles tjenestemodell for digitale sårtjenester, som innebærer å etablere et likeverdig og kvalitetssikret tilbud til sårpasienter, uten uønsket variasjon i kvalitet, kostnad eller tilgjengelighet av tilbudet. 

Les mer om prosjektet her.

 

Digital sikkerhetsplaner for forebygging av selvmord, Vestre Viken HF

Vestre Viken skal etablere en digital sikkerhetsplan for forebygging av selvmord med samarbeid på tvers av tjenestenivåer i helseforetak og kommune. Sikkerhetsplanen er selvhjelpsverktøy rettet spesifikt mot selvmordsforebygging med påvist effekt i form av reduksjon i selvskading og selvmord. Til tross for at det er sterke føringer i nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord innen psykisk helsevern, er det få pasienter som benytter seg av tilbudet. Hensikten med prosjektet er å få til økt tilgjengelighet, fleksibilitet, kontinuitet og styrke pasienten egenmestring gjennom en digitalt tilgjengelig tjeneste.

Les mer om prosjektet her.

 

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner, St. Olavs Hospital

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs Hospital utarbeider en modell for samhandling om pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander på tvers av spesialist, kommune (inkludert fastlege) og NAV. Hensikten er å utforme, utprøve og etterleve et nasjonalt pasientforløp som på en bedre måte enn i dag vil kunne sikre tverrfaglig samhandling. Forløpet skal være sentrert om pasientene og deres familier og inneholde digitale samhandlingskonsultasjoner, med den hensikt å øke effektivitet samt å bedre kvalitet og tjenester i behandlingen av pasientgruppen.

Les mer om prosjektet her.

 

Nye prosedyrer for samhandling for pasienter med utmattelse og CFS/ME, St. Olavs Hospital

Målet med prosjektet er å utvikle og teste nye prosedyrer for samhandling og samhandlingskonsultasjoner der pasienter med utmattelse og CFS/ME, møter representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, fastlegen, NAV, skole-, barne og familiesektoren i samme konsultasjon. Målgruppen er ungdom mellom 16-18 år, og unge voksne etter endt utredning. 

Les mer om prosjektet her.

 

Samhandling for sømløse overganger, Helse Stavanger

Familier som har barn med nedsatt funksjonsevne opplever store belastninger. Familiene må ofte selv ta et stort ansvar for å få hjelp og for å koordinere tjenestene, og mange opplever også at de ikke får tilpasset, riktig hjelp til riktig tid. Det rapporteres også om at det er vanskelig å finne informasjon og støtte. Dette gjelder alt fra diagnoser, behandlingsmuligheter, lavterskeltilbud og ytelser. Ekstra sårbare perioder for disse familiene er «overganger» i livet. Med «overganger» menes overgang fra barnehage til skole, fra småskolen til mellomtrinnet, overgang til ungdomsskole, overgang til videregående skole og overgang til tjenester for voksne. Prosjektet har derfor sitt utgangspunkt i behovet for oversikt, rolleavklaring og kontinuitet i tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. I dette prosjektet vil det derfor utvikles en felles konkret samhandlingsmodell ved overgangene, i samarbeid med kommunale instanser. 

Les mer om prosjektet her.

 

Tidlig hjemreise fra barselavdelingen, Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus

Barselomsorgen er et delt ansvar mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. I Sør-Rogaland har brukerne i liten grad mulighet til å velge ulike tjenestetilbud innen barselomsorgen. I fellesskap ønsker prosjektet nå å utvikle et tjenestetilbud for de mødrene som kan velge tidlig hjemreise fra barsel, her forstått som hjemreise innen 24 timer etter barnets fødsel. Tidlig hjemreise forutsetter at både mor og barn er friske. Målet er at de tilbys en helsetjeneste som gir trygghet og er likeverdig med et barselopphold for friske mødre med friske barn. 

Les mer om prosjektet her.

 

Tjenestemodellgrupper, Helsefellesskapet i Sør- Rogaland 

Helsefellesskapet i Sør-Rogaland har i tråd med nasjonal helse og sykehusplan, etablert tjenestemodellgrupper for de fire prioriterte pasientgruppene. Tjenestemodellgruppene er opprettet for å prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger helhetlige og koordinerte tjenester både fra spesialist – og primærhelsetjenesten. Prosjektet skal utarbeide og implementere nye forløp-/samhandlingsstrukturer.

Les mer om prosjektet her.

 

ParkinsonNet, Stavanger Universitetssjukehus

ParkinsonNet er et nettverk av fagpersonell på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt private aktører. Nettverket skal bidra til at pasienter med Parkinsons sykdom får bedre tilgang på tverrfaglig kompetanse. Modellen vises til som en foregangsmodell til bruk for andre diagnosegrupper og spesielt for å fremme samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, samt private aktører i kommunene. Hensikten er å gi rett oppfølging på rett nivå, og dermed avlaste fastleger og spesialister, samt bidra til kompetanseheving. 

Les mer om prosjektet her.

 

Overvårkningslab, Bardu kommune

Bardu kommune ønsker å utvikle en overvåkningslab i tilknytning til interkommunal legevakt som skal drive sanntidsovervåkning av pasienter. Gjennom en lab/oppfølgningsenter som har tilknyttet seg peronal vil ikke hjemmesykepleien eller legetjenesten måtte følge disse pasientene med hyppige besøk for måling og sjekk, dette rappporteres direkte til laben og de vil dermed få tilbakemeling når det er behov for uttrykning av hjemmesykepleien eller lege.

Les mer om prosjektet her.

 

Forsterket akuttilbud i Nye UNN Narvik (NUN), Universitetssykehuset Nord-Norge HF

I motsetning til dagens situasjon, hvor sykehuset sine akuttfunksjoner er fysisk distribuert til ulike steder i Narvik, etableres det i Nye UNN Narvik (NUN) et felles akuttmottak, en dør inn, for alle pasientkategoriene (somatikk, psykisk helsevern og rus). I tillegg videreutvikles integrasjonen med Narvik kommunene sin legevaktordning, som allerede er lokalisert i akuttmottaket. Videre skal Narvik kommune etablere seks øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD-senger) i det nye helsehuset. God samordning av alle disse ressursene skal bidra til et forsterket helhetlig, pasientsentret og godt planlagt akuttilbud (et forsterket akuttilbud). For å realisere denne ambisjonen har både UNN og Narvik kommune etablert flere organisasjonsutviklingsprosjekter, som har pågått over flere år. Flere av delprosjektene skal nå kobles ennå tettere sammen. Dette gjelder spesielt delprosjektene som arbeider med utviklingen av tjenester med akuttfunksjonene. 

Les mer om prosjektet her.