GodHelseHjemme

I prosjektet GodHelseHjemme benyttes en webportal og responstjeneste. På webportalen svarer pasienten på spørsmål om dagsform, og man vil også kunne finne filmer som kan være nyttig å ha med seg i hverdagen, eksempelvis videoer om hoste- og pusteteknikk, trening og kosthold. I tilbudet er det også inkludert fem videosamtaler med sykepleieklinikken. Pasientene bruker eget utstyr i forbindelse med digital selvrapportering. Det kan være problematisk med tanke på egen teknologisk kompetanse, og tekniske utfordringer som kan dukke opp uforutsett underveis. Fordi to-faktor autentisering ikke tilbys i tjenesten, ble man også nødt til å fjerne flere funksjoner som i utgangspunktet var tenkt å være inkludert. 

kols
Stavanger kommune har testet ut en tjeneste for digital avstandsoppfølging på KOLS-pasienter. Tilbakemeldingene fra pasientene som har deltatt har vært noe varierende. Mens enkelte rapporterer om flere gevinster, slik som økt trygghet og egenmestring, opplever andre pasienter teknologiske utfordringer og en lite optimal brukeropplevelse.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Kristine Kårstad Skjøthaug

Avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Stavanger kommune og Stavanger sykehus har utviklet en digital tjeneste for KOLS-pasienter.

Mestry

Mestry ble startet opp i Sarpsborg kommune i 2017, og målgruppen for prosjektet har vært pasienter med KOLS eller annen lungesykdom, hjerte- og karsykdommer eller diabetes. Løsningen er lagt opp til at alle pasientene mottar en iPad og nødvendig medisinsk utstyr som skal brukes til egenmålinger og rapportering av resultatene. Utdelt utstyr kan være blodsukkermåler, blodtrykksmåler, spirometer, vekt, termometer og pulsoksymeter. Pasientene fyller inn resultatene fra målingene i applikasjonen MyDignio, i tillegg til å svare på konkrete spørsmål jevnlig. Rapporteringene gjennomgås og evalueres av ens sykepleier. Terskelverdier og fargekoder for alvorlighetsgrad bestemmes individuelt for hver pasient. I appen kan sykepleieren kommentere på målingene og gi en faglig tilbakemelding. Ved endringer i målinger anbefales det at man går gjennom disse med en sykepleier. 

blodtrykk
Mestry er et av prosjektene innen nasjonal utprøving av velferdsteknologiske løsninger for personer med kroniske sykdommer. Pasientene som har deltatt i Mestry rapporterer om færre sykehusbesøk og institusjonsopphold, mer trygghet for seg selv og pårørende, mestring i hverdagen, god oppfølging av helsepersonell og enklere hverdagsplanlegging.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sarpborg kommune, Dignio, Sykehuset Kalnes og fastleger samarbeider om prosjekt innen nasjonal utprøving av velferdsteknologiske løsninger.

Avstandsoppfølging på Sunnmøre

Kommunene på Sunnmøre tar i bruk Dignio sitt utstyr og plattform til utprøvingen av digital hjemmeoppfølging. Pasientene gjennomfører målinger på seg selv hjemme, og rapporterer inn resultatene via en app på telefon eller nettbrett. I tillegg må pasientene svare på enkle spørsmål knyttet til helsetilstanden. Prosjektet er et av mange nasjonale prosjekt på digital hjemmeoppfølging som nylig er startet opp. Målet med prosjektet er å kartlegge hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer like bra med tilbudet, slik at man kan justere for å optimalisere brukeropplevelsen. Tilbudet vil kunne bidra til at pasienter kan bo lengre i eget hjem, og få mer kunnskap om egen sykdom. Det kan også oppnås ressursbesparelser for kommunene. 

oksygen
Avstandsoppfølging skal bidra til at pasienter med kroniske sykdommer får bedre forståelse for egen helsetilstand.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Ulstein, Sula og Sykkylven kommune samarbeider med USHT og ALV i Møre og Romsdal om utprøving av avstandsoppfølging for kronisk syke pasienter.

E-rehabilitering etter hjerneslag

Hjerneslag inntreffer ofte brått og uten forvarsel, og mange vil oppleve at hverdagen snus opp ned i ettertid. Pasienter som har hatt hjerneslag kan oppleve mange plager i ettertid, slik som utmattelse/trøtthet, psykiske endringer (bl.a uro, angst, nedstemthet) og kognitive utfordringer (med konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse). Disse plagene er som regel usynlige. Da er det viktig at man får god oppfølging og veiledning for hvordan man skal leve best mulig med følgevirkningene i hverdagen. Gjennom e-rehabiliteringstilbudet har pasientene tilgang på informasjon og hjelp via Internett, og kan benytte seg av veiledningen når behovet oppstår. Det kan bidra til å redusere antall lege- og sykehusbesøk, sykemeldinger og trygdeytelser. Tjenesten er et tilleggstilbud til ordinær rehabilitering og behandling. En annen gevinst med tilbudet er at alle har tilgang på tjenesten. E-Rehabilitering vil også bidra til å øke kompetanse på behandling av hjerneslag. Løsningen er nå i drift. 

hjerneslag
Sykehuset i Vestfold har i samarbeid med andre aktører utviklet et tilbud om veiledet mestringskurs på nett til hjerneslagspasienter. Det øker kvalitet i rehabilitering, gir helseøkonomiske gevinster og effektiviserer tjenester.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sykehuset i Vestfold har i samarbeid med bl.a LHL Hjerneslag utviklet et tilbud om veiledet mestringskurs på nett til pasienter som er i rehabilitering ette rå ha hatt hjerneslag.

Digital oppfølging av dialysepasienter

Det nasjonale målet er at 30% av dialysepasienter skal behandles hjemme. Ved hjemmebehandling trenger pasientene mye oppfølging, og det setter press på ressurser på sykehusene. I Sykehuset Telemark foregikk oppfølgingen over telefon og fysiske konsultasjoner. Dette er en lite ideell måte å organisere oppfølging på, da det er svært tidkrevende og omfattende. Det var dermed behov å undersøke nye måter å gjennomføre oppfølging på. I 2019 startet Sykehuset Telemark opp et pilotprosjekt for å blant annet teste ut digital løsning for medisinsk avstandsoppfølging av pasienter som får dialysebehandling hjemme. Sykehuset ønsket å kartlegge hvordan organisere en slik tjeneste for å møte både pasienters og ansattes behov. Løsningen er utviklet i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst-Norge, SINTEF og Imatis. Med løsningen vil pasienter blant annet kunne rapportere om egen tilstand, kontakte sykepleier ved behov og få tett oppfølging av helsepersonell. 

dialyse
Dialyse er en livslang behandling som blir gitt til pasienter med nyresvikt. Behandling på sykehus tar vanligvis fire timer av gangen, og må gjennomføres tre ganger i uka. Med hjemmebehandling og digital oppfølging opplever dialysepasientene økt livskvalitet og mer fleksibel hverdag.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sykehuset Telemark startet i 2019 å prøve ut ny metode for digital oppfølging av dialysepasienter.

Oppfølging uten timevis reisevei

Prosjektet ble startet opp i Lebesby kommune. Nå er 16 av Finnmarkskommunene med i nettverket.

Pasientene får utdelt nettbrett og nødvendig medisinsk utstyr, og gjennomfører målinger på seg selv hjemme. Resultatene skrives inn i Dignio-løsningen. Helsepersonellet som mottar resultatene, vil gjøre en vurdering og gi tilbakemeldinger til pasienten.

Med denne tjenesten, kan man i større grad tilby likeverdige og forsvarlige tjenester til brukere som bor forskjellige steder. Det er spesielt viktig for eldre personer, som ikke har kapasiteten eller muligheten til å reise ofte når avstandene er så lange. Innføring av tjenesten frigjør også mye ressurser i helsevesenet. 

 

finnmark
I Finnmark har mange pasienter svært lang reisevei til nærmeste sykehus og annet helsepersonell. På veien møter man flere fjelloverganger og kan også stoppe opp i kolonnekjørte og stengte veier på vinterstid. Det kan gi fatale konsekvenser. Nå får pasienter med kroniske sykdommer tilbud om digital avstandsoppfølging. Løsningen skal bidra til trygghet for pasientene og tett oppfølging fra helsepersonell.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Simone Nilsen

Prosjektleder

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Nord
Av
Barn og unge
Eldre
Voksne
I Finnmark samarbeider 16 kommuner om digital hjemmeoppfølging.

Hjemmeoppfølging for kronisk syke

Pasienter med kroniske sykdommer og/eller psykiske lidelser som får tilbudet om digital hjemmeoppfølging blir tildelt nødvendig måleutstyr, slik som pulsoksymeter og blodtrykksmåler. Dette benytter pasientene til digital selvrapportering. Videre blir målingene som rapporteres inn vurdert av helsepersonell, og pasientene får tett oppfølging til enhver tid. Primær- og spesialisthelsetjenesten samarbeider om oppfølgingen. Med digital hjemmeoppfølging vil behovet for fysiske konsultasjoner reduseres, kapasitet blir frigjort og kostnader spares. Digital hjemmeoppfølging gir dermed ikke bare gevinster for pasientene, men også helsevesenet.

DHO
Kronisk syke pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging opplever økt trygghet og enklere hverdag.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
På Vestlandet samarbeider flere kommuner, diverse virksomheter og aktører om digital hjemmeoppfølging for kronisk syke pasienter.

Regional satsing på velferdsteknologi

Bakgrunnen for satsingen på velferdsteknologi i avstandsoppfølging er det interkommunale prosjektet kalt “Den nye helsetjenesten i Ringeriksregionen”. For tiden prioriteres tre teknologier i kommunene: 1) elektronisk medisindispenser (sørger for at rett dose medisin blir gitt, og vil samtidig varsle når medisinen skal tas), 2) anonymisert digitalt tilsyn (RoomMate – en avansert 3D sensor som monteres øverst på veggen i rommet. Benyttes i forbindelse med automatisk alarmering i kritiske situasjoner), og 3) GPS lokalisering (pasientene har klokke som til enhver tid viser hvor de er og beveger seg). I tillegg til gevinster for pasienter bidrar velferdsteknologiske løsninger til å redusere kostnader. Det vil blant annet ikke være like stort behov for hjemmebesøk av pleiere, og det kan også bli færre sykehusinnleggelser fordi den tette oppfølgingen sørger for at komplikasjoner og forverringer oppdages raskt. 

velferd
Bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar blant annet til at pasientene føler mer trygghet og mestring rundt egen sykdom, og blir også mer selvstendige. Det viser resultater fra utprøving av velferdsteknologi i ulike kommuner i Viken.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Personer med psykiske lidelser
Voksne
Ringerike, Hole og Jevnaker kommune samarbeider om å ta i bruk velferdsteknologi i hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter.

Digital oppfølging av covid-19 smittede

Personer i Kristiansund kommune som får påvist covid-19 vil få tilbud om digital hjemmeoppfølging i samarbeid med smittevernteam. Informasjonsmateriell og sp02 måler vil bli gitt til pasienten, som videre brukes til egenmålinger. Egenmålinger gjøres tre ganger om dagen. Resultatene føres inn på nettstedet c19.no, som pasienten må logge seg inn på. Erfaringsrapporten fra utprøvingen viser til flere gevinster ved tjenesten. Blant annet opplever pasientene å få en trygg og god oppfølging, mens helsepersonell opplever å få økt erfaring med, og kompetanse om, digital hjemmeoppfølging i praksis. Løsningen er i drift. 

a
Kristiansund kommune utviklet en egen digital løsning for hjemmeoppfølging av covid-19. Med denne tjenesten vil helsepersonell kunne kontinuerlig følge med på utviklingen av pasientenes helsetilstand, tidlig kunne avdekke forverringer, og dermed også raskt kunne tilrettelegge for nødvendig helsehjelp.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Barn og unge
Eldre
Voksne
I samarbeid med lokalt IT-innovasjonsmiljø utviklet Kristiansund kommune en digital løsning for hjemmeoppfølging av pasienter smittet med covid-19.

Avstandsoppfølging på Agder

Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus har siden 2013 prøvd ut digital hjemmeoppfølging for pasienter med kroniske og/eller psykiske lidelser. Målet er at pasientene skal oppleve sømløse forløp på tvers av forvaltningsnivåer. Det oppnås gjennom tett samarbeid mellom helsepersonell på tvers av kommuner, sykehus og fastleger. Erfaringer fra prosjektet viser at pasientene som mottar digital hjemmeoppfølging opplever økt trygghet og kunnskap om egen helse. Samtidig har det gunstige effekter på helseøkonomien gjennom blant annet reduksjon i reisetid, sykehusinnleggelser, polikliniske konsultasjoner og konsultasjoner hos fastlege. Regionen klargjør nå tjenesten for drift. 

DHO
Kommuner og sykehus i Agder regionen har etablert digital hjemmeoppfølging med tett samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer. Pasienter opplever økt trygghet og bedre livskvalitet etter å ha prøvd ut løsningen.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Kommuner og sykehus i Agder regionen samarbeider om hjemmeoppfølging av pasienter med kroniske og/eller psykiske lidelser.