Virtuelt hjemmesykehus for nyfødte

Virtuelt hjemmesykehus er et frivillig tilbud. Før hjemreise, skal helsepersonellet på sykehuset gjennomføre behovskartlegging for hele familien og gi opplæring til foreldre innen medisinsk kompetanse, utvikling av barnets ferdigheter, teknisk utstyr (sonde, pulsoksymeter og vekt) og digitale kommunikasjonsverktøy.

Etter hjemankomst bruker foreldre digitale verktøy til å rapportere adferd, vektendringer, ammefrekvens, måltider og andre vitale parameter for barnet. Det brukes egen PC eller lånt iPad. Observasjonene eksporteres til barnets journalsystem. Sykepleiere vil gi tilbakemelding via en digital behandlingsplan og videosamtale for oppklarende spørsmål, etter avtale. Kontakten med helsepersonell og rapporteringen, skjer vanligvis med familien to ganger i uken, og for fire uker etter hjemreise.

Forventede gevinster med tilbudet er mange, hvor trygghet og veiledning er hovedmålet for oppfølgingen. Familiene får tilbud om tidligere hjemreise, som kan bidra til bedret logistikk ved at familien er samlet hjemme. En tenker seg at barnet er mindre utsatt for smitte og at familien slipper belastende til og fra reiser for kontroll på sykehuset.

Foreldrene kan bidra til barnets behandlingsplan, som kan fremme egen mestring og gjøre foreldrene til eksperter på sitt barn. 

baby video
Premature og syke nyfødte har ofte langvarige sykehusinnleggelser som kan oppleves belastende for hele familien. Etter hjemreise kan mange foreldre føler seg utrygge uten den vanlige sykehusstøtten. For å møte behovet har Sykehuset i Vestfold startet med digital hjemmeoppfølging for barn og foreldre.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Heidi J. Wataker

Prosjektleder og pediatrisk sykepleier ved Sykehuset i Vestfold

Vil du vite mer om dette?

Rikke Aune Asbjørnsen

Forskning- og innovasjonsrådgiver, Forskning-og innovasjonsavdelingen, Sykehuset i Vestfold HF

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Barn og unge
Sykehuset i Vestfold tilbyr oppfølging hjemme for premature og syke nyfødte barn.

Ambulatoriske infusjonspumper 

Intravenøs hjemmebehandling er et tilbud som inkluderer at pasienten får med seg en bærbar pumpe med infusjonsposen hjem.

De får opplæring i hvordan utstyret fungerer. Utstyret har alarmer som gir beskjed til helsepersonell på sykehuset om det skjer noen uforutsette hendelser. Prosjektet har utviklet en modell for oppfølging hvor de samarbeider med hjemmesykepleien som tilser pasienten 5 dager i uken. 2 dager i uken tilsees pasienten av spesialisthelsetjenesten. All oppfølging av legetjeneste foregår på sykehuset. 

Forventede gevinster med tilbudet er mange, blant annet er det mindre risiko for sykehus-relaterte infeksjoner, redusert antall liggedøgn og at pasienten kan gjøre andre aktiviteter mens de er i behandling. Løsningen er i drift. 

Infusjonspumpe
Pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling krever flere ukers sykehus innleggelse. Nå samarbeider Sørlandet sykehus med hjemmetjenesten i Kristiansand kommune for å tilby intravenøs hjemmebehandling. Det forventes at løsningen kan redusere risikoen for infeksjoner og andre komplikasjoner.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Marianne Jacobsen

Assisterende enhetsleder, Kardiologisk avdeling - Sørlandet Sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sørlandet Sykehus og Kristiansand kommune samarbeider for å tilby intravenøs antibiotikabehandling hjemme.

Helserom Helgeland

"Helserom Helgeland" er et samhandlingsprosjekt mellom Helgelandssykehuset, kommuner i Helgeland, SINTEF og Checkware AS, og ansvarlig for prosjektet er Brønnøy kommune. Tjenestemodellen tilrettelegger for helsehjelp i hjemmet, som vil si digital hjemmeoppfølging. Det omfatter tilbud om e-konsultasjoner, enkelt medisinsk utstyr, og digitale verktøy for avstandsoppfølging- og behandling, og støtte i lokale helserom. Helserom er fysiske rom som etableres i lokalsamfunnene. I slike rom vil man ha tilgang på forskjellig medisinsk utstyr og teknologi, ofte mer avansert enn man har tilgang på gjennom helsehjelp i hjemmet, og også her vil helsepersonell være tilgjengelig dersom man trenger hjelp. Med tjenestene i "Helserom Helgeland" slipper pasientene å reise til sykehuset for behandling, og det kan føre til at flere søker hjelp. Det kan også bidra til økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, mindre forsinkelser i behandling og færre reinnleggelser. Prosjekter har oppstart september 2021, og avsluttes i mai 2025. 

helserom
Tjenestemodellen “Helserom Helgeland” har som mål å gi tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet - eller i et lokalt "helserom". Pasient og pårørende kan i helserommet for eksempel få snakke med fastlegen, sykehuslegen og fysioterapeut samtidig via skjerm, og få hjelp fra lokalt helsepersonell med teknisk oppkobling til videokonsultasjon eller lignende for avstandsoppfølging.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Nord
Av
Barn og unge
Eldre
Personer med psykiske lidelser
Voksne
Helgelandssykehuset, kommuner i Helgeland regionen, SINTEF og CheckWare AS har gått sammen for å skape et mer tilgjengelig helsetilbud gjennom avstandsoppfølging og lokale helserom

In-Motion

In-Motion-tjenesten fungerer slik: foreldrene tar to filmer av barnets spontane bevegelser (12-17 uker etter termindato), og sender disse inn til St. Olavs hospital ved å bruke et digitalt samhandlingssystem. En instruksjonsvideo som viser hvordan filmene skal tas gjøres tilgjengelig for foreldrene. Videre blir videoene analysert av ekspertene ved hjelp av GMA-metoden (General Movements Assessment), i tillegg til at et dataprogram for automatisk bevegelsesanalyse utfører en risikovurdering for cerebral parese. Det ekspertene gjør er å vurdere og observere barnets spontane bevegelsesmønster. Når resultatet om eventuell risiko for cerebral parese er klart dokumenterer ekspertene dette i barnets journal. Barnets lege/fysioterapeut får tilgang til resultatet, og i samråd med foreldrene blir en oppfølgingsplan lagd for det enkelte barn på et tidlig stadium.

Med In-Motion-tjenesten vil alle ha tilgang på eksperthjelp og man er ikke avhengig av å dra på sykehuset for å gjennomføre undersøkelser. Foreldrene kan filme når det passer dem og barnet best i trygge omgivelser hjemme.

Tjenesten prøves nå ut på St. Olavs hospital og i Helse Midt-Norge, og er foreløpig ikke tilgjengelig for andre premature i Norge. 

Baby som ligger på ryggen.
Premature spedbarn kan ha høy risiko for å utvikle cerebral parese. Nå prøver St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge og NTNU ut en ny tjeneste som kan bidra til å avdekke risikoen premature spedbarn har for å utvikle sykdommen. Tidlig diagnose av CP (før 6 mnd.) kan bidra til å redusere medisinske komplikasjoner hos barnet. For helvesesenet vil det føre til redusert ressursbruk og frigjort tid.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Lars Adde

Forsker og spesialist i barnefysioterapi ved St. Olavs hospital

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Barn og unge
St. Olavs og NTNU samarbeider om å utvikle en applikasjon som kan avdekke risiko for cerebral parese hos premature spedbarn.

Telemedisinsk sårbehandling

Sårpoliklinikken, som er drevet av sykepleiere, ble startet opp i 2014. Det ble tatt utgangspunkt i å bemanne for 500 konsultasjoner årlig, men etter kort tid viste det seg at behovet var mye strørre enn først antatt. For å kunne møte etterspørselen ble behandlingstilbudet utvidet med videokonsultasjoner. Ordningen er lagt opp slik at en sykepleier og pasient møtes der pasienten er (hjemme/institusjon), og herfra settes det opp en videokonsultasjon med sårpoliklinikken. Pasienten vil fortsatt få samme behandlingsoppfølging som tidligere, men slipper å reise til sykehuset. Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider om ordningen, og med dette når spesialistkunnskapen kommunene. Responsen på tilbudet har vært svært positiv fra både pasienter og ansatte. Namsos, Bindal og Overhalla kommune har vært pilotkommuner for prosjektet, men også Grong kommune og Lierne kommune har begynt å ta i bruk ordningen.

Arm med bandasje
Namsos kommune har siden 2018 testet ut videooppfølging for personer med sårproblematikk. Det har bidratt til å redusere pågangen på sårpoliklinikken og effektivisere behandlingstilbudet.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Sykehuset Namsos samarbeider med kommuner om ordning for videooppfølging for personer med sårproblematikk.  

Barsel-app: bedre oppfølging etter fødsel

Applikasjonen utvikles i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Melhus kommune, som skal være pilotkommune for prosjektet. Med barsel-appen kan foreldre enkelt komme i kontakt med en jordmor ved behov, og få rask tilbakemelding og svar på spørsmål. Det betyr større trygghet og mindre stress for foreldrene. For sykehuset vil appen bidra til å redusere antall hjemmebesøk og reisetid i tilknytning til dette. Applikasjonen er under utvikling, og foreløpig ikke i drift. 

barsel
St. Olavs hospital startet i 2018 opp tjenesten "Jordmor hjem" for foreldre og barn som reiser hjem tidlig fra sykehuset etter fødsel (6-24 timer). Nå jobber sykehuset med å utvikle en barsel-applikasjon, der målet er å tilrettelegge for rask, effektiv og presis kommunikasjon, spare tid og heve kvalitet på vurderinger.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Voksne
St. Olavs, Melhus kommune og direktoratet for e-helse samarbeider om utvikling av barsel-app.

Telepsykiatri Orkdal DPS

Orkdal DPS omfatter et stort opptaksområde, og mange pasienter og ansatte har lang reisevei. Det har ført til at en del pasienter ikke møter til avtalte konsultasjoner og/eller dropper ut av behandlingen. Spesielt gjelder dette for personer over 18 år med angst og/eller depresjon. I 2019 utvidet Orkdal DPS behandlingstilbudet sitt med videokonsultasjoner for denne pasientgruppen. Erfaringer fra utprøvingsprosjektet viser at flere pasienter foretrekker videokonsultasjoner fremfor fysiske møter, og mange pasienter opplever også at det er lettere å etablere kontakt med behandleren over video. Reisetid og belastning i tilknytning til dette har også blitt mindre. Videokonsultasjoner tilbys nå til alle pasientgrupper ved Orkdal DPS. 

konsultasjon
Orkdal DPS har siden 2019 tilbudt videokonsultasjoner til personer over 18 år med angst og/eller depresjon. Det har bidratt til å redusere behandlingsfrafall og timeavlysninger samt øke tilgjengelighet av spesialiserte helsetjenester i distriktene.
Digital hjemmeoppfølging
Leder for FoU-enhet St. Olavs Hospital, Orkdal DPS

Hanne Gro Wenzel

Leder FoU-enheten i St. Olavs hospital, Orkdal DPS
hanne.gro.wenzel@stolav.no

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Personer med psykiske lidelser
Voksne
Ved Orkdal DPS benyttes videokonsultasjoner i behandlingsforløpet til personer med angst og/eller depresjon

Hjemmesykehus fra Oslo universitetssykehus

Prosjektet "OUS hjemme" skal legge til rette for effektiv utvikling av tjenester og en skalering av spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet er at flere pasienter og flere pasientgrupper ved OUS skal tilbys hjemmesykehus og andre spesialisthelsetjenester i hjemmet framfor innleggelser og fysisk oppmøte ved sykehuset.

Spesialisthelsetjenester i hjemmet inkluderer avanserte hjemmesykehus, arenafleksible tjenester, ambulante tjenester i hjemmet, hjemmebehandling og digital hjemmeoppfølging som har til hensikt å legge til rette for spesialistbehandling i hjemmet. I løpet av prosjektet skal OUS gå fra dagens modell med selvstendige hjemmesykehus og digitale tjenester som driftes og prøves ut i de ulike klinikkene, til OUS hjemme som en helhetlig satsning på tvers av sykehuset. Det skal utvikles fellestjenester for tjenester som inngår i hjemmesykehus, og det skal arbeides med en felles logistikk-, teknologi, og samhandlingsløsning.

InnoMed skal bistå med følgende: 

 • Visualisering og prosesskartlegging: bistand til å tegne pasientforløp i OUS hjemme, samt ansattreisen og de ulike komponenter/bestanddeler som hører til for å synliggjøre og kommunisere kompleksiteter og sammenhenger i forløpet.
 • Målbilde og veikart for hjemmebehandling i OUS hjemme: bistå med å utarbeide og etablere et omforent og forankret målbilde og veikart i OUS som alle virksomhetene i OUS forholder seg aktivt til. Videre skal InnoMed bistå med prosessveiledning og kompetanseheving i virksomhets-/løsningsarkitektur og tjenestedesign.
 • Analyser og gevinstkartlegging: InnoMed skal bidra som en sparringspartner hvor vi kvalitetssikrer analysearbeidet som er gjennomført hittil i prosjektet, spesielt med tanke på samhandlingskomponenter. Videre skal InnoMed bistå med å i å identifisere, men også etablere et system for å følge/måle nytten av prosjektet.
 • Veiledning og kompetanseheving i prosjektmetodikk og smidig arbeid: gi rådgivning og kompetanseheving på agile metoder og smidig arbeid med tanke på hvordan prosjektet skal rigges.
 • Tjenesteutvikling i klinikkene: InnoMed skal bistå med veiledning og råd tilknyttet utvikling av nye tjenester i klinikkene. Basert på InnoMed sine erfaringer fra prosjekter med hjemmebehandling skal det gis input til prosjektets verktøykasse for å gi økt hjemmebehandling for aktuelle pasientgrupper og pasienter.
InnoMed skal støtte Oslo universitetssykehus i å tilby hjemmesykehus og spesialisthelsetjenester i hjemmet.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Elisabeth Dreier Sørvik

Spesialrådgiver innovasjon

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Bedre samhandling i forløpet for rus og psykiatri i Helse Bergen

Målet med prosjektet er å forbedre tilbudet til pasienter med sammensatte helseproblem på tvers av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er et mål om å få til likeverdige tjenester ved å sikre tett samarbeid mellom PHV, TSB og kommunehelsetjenesten.

Det er planlagt opprettelse av et nytt døgntilbud til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP). ROP-forløpet skal styrkes og revitaliseres og det skal bygges ROP-nettverk der kompetanse og relasjoner skal bygges mellom kommuner og helseforetak. Det skal videre arrangeres felles fagdager regionalt og lokalt.

InnoMed skal bistå med følgende:

 • Bistå i arbeidet med å opprette et helhetlig tilbud og behandlingstilbud til ROP-pasienter
 • Støtte i arbeidet rundt forankring og samhandling med kommunehelsetjenesten
 • Bistå i utarbeidelsen av ROP-pasientforløp
InnoMed støtter Helse Bergen med å etablere likeverdige tjenester for pasienter med rus- og psykisk lidelse.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Roger Atle Wæhle Kårstad

Prosjektleder

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Hjemmedialyse hos Helse Nord-Trøndelag

Prosjektet skal jobbe med medisinsk avstandsoppfølging av pasienter med behov for hjemmedialyse. Prosjektet benytter Re:Balans, et sensorplaster hvor vanninnholdet hos pasient måles kontinuerlig. Prosjektet tar utgangspunkt i pasienter med alvorlig nyresvikt som ønsker å få dialysebehandling hjemme. Det er ønskelig å se på hvordan den teknologiske utviklingen legger til rette for mer hjemmebasert helsehjelp og hvordan det påvirkere samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner.

InnoMed skal bistå med følgende:

 • Bistå prosjektgruppen med å komme i gang med utprøving av pasientforløp med bruk av avstandsoppfølging for å måle væskebalanse ved hjemmedialyse
 • Støtte i å gjennomføre aktørkartlegging og kartlegge nåværende rutiner og arbeidsprosesser rundt hjemmedialyse
 • Bistå prosjektgruppen med å strukturere og sammenstille arbeid og prosjektgruppen for videre arbeid med utprøving
InnoMed skal støtte Helse Nord-Trøndelag med å prøve ut hjemmedialyse for pasienter med nyresvikt.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Åsmund Bang

Innovasjonsrådgiver i Helse-Nord Trøndelag

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Av