TANGO

Internettløsningen GoTreatIt benyttes til pasientrapportering og vil kunne brukes på pC, nettbrett eller mobiltelefon. Målgruppen for tjenesten er pasienter med spondyloartritt og leddgikt. Løsningen legger til rette for at pasientene kan kontinuerlig rapportere inn om utviklingen i sykdommen. Med oppdater data om sykdomsbildet hos pasienter vil det bli enklere for helsepersonell å vurdere og planlegge behandlingsforløpet. Det sikrer tett oppfølging, god og riktig behandling. Prosjektet ble startet i 2017, og er forventet avsluttet høsten 2021. 

leddgikt
Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus har utviklet en innovativ teknologiløsning for hjemmebasert rapportering for pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. Målet med TANGO-prosjektet (Tettere oppfølging av leddsykdom via Internett i GoTreatIT) er å øke kvalitet på pasientbehandlingen og redusere ventetid.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus tilbyr hjemmeoppfølging til pasienter med inflammatoriske leddsykdommer.

Digital prehospital kommunikasjon

Sykehuset Innlandet arbeider med å implementere bruk av hodekamera som videobasert beslutningsstøtte i ambulansetjenesten. Ambulansepersonellet kan med hendene fri, etablere kontakt med beslutningsstøtten. Det kan være legevakten, AMK-lege, spesialist på sykehus og andre relevante aktører.
 
Legen vil kunne gjøre beslutninger på avstand og dermed bistå ambulansepersonell i spesielt utfordrende situasjoner. På denne måten blir det definert riktig tiltak så tidlig som mulig. Det kan også gjøres avklaringer som gjør at pasienten slipper en lang unødvendig reise som i seg selv er belastende. 
 
Sykehuset Innlandet tester også ut hvordan fastmonterte kamera kan benyttes i ambulanser for å overføre flere bilder til beslutningsstøtten, og om man kan overføre live vitale data til lege for et bedre grunnlag for anbefalinger.

Arbeidet skjer i et feles prosjekt sammen med PICTA i Sverige for å se på hvordan video kan benyttes i samhandlingen i helsetjenesten. Løsningene kan også benyttes internt på sykehjem, i hjemmetjenesten, KAD-plasser og andre situasjoner hvor samhandling er nødvendig. 

ambulanse
Med hjelp av videoteknologi kan ambulansepersoneller kommunisere med legevakt, luftambulanse, hjerneslagsvakt eller anestesilege samtidig. Det bidrar til bedre og raskere prehospital vurderinger.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Jan Willassen

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Barn og unge
Eldre
Personer med psykiske lidelser
Voksne
Sykehuset Innlandet, kommuner og innovasjonsaktører har samarbeidet om å teste ut videoteknologi som samhandling i prehospital vurderinger.

Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus

Langvarig behandling med intravenøs antibiotika kan bety flere uker på sykehus. Hjemmesykehuset gir pasientene mulighet til å være hjemme istedenfor, med kateter, elektronisk pumpe og trygghetsalarm. Den nye tjenestemodellen for samhandling er utviklet i samarbeid med SINTEF ved hjelp av metoden tjenestedesign. 

Prosjektet er basert på forskning, og skal først og fremst bedre livskvaliteten for pasientene. Det skal legges til rette for at pasientene skal være mer aktive i egen behandling, få mer innvirkning og oppleve mestring. Videre legger prosjektet opp til et høyt nivå av samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, alarmsentral, apotek og pasient. 

En viktig forutsetning for gjennomføringen er at tilbudet om hjemmesykehus er forsvarlig og like trygt og sikkert som å få antibiotikabehandlingen på sykehuset. For å sikre dette får alle pasientene som er med koblet opp et responssenter. Pasientene kan også ved behov få digital hjemmeoppfølging fra sykehuslegen gjennom videosamtaler på Skype. Sykehuslegen har fortsatt det medisinske ansvaret for pasienten som er utskrevet til hjemmesykehus. Sykepleiere i kommunenes hjemmetjeneste fungerer som sykehuslegen sin forlengede arm.

Prosjektet er et fireårig forskningsbasert innovasjonsprosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal HF ved Kristiansund sykehus, Kristiansund kommune ved Helseinnovasjonssenteret og USHT og Regionalt responssenter, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og SINTEF. Forskningsdelen av prosjektet forventes avsluttet i desember 2022. Den nye tjenestemodellen er i perioden kvalitetssikret og har vært i drift ved Kristiansund sykehus/kommuner i nedslagsfeltet siden 2019. I 2021/2022 breddes tjenestemodellen til øvrige sykehus/kommuner i Møre og Romsdal.  

antibiotika
Prosjektet ved Helse Møre og Romsdal skal legge til rette for at pasienter som trenger langvarig behandling med intravenøs antibiotika kan være hjemme med utstyr og ferdigheter til å gi seg selv medisinen. Den første pilotpasienten kunne være ute og vaske bilen, gå på trening og gjøre andre vanlige aktiviteter.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Inger Stokke

Prosjektleder og spesialsykepleier ved Kristiansund sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Helse Møre og Romsdal utviklinger løsninger hvor pasientene kan få intravenøs antibiotikabehandling hjemme og slipper måneder på sykehus.

Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner

Målet for prosjektet er å etablere en virtuell poliklinikk mellom St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal der pasienter kan gjennomføre poliklinisk kontroll ved hjelp av videokonsultasjon mellom foretakene. Pasienten skal utføre forundersøkelser og stedlig besøk ved et sykehus i Helse Møre og Romsdal, men selve konsultasjonen utføres av spesialist som er stedlig ved St. Olavs hospital. 

skype
Et stort antall av konsultasjonene som pasienter fra Helse Møre og Romsdal HF gjennomfører ved St. Olavs hospital er kontroller av tidligere behandling. Våren 2018 ble «Skype for business» godkjent for bruk i pasientkonsultasjon av Helse Midt-Norge.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Videokonsultasjoner i Helse Midt-Norge erstatter lange pasientreiser til polikliniske konsultasjoner.

Når konsultasjonen starter hjemme

Mange pasienter med revmatiske lidelser trenger å foreta fysiske kontroller på sykehuset. Med den nye løsningen rapporterer pasienter data om sin tilstand i GoTreatIt (GTI) når de kommer på sykehuset, cirka 15 minutter før oppsatt konsultasjon. GTI er et digitalt verktøy hvor pasienter kan legge inn informasjon om opplevd sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og bruk av medikamenter. Å flytte denne oppgaven til hjemmet bidrar til å frigjøre ressurser på sykehuset, samt ansvarliggjøre og involvere pasienten. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital, SINTEF og NTNU. 

hjemme
Alle pasienter som skal til kontroll, rapporterer data om sin sykdomstilstand i datasystemet GTI før konsultasjonen. Dataene blir blant annet brukt til å tilpasse behandlingen individuelt. Pasientene opplever det mindre stressende å rapportere hjemmefra, i tillegg til at rapporteringen blir mer nøyaktig.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Ved revmatologisk avdeling på St. Olavs hospital rapporterer pasientene om sin sykdomstilstand i forkant av konsultasjoner.

Digital sårtjeneste

Prosjektet "Digital sårtjeneste" er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg sykehus og Kongsberg kommune. Dagens praksis med sårbehandling er utfordrende fordi kommunene mangler ansatte med spisskompetanse og det er begrenset tilgang til spesialist-vurderinger. Digital avstandsoppfølging gjennom videokonferanse kan gi økt tilgang til helsepersonell, og redusere komplikasjoner, unødig transport, ventetid og sykehusinnleggelser. Det er gjennomført tolv konsultasjoner så langt. To ansatte fra hjemmesykepleie besøker pasienten - en håndterer kameraet, mens den andre andre tar seg av pasienten. Samtidig følges behandlingen av lege og sykepleier på sårpoliklinikken. Via video vurderer de såret og gir råd til hjemmesykepleierne. I neste fase av prosjektet er målet å ta i bruk digital sårtjeneste i seks kommuner og tre poliklinikker i Vestre Viken HF. 

sår
Formålet med prosjektet er at pasienter skal unngå belastningen med å reise til legekontor eller klinikk.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Kongsberg sykehus og samarbeidskommuner bruker video i sårbehandling.

Oppfølging av epilepsipasienter

En prosjektgruppe i Vestre Viken har siden 2019 jobbet med et innovasjonsprosjekt som skal legge til rette for brukerstyrt poliklinisk oppfølging. 

I desember 2019 var den aller første pasienten i gang med digital egenregistrering. Målet er at samtlige pasienter med epilepsi tilknyttet nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus skal få dette tilbudet.

Ved hjelp av tjenesten blir oppfølgingstimene for epilepsipasienter behovsstyrte. Pasienter registrerer svar på spørreskjema som rangeres som rødt, gult eller grønt. Dersom besvarelsen er kategorisert som rød blir lege kontaktet. Gule besvarelser vurderes av sykepleier, som tar kontakt med lege hvis behov. Ved grønne besvarelser er det ikke behov for oppfølging der og da, med mindre pasienten selv ønsker det. Epilepsisykepleier på sykehuset har en sentral rolle i prosjektet og jobber med den daglig oppfølgingen av pasienten. 

epilepsi
Ved brukerstyrt oppfølging kan pasienten selv ta ansvar og være en aktiv medspiller i oppfølging og behandling. Samtidig får pasienter økt kunnskap om egen sykdom. Vestre Viken HF er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Amund Leinaas

Leder for medisinsk avstandsoppfølging i Vestre Viken HF

Vil du vite mer om dette?

Marte Roa Syvertsen

Lege PhD Nevrologisk avdeling Drammen sykehus og Leder i EpilepsiNett

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Barn og unge
Eldre
Voksne
Vestre Viken er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Fire kommuner startet utprøving av digital hjemmeoppfølging som del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2015 – 2018. Da det var behov for mer kunnskap om effekter og roller, ble det besluttet en videre utprøving i 2018 – 2021. Seks prosjekter/kommuner med samarbeidende sykehus og fastleger, har deltatt i den nye utprøvingen; Oslo, Stad, Bodø, Larvik, Ullensaker/Gjerdrum og Kristiansand i samarbeid med kommuner på Agder. Utprøvingen foregår både i kommuner med vanlige fastlegepraksiser og fastlegekontor med primærhelseteam. 

Målgruppen for digital hjemmeoppfølging er pasienter med kroniske sykdommer, risiko for forverring av tilstanden, risiko for reinnleggelse i sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Målet med tiltaket er bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse og lavere kostnad for helsetjenesten. Henvisning til digital hjemmeoppfølging kan komme fra pasienten selv, kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten eller fastlege, og fastlege skal vurdere om det er medisinsk forsvarlig.

Utprøvingen følges av forskning, som sammen med sluttrapporter fra prosjektenes erfaring vil bidra til grunnlag for nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. 

dho
Formålet med utprøving av digital hjemmeoppfølging til personer med kroniske lidelser er å komme frem til nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Siw Helene Myrer

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Seks kommuner tester ut digital hjemmeoppfølging av kronikere i regi av nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Videokonferanse trykksårpoliklinikk

Sunnaas sykehus har siden 2012 testet ut digital hjemmeoppfølging for behandling av trykksår. Tjenesten omfatter råd per telefon og polikliniske videokonferansekonsultasjoner. Prosjektet har erfart at oppfølging hjemme er et godt tilbud, da pasienter slipper mange reiser til sykehuset, og det oppnås et godt samarbeid mellom pasienten, det lokale hjelpeapparatet og sykehuset. Det er nå etablert en videokonferansebasert trykksårpoliklinkk i dagens poliklinikk på Sunnaas sykehus. Et tverrfaglig team bistår pasientene både teknisk og faglig. Sykehuset følger opp pasientene poliklinisk og hjemme hos pasienten i tett samarbeid med ansatte i kommunehelsetjenesten. Samhandlingen foregår via PC-basert videokonferanse og webkamera. Tilbakemeldingene fra pasientene og kommunene er svært gode. Tett dialog og samhandling skaper trygghet god pasienten og helsepersonell.

bandasje
Sunnaas sykehus samarbeider med kommuner om hjemmeoppfølging av pasienter med trykksår ved hjelp av telefon og videokonferanse. Tjenesten gir pasienter mulighet til å få behandling i eget hjem, og sykehuset reduserer antall liggedøgn.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Sunnaas sykehus samarbeider med kommuner om hjemmeoppfølging av pasienter med trykksår ved hjelp av telefon og videokonferanse.

HILD - kreftbehandling via app

Nina Anita Kongshaug fra St. Olavs hospital har i samarbeid med TTO og NTNU utviklet appen HILD. Den skal bidra til å trygge pasienter som behandles med medikamentet kapecitabin, en cellegift i tablettform. Medikamentet kan gi alvorlige bivirkninger, som har ført til stadige innleggelser. Appen minner kreftpasienter på når medisin skal tas og gir informasjon om hvilken dose. I tillegg rapporteres eventuelle bivirkninger som skal bidra til pasientinitiert kontakt med poliklinikken ved sykehuset. Appen er ferdigstilt og tilgjengelig for nedlastning. 

Kreft
Appen HILD skal bidra til at cellegift i tablettform tas riktig, at bivirkninger registreres nøyaktig gjennom behandlingsperioden og at relevant kontakt med helsevesenet trigges for tettere oppfølging av pasienter med utfordringer knyttet til etterlevelse eller bivirkninger.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Nina Anita Kongshaug og St. Olavs hospital har i samarbeid med TTO og NTNU utviklet en app for hjemmebehandling av kreftsykdom.