Pust Deg Bedre

"Pust deg bedre" er et digitalt verktøy hvor fysioterapeuter skreddersyr en behandlingsplan med puste- og drenasjeteknikker til lungesyke som strever med slim og åndenød. Helse Førde ved fysioterapeut og prosjektleder Elin Johnsen har jobbet med å utvikle verktøyet siden 2018, og verktøyet er i dag klart for nedlastning og bruk.

Innholdet i "Pust Deg Bedre" er visualisert ved hjelp av 3D-animasjoner som både viser hvordan øvelsene skal gjøres, og hva som skjer i luftveiene når man gjennomfører de. "Pust deg bedre" kan individtilpasses og støtter pasienter i å løsne, flytte og fjerne slim, samt dempe åndenød på egen hånd.

Verktøyet bidrar til å sette fokus på lungerehabilitering og øke kunnskapen om lungefysioterapi i kommunehelsetjenesten. En forutsetning for vellykket behandling ved hjelp av "Pust Deg Bedre" er at lungesyke tar kontakt med fysioterapeut for å få tilpasset et behandlingsopplegg. 

Pust deg bedre
Ved hjelp av en applikasjon på mobilen kan lungesyke få bistand til å utføre lungefysioterapi. Appen er gratis og kan lastes ned i App Store og Google Play. Pasienter som har prøvd ut verktøyet rapporterer om mer kunnskap, økt trygghet og bedre livskvalitet. Målet på sikt er å redusere infeksjoner og innleggelser på sykehus.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Elin Johnsen

Spesialistfysioterapeut i Helse Førde, idéinnehaver Pust Deg Bedre og prosjektleder

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Dette prosjektet er et samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten om lungerehabilitering ved hjelp av digitale verktøy.

Norse Feedback

"Norse Feedback" er et selvevalueringsverktøy som både tilpasser innholdet i helsehjelpen som pasienter mottar, og som bedrer kommunikasjon mellom pasienter og deres behandlere. Tjenesten er rettet mot rus og psykisk helsevern, og også ulike somatiske helseområder. Gjennom verktøyet får pasienter tilgang til digitale spørreskjema i rekkefølge og omfang som styres av algoritmer, og som derfor alltid er relevante for pasientens spesielle situasjon og tilstand. På denne måten vil behandler få innsikt i hvordan pasienten har det, og hva pasienten opplever at fungerer i behandlingen før man gjennomfører et fysisk møte med pasienten. Det gir mulighet til å tilpasse behandlingen underveis i behandlingsforløpet. Den grafiske fremstillingen i verktøyet bidrar til en forenklet oversikt over behandlingen og gjør det enklere å diskutere pasientens tilstand på tvers av primær-og spesialisthelsetjenesten. Verktøyet er i drift, og har så langt mottatt 50-70.000 pasientbesvarelser.

rus
Helse Førde utvikler tjenesten Norse Feedback i samarbeid med helsepersonell. Pasienter opplever det som svært trygt og meningsfylt, og klinikerne melder at både spørreskjema og prosessen er faglig relevante og trygge i praksis.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Christian Moltu

Prosjektleder og Fagsjef Psykologspesialist, Ph.D, Psykiatrisk klinikk Helse Førde

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Personer med psykiske lidelser
Voksne
Helse Førde vil samarbeide med fastleger for å tilby mer brukertilpasset behandling til pasienter med psykiske lidelser.

Digital oppfølging hjemmefra ved covid-19

Flere av prosjektene som deltar i utprøving av digital hjemmeoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram har sammen med sine leverandører utviklet tilbud om digital hjemmeoppfølging av pasienter med covid-19.

Organisering av tilbudet er forskjellig i de ulike kommunene. Felles er oppfølgingstilbud på dagtid, hvor chat, video og telefon er brukt. Pasientene registrerer symptomer ved bruk av digitalt spørreskjema i en app, hvor tegn til forverring vises i en "trafikklysmodell" både for pasient og helsepersonell som følger opp. Ved avvikende målinger tar helsepersonell/smitteoppsporingsteamet kontakt og gi råd til den enkelte. De som har alvorlige symptomer kan etter vurdering få utstyr for måling av oksygen, temperatur eller blodtrykk. 

Denne tjenesten har bidratt til å sikre bedre kontinuitet, gi rask oversikt over situasjon for smittede og nærkontakter, bedre ressursbruk og redusert smitteeksponering. I tillegg har brukerne rapportert at de har fått god oppfølging og følte seg dermed mer trygge. Erfaringene fra kommunene ble samlet i en rapport utgitt av Helsedirektoratet i februar 2021.

Corona
Digital hjemmeoppfølging kan bidra til å redusere smitterisiko for pasienter i risikogrupper, sikre god pasientoppfølging og fange opp tegn til forverring tidlig. Dette bidrar til å effektivisere ressursbruken og sørge for trygghet for de som er i isolasjon.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Siw Helene Myrer

Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Tjenesten er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet hvor noen kommuner har samarbeidet med IT-leverandører.

Digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter

Pasienter med kreft skal kommunisere med helsepersonell gjennomen app som heter “Nimble Homewards” hvor det blir mulig å utveksle digitale skjemaer for symptomkartlegging, vurdering og samtaler med tekst og bilder. Pasienten har også tilgang til å registrere og rapportere målingene sine gjennom appen. Personellet får varsel ved forverring av tilstand. Gevinster med bruk av appen inkluderer bedre pasientoppfølging, økt brukerinvolvering og sømløs informasjonsdeling som gjør at det oppleves trygt for både brukene og klinikerne. Samarbeidspartnere i prosjektet er Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune. Prosjektet startet i 2017, og avsluttes høsten 2021. 

hjemme
Sykehuset Østfold utvikler digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet til de med kreft. Tjenesten skal bidra til bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient når pasienten er hjemme mellom behandlinger.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sykehuset Østfold samarbeider med Innovasjon Norge, Fredrikstad kommune og flere om å utvikle digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter.

Språktrening rett hjem 

Formålet med tjenesten er å hjelpe pasienter med hjerneslag til å uttrykke seg muntlig, skrive, lese og forstå tale. Intensiv språktrening skjer gjennom videokonferanse og skal bli et tilbud som er et supplement til vanlig behandling. Pasienten får lånt en bærbar PC fra Sunnaas sykehus hvor videokonferanser blir brukt for å forbedre språkfunksjonen. Resultatene fra dette prosjektet viser at telerehabilitering er effektiv og brukerne er fornøyde. På grunn av logopedmangel og covid-19, har mange afasipasienter ikke fått nok språktrening og derfor er det et stort behov for denne tjenesten. 

språk
Digital språktrening utføres via videokonferanse og skal bidra til betydelig større forbedring av språkfunksjonen. Ventetid, reisetid og kostnader kan bli mindre mens tilbudet kan passe bedre til pasientens hverdag uavhengig av hvor de er.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Frank Becker

PhD klinikkoverlege, førsteamanuensis, Sunnaas sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sunnaas sykehus samarbeider med nabokommunene for å tilby telemedisinsk språktrening.

eHjerteRehab

Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus er i ferd med å ferdigstille en digital løsning for hjerterehabilitering, eHjerteRehab. Etter en pilotperiode skal dette programmet bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. eHjerteRehab bygger videre på CONCARDPCI studienI Norge blir 12 000 pasienter årlig behandlet for utblokking av hjertets kransårer. De fleste av disse pasientene (70-80%) deltar ikke i hjerterehabilitering som følge av et stort pasientvolum, lang reisevei og få tilgjengelige hjerterehabiliteringsprogram. Behovet for et digitalt rehabiliteringstilbud er svært aktuelt, og pandemien har bidratt til å synliggjøre viktigheten av å utvikle alternativer til tradisjonell hjerterehabilitering. 

hjerte
Tjenesten skal bidra til å modernisere og digitalisere arbeidsprosesser, og utvikle mer sammenhengende og skreddersydde pasientforløp. Videre vil det bidra til å øke tilgjengeligheten av hjerterehabilitering.
Digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Vest
Av
Eldre
Voksne
Haukeland universitetssykehus utvikler en app for digital hjerterehabilitering.

HelsaMi+

Utprøvingsprosjektet HelsaMi+ pågikk fra 2015-2018, og ble satt i ordinær drift sommeren 2018.

Digital hjemmeoppfølging er knyttet opp til vaktsentralen ved Trygghetspatruljen, vaktsentralen, trygghetsalarm og døralarmer, og er et døgnkontinuerlig tilbud. Pasienter som blir tatt ut til å bruke tjenesten vil få teknisk opplæring på bruk av nettbrett og utstyr for biometriske målinger. Pasientene vil gjennomføre målingene selv, og målinger og eventuelle spørsmål fra pasienter vil bli håndtert av operatører ved responstjenesten. En del av tjenesten digital hjemmeoppfølging er å utarbeide en medisinsk egenbehandlingsplan (EBP), noe som pasient og lege gjør sammen på sykehuset.

Tilbakemeldingene fra pasientene har vært svært positive. De rapporterer om bedre forståelse for egen sykdom, og at løsningen har bidratt til å forebygge sykdomsforverrelser og dermed også sykehusinnleggelser. Funnene viser også at det har blitt enklere å få kontakt med helsepersonell. 

hjerte
Pasienter med kols eller hjertesvikt som har prøvd ut medisinsk avstandsoppfølging opplever økt trygghet, bedre mestring av egen sykdom og god oppfølging fra helsetjenesten.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Torill Moe

rådgiver hos Enhet for service og internkontroll, Trondheim kommune

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Midt-Norge
Av
Eldre
Voksne
Trondheim kommune samarbeider med andre kommuner og St. Olavs hospital om løsning for avstandsoppfølging av kronisk syke pasienter.

InvolverMeg (InvolveMe)

Å leve med kronisk sykdom kan være utfordrende. Pasientene kan erfare store individuelle variasjoner i symptomer, symptomfrekvens og i hvilken grad de plages av symptomene. Helsepersonell kan være ukjent med hvilke symptomer pasientene erfarer og undervurdere symptomintensiteten. Uoppdagede symptomer kan forverres og føre til komplikasjoner, samt unødvendig lidelse og merbruk av ulike helsetjenester. Det kan være utfordrende å finne ut hva som er pasientens problem og hva som er viktig for å følge opp den individuelle pasient best mulig.

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell jobber sammen for å forstå og håndtere pasientens situasjon best mulig. Det er dette InvolverMeg tilrettelegger for. Ved å gi pasientene mulighet til å rapportere symptomer og informasjonsbehov kan det tydeliggjøres hva som er pasientens problem og hva som er viktig i pasientens situasjon. Videre gir det både pasient og helsepersonell en mulighet til å møte forberedt og tydeliggjør viktige tema for samtalen i konsultasjonen. Mulighet til bruk av sikker epost mellom pasient og helsepersonell mellom avtalte konsultasjoner vil også kunne være viktig for å veilede og følge opp symptomer og informasjonsbehov. Bruk av kartlegging og sikker epost vil involvere pasienten i større grad i utforming av eget pasientforløp. 

Løsningen ble benyttet slik: Helsepersonell sendte ut en invitasjon til pasienten via sikker epost om å fylle ut en kartlegging av symptomer og informasjonsbehov i forkant av avtalt konsultasjon. Utfylt kartlegging ble sendt tilbake til helsepersonell som en kort oppsummering av hvordan pasienten har det og hva hen har behov for å snakke med helsepersonell om. Sikker epost kunne benyttes av pasienter før, mellom eller etter konsultasjoner. Den digitale kommunikasjonen (kartlegging og epost) benyttet Oslo universitetssykehus sin pasientportal (MinJournal). Portalen er nå erstattet med den nasjonale pasientportalen helsenorge.no. Kartleggingsdelen av InvolverMeg ble utviklet etter en standard som også kan benyttes sammen med meldingsfunksjonen i helsenorge.no, og det jobbes det for tiden med å kunne tilby løsningen levert gjennom helsenorge.no. 

iPhone
InvolverMeg er en digital kommunikasjonsløsning utviklet for at pasienter med kronisk sykdom skal kunne kartlegge og rapportere symptomer og informasjonsbehov til helsepersonell før avtalte konsultasjoner på sykehuset, samt bruke sikker epost mellom avtalte konsultasjoner. Kartleggingen gir pasientene mulighet til å prioritere hva som er viktig for de å få snakke med med helsepersonell om. Hensikten er å synliggjøre symptomer og informasjonsbehov. Dette kan bidra til redusert symptombyrde og stress, økt livskvalitet, samt bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring av livet med en kronisk sykdom.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Berit Seljelid

PhD-stipendiat, spesialrådgiver

Vil du vite mer om dette?

Elin Børørsund

PhD, Seksjonsleder forskning og utdanning, Avdeling for digital helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Oslo universitetssykehus og flere helsevirksomheter har utviklet et kommunikasjonsverktøy som skal gjøre hverdagen til pasienter med kroniske sykdommer enklere.

eKOLS: Digital egenbehandling og mestring

Pasienter med KOLS får utstyr som for eksempel blodtrykksapparat, pulsoksymeter, vekt fra sykehuset hvor de kan sende data om målingene sine via appen CheckwareGo.

Ved hjelp av en digital egenbehandlingsplan, skal pasienten rapportere om symptomene sine slik at helsepersonell kan få innsikt i pasientens helsetilstand og kan gi gode anbefalinger. Hver 14. dag vil pasienten få et spørreskjema som kartlegger hvordan pasientens livskvalitet er påvirket av KOLS-sykdommen. Testene hjelper til å finne ut behandlingseffekt av medikamenter, trening og rehabilitering. "KOLS-mappen" er en digital løsning hvor pasienten får tilgang til diverse informasjon om mestring og sykdom. Formålet med mappen er å gi pasienten støtte og egenmestringsfølelse.

Foventede gevinster med tilbudet inkluderer færre reinnleggelser, bedre livskvalitet, forebygging av forverring av sykdomstilstand og egenmestring.

Prosjektet startet i 2019 og blir ferdig i 2022. 

kols
KOLS er en sykdom som har behov for livslang oppfølging og behandling. Siden disse pasientene er ganske utsatt for forverringer, er det viktig å følge med symptomene daglig. Sykehuset i Vestfold tilbyr digitale løsninger for at pasienter med KOLS kan delta aktivt i en digital egenbehandling hjemmefra.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Heidi J. Wataker

Prosjektleder og pediatrisk sykepleier ved Sykehuset i Vestfold

Vil du vite mer om dette?

Rikke Aune Asbjørnsen

Forskning- og innovasjonsrådgiver, Forskning-og innovasjonsavdelingen, Sykehuset i Vestfold HF

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Eldre
Voksne
Sykehuset i Vestfold tilbyr digital KOLS-behandling.

Avansert hjemmesykehus for barn og ungdom

"Avansert hjemmesykehus for barn og ungdom" er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus der det testes ut bruken av digital hjemmeoppfølging som et supplement til dagens behandling. I denne tjenesten bruker pasienter og helsepersonell appen Dialogg fra Tellu for digital hjemmeoppfølging. Appen samler inn data fra utstyr i hjemmet, og tilbyr integrert chat og video.

Prosjektet jobbet også med digitalisering av pasientforløp for pasienter med diabetes type 1. Denne tjenesten baserer seg på Dignio sin løsning, som Akershus universitetssykehus gikk til anskaffelse av våren 2021.

Forventede gevinster med tilbudet inkluderer færre sykehusinnleggelser og økt tilgjengelighet på sengeplasser. I tillegg bidrar bidrar hjemmesykehus til økt trivsel for pasienten, tettere oppfølging uavhengig av avstand og effektivisering av arbeidsprosesser.

Løsningen er i drift. 

hjemmesykehus
Mange barn og ungdommer med sammensatte sykdommer synes at det kan være tyngende å være på sykehuset lenge. Akershus universitetssykehus utvider tjenestetilbudet med videokommunikasjon og medisinsk avstandsoppfølging, slik at pasientene kan få være mest mulig hjemme.
Digital hjemmeoppfølging

Vil du vite mer om dette?

Lisa Johanne Fosshaug

Seksjonsleder, Avansert hjemmesykehus for barn ved AHUS

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Helse Sør-Øst
Av
Barn og unge
Akershus universitetssykehus tilbyr spesialisthelsetjenester til barn og ungdom gjennom digital hjemmeoppfølging.