Bedre diabetesomsorg og pasientsentrert helsetjenesteteam på Kirkenes sykehus

PSHT er et nyopprettet prosjekt. Målet er å gi bedre oppfølging til multimorbide pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. Denne gruppen pasienter har et større behov for koordinering av ulike helsetjenester enn andre pasientgrupper, og prosjektet er derfor sammensatt av medlemmer fra både kommunen og sykehuset. Det er et stort fokus på innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging.

DiaBedre er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt innen sykehuset. Målet er å få til bedre samarbeid, hvor klinisk ernæringsfysiolog, psykisk helsevern og rus, sykepleiere, leger og merkantilt personell er involvert. Brukermedvirker er også med i prosjektet som en likeverdig part. Erfaringer fra dette forbedringsprosjektet vil være nyttig kunnskap innenfor utviklingen av pasientsentrert helsetjenesteteam.

InnoMed støtter prosjektene i påkobling på lignende pågående prosjekter, samt introduksjon og erfaringsutveksling i forbindelse med digital hjemmeoppfølging. InnoMed bistår også med å etablere en god modell for innsiktsarbeid, og veileder i hvordan å komme i gang og hvordan å gå frem med prosjekt. Veikart for tjenesteinnovasjon blir brukt som verktøy for innføring i innovativt prosjektarbeid.

Kirkenes sykehus får prosessveiledning på to prosjekter; Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) og DiaBedre – bedre diabetesomsorg ved Kirkenes sykehus.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Susann Sætrevik

Prosjektleder

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Bedre helsetilbud til personer med psykiske lidelser i Helse Bergen

Pasientgruppen omtales som «storforbrukere» av spesialisthelsetjenester. Til tross for hyppige og gjentatte sykehusinnleggelser i psykisk helsevern, ser de ikke ut til å få adekvat hjelp for sine problemer. De har et uforholdsmessig lavt utbytte av tjenestene som gis, til tross for at pasientgruppen utgjør opptil 20% av totalkostnaden på helse og omsorg i kommunal sektor. Pasientene gis dermed et lite bærekraftig helsetilbud, både økonomisk og menneskelig.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum av, og har nytte av, tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt redusert risiko for uønskede hendelser.

InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, gevistrealisering og systematisk design. InnoMed gir veiledning og hjelp til å igangsette tjenestedesign i et systematisk perspektiv der forståelsen av det komplekse bildet rundt pasienten blir utforsket. I tilleg skal InnoMed bistå i å kartlegge det man allerede kan og vet rundt pasientgruppen og behandling, samt gi råd rundt tjenstedesign og roller, ansvar og samhandling. InnoMed skal bidra med å designe dagens tjenestereise, hvor man steg for steg kartlegger alt som gjøres i dag for å levere tjenesten. Ved å systematisk dokumentere tjenesten på denne måten, vil man kunne avdekke «hull» og problemområdet, muligheter, overlapp i ansvarsområder med mer.

Prosjektet er i startfasen, og har nettopp hatt første arbeidsgruppemøte. InnoMed har bidratt i forkant av dette, og skal i løpet av høsten fasilitere workshops hvor fokuset blant annet vil være forankringsarbeid og plan for videre prosjektarbeid.

Prosjektet har mål om å forbedre helsetjenestene til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som har hyppige innleggelser i sykehus.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Mette Senneseth

Forsker og førsteamanuensis Helse Bergen

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Samhandlingsmodell ved OUS og Oslo kommune

Oslo universitetssykehus og Oslo kommune skal utvikle en samarbeidsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som skal bidra til et bedre tjenestetilbud for barn og unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske vansker med et sammensatt og komplekst tilstandsbilde.

I samarbeid med barn, unge og deres foreldre/omsorgspersoner er formålet med prosjektet å:

 • Utvikle tiltak som innehar tverrfaglig kompetanse av høy kvalitet, er forutsigbare og stabile og bedre koordinert enn det som er tilfelle i dag (og at ulike faglige vurderinger er samstemte)
 • Redusere bruk av enetiltak som blir levert av kommersielle aktører
 • Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for tjenestetilbudet til barn og unge med autismediagnoser og gjennom det etablere treffsikre og individuelt tilpassede tjenester til barn og unge som har behov for langvarig/ sammensatt oppfølging gjennom helhetlige og virksomme tiltak fra ulike nivå og sektorer.

Før sommeren ble det etablert styringsgruppe, bestående av bydelsdirektører eller deres stedfortredere og Klinikksjefer. Prosjekt- og arbeidsgrupper er under etablering. Prosjektet er i første fase som vil gå til desember 2021. Denne fasen innebærer kartleggings- og innsiktsarbeid.

InnoMed støtter prosjektet med veiledning på innsiktsarbeid, hvordan komme i gang og hvordan gå frem. Innsiktsarbeidet skal benyttes til videre arbeid med å gjøre en brukerreisekartlegging samt en grundig kartlegging av dagens tjenestetilbud. Dagens tjenestereise designes som en steg for steg beskrivelse av hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves.

InnoMed støtter Oslo universitetssykehus med oppstartsaktiviteter i prosjektet der det skal utvikles en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Stine Arntzen Selfors

Prosjektleder OUS

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Ehjerterehabilitering ved Haukeland universitetssykehus

Hensikten med eHjerteRehab er å styrke pasientenes kompetanse, mestring, etterlevelse av anbefalinger og redusere risiko for reinnleggelse.

Prosjektet er en stor, randomisert multistudie med mer enn 3000 pasienter. Til tross for positive effekter av hjerterehabilitering, får kun et mindretall (20-30%) av de over 12.000 pasientene som får utført utblokking av hjertets kransårer årlig i Norge tilbud og deltar på hjerterehabilitering. Prosjektet trenger å intensivere forankringen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

InnoMed bistår med følgende:

 • Bistå prosjektet med å utvikle et pasientforløp som går på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten for tjenesten eHjerteRehab. Det er gjennomført workshop med aktører fra spesialist- og primærhelsetjenesten for å få innspill på forløpet og det jobbes videre med forløpet utover høsten.
 • Forankre pasientforløpet og sikre at aktivitetene innenfor pasientforløpet utløser takst for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det er innhentet og vurdert hvilke takster som vil være gjeldende i pasientforløpet som sikrer at alle aktiviteter finansieres.
 • Veilede sykehuset rundt arbeidet med forankring mot kommuner for å få til økt samhandling rundt pasientgruppen og bidra til spredning av eHjerteRehab.
 • Bistå prosjektgruppen med å innhente erfaringer rundt utprøving av pasientforløpet.
 • Bistå og veilede om tjenesteinnovasjonsmetodikk.
Prosjektet skal utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Tone Merete Norekvål

Leder forskningsgruppern PROCARD, hjerteavdelingen Haukeland Universitetssjukehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Pasientsentrert helsetjenesteteam i UNN og Narvik kommune

Universitetssykehuset Nord-Norge bygger et nytt sykehus og Narvik kommune bygger nytt helsehus. Begge organisasjoner har etablert OU-prosjekter, som samarbeider for bedre samordning av tjenester og løsninger mellom dem. Samlokaliseringen gir mulighet for å utvikle samordningskultur og -løsninger som f.eks. bruk av tverrfaglige team, felles stab- og støttefunksjoner, IKT-løsninger, informasjonsflyt, m.m. Prosjektet starter med pasientgruppen skrøpelige eldre, og vil skalere til andre pasientgrupper med tiden.

InnoMed støtter prosjektet med å kartlegge og samordne tjenester, kartlegge interessenter og drive forankringsaktiviteter og med gevinstrealisering på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.

InnoMed støtter Universitetssykehuset Nord-Norge og Narvik kommune med å samordne tjenester på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Lars Kristian Rye

Prosjektleder UNN

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Pust deg bedre i Helse Førde

Kronisk lungesyke pasienter representerer en stor andel av pasientene i spesialisthelsetjenesten, og de har et overlappende symptombilde med tung pust, hoste, sekret og akutte forverringer som fellestrekk. Helse Førde har utviklet et mobilapplikasjon som skal hjelpe kronisk lungesyke med bedre livskvalitet og brems av sykdomsprogresjon.

Appen "Pust deg bedre" er et pedagogisk verktøy for lungesyke. Appen gir støtte til å utføre lungefysioterapiøvelser som er egenbehandling som hjelper med å fjerne slim og dempe åndenød. Du kan lese mer om applikasjonen her. 

InnoMed bistår med følgende:

 • InnoMed støtter prosjektet med implementering og spredning av applikasjonen i primærhelsetjenesten.
 • InnoMed har så langt hjulpet prosjektet med å organisere og planlegge en workshop med kommunale fysioterapeuter og fastleger som skal avholdes i august.
 • Inputen fra workshopen skal benyttes til å planlegge og lage en implementeringsplan for å spre kunnskap og informasjon om applikasjonen.
InnoMed støtter Helse Førde med implementeringsaktiviteter av applikasjonen Pust deg bedre.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Elin Johnsen

Spesialistfysioterapeut i Helse Førde, idéinnehaver Pust Deg Bedre og prosjektleder

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Barn og unges helsetjeneste i Helse Bergen

Helse Vest har startet opp et regionalt prosjekt på bakgrunn av prosjektet "Barn og unges helsetjeneste" og invitert med sine helseforetak med sine respektive kommuner. Les mer om det regionale prosjektet her.  I prosjektet er det utviklet syv samhandlingsforløp som beskriver et helhetlig tilbud til barn og unge på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene, og beskriver de ulike tjenestenes roller, ansvar og oppgavefordeling. Prosjektet startet i Helse Fonna, og samhandlingsforløpene videreutvikles og implementeres nå på tvers av hele Helse Vest og alle kommunene. InnoMed støtter nå Helse Bergen i denne implementeringen. 

InnoMed støtter prosjektet med prosjektgruppen med å tilpasse de syv forløpene fra Helse Fonna til egen region og egne arbeidsprosesser. Herunder hjelper InnoMed prosjektet med å planlegge og gjennomføre innsiktsarbeid, aktørkartlegging, forankringsplan og gevinstrealiseringsplan. I det videre skal InnoMed også støtte prosjektet med å etablere en implementeringsplan. 

I september vil det gjennomføres fire forskjellige samhandlingsdager der relevante aktører og interessenter vil bli invitert. Formålet med samhandlingsdagen er å danne et omforent bilde av nåsituasjonen og et felles målbilde om fremtiden. Under samhandlingsdagene vil også forløpene bli presentert, der alle aktører vil få i oppgave å ta med seg forløpene til egne avdelinger. Dette arbeidet blir etterfulgt av en implementeringsdag hvor aktørene igjen samles, og får mulighet til å komme med behov for tilpasning av forløpene til lokale forhold. 

InnoMed støtter Helse Bergen med å tilpasse og implementere regionale samhandlingsforløp lokalt.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Birgit Franzen

Psykolog Bergen kommune

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Digital hjemmeoppfølging i Agder

Prosjektet har høsten 2020 fått prosessveiledning fra InnoMed, hvor blant annet digital hjemmeoppfølging fra sykehus med overgang til kommune har blitt pilotert. Piloteringen har vekket mye interesse, og prosjektet ønsket støtte til å videreutvikle og skalere digital hjemmeoppfølging. Les erfaringsrapporten fra piloteringsfasen her. 

 

InnoMed bistår med følgende:

 • Støtter prosjektet med oppskalering av piloteringen fra sykehuset til KOLS-pasienter. Det gjennomføres nå inklusjon av flere pasienter til forløpet fra SSHF avd. Arendal og det er pågående diskusjoner rundt inkludering av andre pasientgrupper i sykehuspiloten.
 • Bistår prosjektet med å videreutvikle tjenesteforløpene og tydeliggjøre steg, roller og ansvar i pasientforløpene. Det pågår nå arbeid rundt en ny visualisering av pasientforløpene som tydeliggjør oppnådde gevinster med digital hjemmeoppfølging samt sammenhengen mellom sykehus, kommune og fastlege sin rolle i pasientforløpet.
 • Støtter prosjektet i utprøving av oppfølging fra fastlegen. Utprøving av digital hjemmeoppfølging hvor fastlegen har rollen som oppfølger skal i gang ila høsten. InnoMed bistår med å høste erfaringer fra utprøvingen.
 • Bistår prosjektet med å lage en onboardingspakke for oppfølgere fra sykehus og kommuner. Så langt har InnoMed gjennomført innsiktsintervjuer med viktige interessenter for å kartlegge deres behov, krav og ønsker i forbindelse med en onboardingsprosess. I høst skal det utvikles en strukturert og pedagogisk onboardingsprosess slik at kommuner og sykehus i Agder enkelt kan ta i bruk digital hjemmeoppfølging i sin kommune.
Prosjektet knytter sammen aktører på tvers av helsetjenesten for å tilby kronikere og personer med psykiske lidelser digital hjemmeoppfølging.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Morten Lauknes

Prosjektleder - samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Bruk av video i akuttmottaket på Diakonhjemmet Sykehus

Akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus har etablert innovasjonsprosjektet Videotilsyn, hvor det testes ut nytten og brukbarheten av å kunne gjennomføre videokommunikasjon mellom pasient isolert i smitterom og helsepersonell som befinner seg utenfor. InnoMed har tidligere støttet prosjektet i fase 1, les mer her. 

Prosjektet er nå i gang med fase 2. der InnoMed støtter prosjektet med å etablere nye arbeidsprosesser som understøtter bruk av video, realisere gevinster og synliggjøre brukeropplevelser og syngergier. 

 

InnoMed bistår med følgende:

 • Lage en plan for innhenting av nullpunkts- og effektmålinger. InnoMed har hittil innhentet nullpunktsmålinger og avventer innhenting av effektmålinger til prosjektet er i gang med skalering av utprøving av video.
 • Gjennomføre observasjoner og innsiktsintervjuer med ulike interessenter for å finne behov for arbeidsprosess og gevinstkartlegging.
 • Øke forankring for å sikre at bruk av video på akuttmottaket inngår som en naturlig del av helsepersonell sin arbeidshverdag.
InnoMed støtter akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus med å etablere nye prosesser og kartlegge gevinster ved innføring av video på akuttmottaket.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Tord Kjesbu

Avdelingsleder - Akuttmottaket, Diakonhjemmet sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Hjemmesykehus i Møre og Romsdal

Målsetningen med prosjektet er å redusere sykehusinnleggelser og tilby bedre helsetjenester for pasienter. Det er et ønske om å etablere et større tilbud av digital hjemmeoppfølging for pasienter tilknyttet Ålesund sykehus og tilhørende kommuner. For å nå målesetningen vil samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten være viktig.

InnoMed støtter prosjektet med prosesser rundt digital hjemmeovervåkning ved bruk av app av pasienter med søvnapné, intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet og oppfølging av kreftpasienter. InnoMed bistår også med å kartlegge hyppig innlagte eldre pasienter. For å støtte disse områdene gir InnoMed prosessveiledning og kompetanseoverføring i tjenestedesign for prosjektgruppen og involverte aktører.

InnoMed bistår med følgende:

 • Støtter prosjektet med å dele kunnskap og informasjon om nye tjenester innenfor digital hjemmeoppfølging/hjemmesykehus. Det er gjennomført arbeidsmøter med prosjektleder for intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet sammen med Ålesund sykehus. Ila høsten skal det gjennomføres arbeidsmøte rundt oppfølging av kreftpasienter hvor InnoMed skal innhente og dele innsikt fra pågående utprøvinger nasjonalt.
 • Bistå prosjektet med utprøvingen av telemonitorering av søvnapnè pasienter. Her har InnoMed hjulpet prosjektet med å innhente takster for tjenesten for å sikre forankring hos sykehusledelsen. Prosjektet er nå kommet i gang med oppfølging av søvnapnè pasienter digitalt. InnoMed bistår også inn mot uttrekk av data om pasienter som får oppfølging for søvnapnè på en effektiv og hensiktsmessig måte.
 • Støtter prosjektet med å kartlegge pågående nasjonale initiativer på hjemmesykehus, samt kartlegge involverte aktører.
Ålesund sykehus er i en tidlig fase av en satsning innenfor hjemmesykehus/digital hjemmeoppfølging.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Kjetil Roth

Seksjonsoverlege lungeseksjonen - Ålesund sykehus​

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Av