Webinar om smidig arbeidsmetodikk

De siste årene ser vi at metodene for smidig arbeidsmetodikk har fått stor utbredelse i offentlig sektor, hvor både Skatteetaten, Statens Pensjonskasse, NAV og Lånekassen har tatt inn smidig metodikk i en eller annen form. Ideen om smidig er høyaktuell i diskusjoner rundt modernisering av offentlige helsetjenester i Norge.

InnoMed avholdte den 17.nov et webinar om dette viktige teamet. Webinaret ble avholdt av Ali Rana og Richard Åstrand som begge jobber i PA Consulting. Ali er ekspert i smidig og har bred erfaring med smidig arbeidsmetodikk fra offentlig sektor. Han ga en innføring i smidig arbeidsmetodikk og trakk frem konkrete eksempler på hvordan aktører innenfor offentlig sektor bruker prinsipper fra den smidige metoden for å imøtekomme innbyggerne sine behov. Richard har lang fartstid i offentlig sektor, senest som Direktør for Digital Transformasjon og IKT i Oslo kommune, med et spesielt ansvar for helsesektoren og digitale innbyggertjenester. Her har han blant annet vært involvert i digitale prosjekter relatert til utbredelse av velferdsteknologi, forenkling og sanntidsdata til kommunal akutt døgnenhet og utvikling av ulike løsninger for håndtering av pandemien. Han fortalte om hvordan stramme prosjekter skapte involvering og forankring gjennom å adoptere smidige metoder.

InnoMed avholdte høsten 2021 et webinar om smidig arbeidsmetodikk. Opptaket fra webinaret følger under.
Opptak webinar

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Webinar om digital rehabilitering

I dette webinaret presenterte InnoMed hvorfor digitale rehabiliteringstjenester er et viktig ledd i å dekke det manglende tilbudet av rehabiliteringstjenester i Norge i dag.

Det ble delt erfaringer fra Helse Førde sin utvikling og bruk av det digitale verktøyet Pust Deg Bedre. Helse Førde har utviklet Pust Deg Bedre, et digitalt verktøy som hjelper lungesyke å utføre anerkjente pusteteknikker for å fjerne slim og lette tungpust. Det digitale verktøyet er ferdig utviklet og klart til bruk for pasienter og helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det ble også delt erfaringer fra Helse Bergen sin utvikling av det digitale hjerterehabiliteringsprogrammet eHjerteRehab. Helse Bergen er i gang med å utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer. Gjennom filmsnutter, en medisin-app og informasjon på nett skal prosjektet gjøre det mulig for hjertepasienter å motta rehabilitering hjemme. Etter en pilotperiode skal programmet bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.

InnoMed avholdte høsten 2021 et webinar om digital rehabilitering. Opptakene fra webinaret følger under.
Webinarer
Opptak webinar

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Poliklinikk med digitale verktøy på Bærum sykehus

Prosjektet har mål om å tilby poliklinisk oppfølging utifra pasientens behov. Det er behov for bedre samhandling med kommunale tjenester og fastleger, samt økt bruk av digitale verktøy i arbeidsprosesser. Dette kan øke kvaliteten og forbedre pasientopplevelsen av tjenestetilbudet fordi de vil få lettere tilgang til helsetjenester. ​Det har vært jobbet godt med forankring internt i sykehuset.  

InnoMed bistår prosjektet med strukturering av prosjektarbeid, kartlegge det man allerede kan og vet rundt pasientgruppen og behandling, samt gi råd rundt tjenestedesign og roller, ansvar og samhandling. 

Header - Webinar
Bærum sykehus ønsker å øke bruk av digitale verktøy for å forbedre polikliniske tilbud til en rekke pasienter.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Monica Sneve

Fagsjef medisin, Bærum sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS på AHUS

Prosjektet bygger på erfaringene fra MILA (2018-2021) hvor formålet var å prøve ut hvordan man best kan tilrettelegge for klinisk samhandling i praksis ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Prosjektet er ferdig med konsept- og planleggingsfasen, og er nå i gang med inklusjon av pasienter. De står foran spredning av tjenesten til flere kommuner i Romerike, til AHUS avd. Kongsvinger, og på flere diagnoseområder/pasientgrupper. Det vurderes også å inkludere pasienter fra andre faggrupper som hjertemedisinsk avdeling. Pasientene inkluderes under sykehusinnleggelsen og får opplæring i bruk av utsyr og app for DHO.

I samarbeid mellom pasient, lege på sengepost og ambulerende lungeteam utarbeides det en digital egenbehandlingsplan (EBP). EBP er pasienten sitt verktøy for å mestre og behandle egen sykdom best mulig i hverdagen. Etter utskrivelse følges pasienten opp fra ambulerende lungeteam i 2-4 uker før pasienten overføres til videre oppfølging fra oppfølgingstjenesten i kommunen. I MILA2 består oppfølgingstjenesten av fast helsepersonell som følger opp inkluderte pasienter på vegen. 

​InnoMed bistår prosjektet med veiledning i oppskalering og videre spredning til spesialisthelsetjeneste, gevinstrealisering, styrket forankring blant fastleger og samhandling på tvers i pasientforløpet.

Illustrasjonsbilde. Mobiltelefon som er tilknyttet mange teknologier digitalt.
MILA2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Akershus universitetssykehus HF (AHUS), fastleger i de aktuelle kommunene og Siemens Healthineers.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Anne Gunvor Nystrøm

Tlf: 40 24 37 74

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

Brukere utfører målinger som automatisk blir lastet opp til nettbrettet hvor en sykepleier fra et oppfølgingssenter i bydelen kan følge opp og ta kontakt ved forverring. ​Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum og har nytte av tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt reduksjon i risiko for uønskede hendelser.

InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, forankring av prosesser, gevistrealisering og systematisk design. I tillegg skal InnoMed bistå med påkobling til andre lignende prosjekter.

hjerneslag
Prosjektet har mål om å teste ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall brukere med lungesykdom.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Vegard Tangen

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Av