Akutt- og utredningssenger ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Innflyttingen er planlagt til september 2024. Sykehuset skal etablere felles akutt- og utredningssenger for pasienter med akutte, sammensatte og uavklarte tilstander innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette prosjektet er et delprosjekt i arbeidet med etableringen av sykehuset. Narvik sykehus, helsehus og legevakt i Narvik kommune skal samlokaliseres og samdrifte dette tilbudet.

Målsetningene for prosjektet er:

 • Utvikle helhetlige pasientforløp og skape bedre samhandling gjennom felles akuttsenger og et styrket somatisk tilbud.
 • Sørge for at fagmiljøene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk tar helhetlig ansvar for pasienter med akutte, sammensatte og uavklarte tilstander.
 • Tydeliggjøre de ulike fagområdenes anvsvar og arbeidsoppgaver.
 • Etablere en kultur preget av god samordning av tjenester på tvers av fagområder og organisatoriske skillelinjer.

Dette prosjektet er nyskapende i form av felles samarbeid mellom kommune og helseforetak for å drifte akutt- og utredningsenger for pasienter med psykisk helseproblematikk og ruslidelser.

InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i å kartlegge interessenter og forankring, innsiktsarbeid og behovskartlegging, hvordan etablere og forankre helhetlige pasientforløp og gevinstarbeid.

Universitetssykehuset Nord-Norge bygger et nytt sykehus i Narvik (Nye UNN Narvik).
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Gry Andersen

Driftsleder - Nye UNN Narvik

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Digital hjemmeoppfølging i Vestland

Prosjektet skal gjennomføre første fase av en handlingsplan som strekker seg over fem år, der målet er at alle kommunene og sykehusene i regionen gradvis innfører digital hjemmeoppfølging. I alt er 33 kommuner med i prosjektet med Sunnfjord kommune som vertskommune og prosjekteier. Flere av kommunene i Vestland deltar i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram og har gode erfaringer med tjenesteinnovasjon, og dokumenterte gevinster fra velferdsteknologi. I tillegg er Stad kommune en av pilotkommunene i den nasjonale utprøvingen av digital hjemmeoppfølging.

Vestland ønsker å spre innføring av digital hjemmeoppfølging i regionen, med sterkt fokus på god samhandling mellom kommuner, fastleger og sykehus fra start. Det er derfor lagt vekt på samarbeid og forankring i første fase, samt avklaring av behov på tvers av aktørene. InnoMed støtter prosjektet gjennom prosessveiledning og erfaringsdeling i utvikling av tjenester for digital hjemmeoppfølging. I prosjektperioden vil det blant annet arrangeres workshops og arbeidsmøter for å sikre kompetanseoverføring om tjenesteinnovasjon og innføring av digital hjemmeoppfølging.

InnoMed bistår med følgende:

 • Veilede i kartlegging av behov og identifisering av målgrupper. Det er gjennomført 2 workshops med dette som tema hvor arbeidsgruppen sammen har kartlagt behov og identifisert relevante målgrupper for digital hjemmeoppfølging.
 • Bistå med å spre informasjon og kunnskap om pågående prosjekter i Helse Vest og andre regioner. InnoMed har koblet på to prosjekter innenfor digital hjemmeoppfølging som omhandler rehabilitering for lungepasienter og rehabilitering for hjertesviktpasienter. I hvert arbeidsmøte inviteres deltagere fra andre digitale prosjekter inn til å spre sin kunnskap og erfaringer.
 • Tydeliggjøre inklusjonskriterier og ansvarsfordeling mellom aktørene. Det skal i høst arrangeres nye workshops hvor man skal se på organiseringen av tjenesten og inklusjonskriterier.
 • Støtte prosjektgruppen i utvikling av tjenesteforløp og dokumentere gevinster. Etter hvert som organisering og teknologi er besluttet, skal det lages tjenesteforløp som skal prøves ut og justeres etter hvert som det høstes erfaringer fra utprøvingen.
Kommunene i Vestland og helseforetakene i regionen samarbeider om å innføre digital hjemmeoppfølging.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Kari Eidnes Bjørkheim

Prosjektleder, eHelse Vestland

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Ny løsning for behandlingshjelpemidler ved AHUS og Vestre Viken

Avdelingen for behandlingshjelpemidler på AHUS og i Vestre Viken opplever en sterk vekst. Pasienter, pårørende og kommunehelsetjeneste henvender seg i dag til de via telefon og arbeidsprosessene er manuelle. Fra 2017 til 2019 har de gått fra 18000 til 55000 leveringsordre. Veksten fortsetter og alle ressurser brukes til å håndtere disse henvendelsene, noe som gjør at lovpålagte oppgaver som opplæring og veiledning må prioriteres bort.

Nye tjenesteforløp for behandlingshjelpemidler skal etableres og behovene til ny løsning for behandlingshjelpemidler kartlegges. Det er behov for å samarbeide med kommunehelsetjenesten for å kunne utvikle en best mulig tjeneste. Prosjektet er i konseptfasen og InnoMed bidrar med rådgiving, arkitektur og tjenestedesign.

InnoMed støtter Vestre Viken og AHUS i å etablere ny løsning for behandlingshjelpemidler.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Kjersti Linneberg

Avdelingssjef, Behandlingshjelpemidler - Vestre Viken

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Helsetjenester på nye måter ved Sykehuset Innlandet

Sentralt i arbeidet med etableringen av Helsefelleskapet er å få på plass samarbeidsstrukturer som sikrer god samhandling mellom Sykehuset Innlandet og de kommunene som er i sykehusets opptaksområde.

I prosjektet ønsker de å utforske hvordan de kan organisere seg for å gi bedre tjenester til pasienter med kroniske lungelidelser. Denne pasientgruppen er en stor og ressurskrevende gruppe som mottar tjenester på tvers av omsorgsnivåene. Sykehuset Innlandet ønsker sammen med helseregion Sør-Gudbrandsdal å utvikle helhetlige helsetjenester til lungepasientene. Prosjektet er i konseptfasen og InnoMeds bidrag er rådgiving i konseptfasen. Vi skal også bidra til utvikling og samskaping av nye pasientforløp på tvers av kommuner og sykehus, samt veiledning i bruk av teknologi i rehabiliteringsforløp. Arbeid med gevinstrealisering og finansieringsmodeller vil også være en sentral del av det InnoMed bidrar på.  

Sykehuset Innlandet og KS Innlandet samarbeider om etablering av Helsefellesskap i Innlandet.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Sverre Sætre

Rådgiver ved Sykehuset Innlandet

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Integrert Akuttmedisinsk Kjede ved Sykehuset Innlandet

Bakgrunnen for prosjektet er at i grisgrendte områder erfarer ambulansetjenesten en økende grad av lavere aktivitet. Eksempelvis har ambulansetjenesten i Engerdal kommune hatt et aktivitetsnivå på kun 8-12% de senere årene. I tillegg har de prehospitale og kommunale helsetjenestene opplevd utfordringer med å sikre kompetanse og rekruttering av helsepersonell.

Sykehuset Innlandet sitt mål med dette prosjektet er å etablere en integrert akuttmedisinsk kjede basert på bedre samhandling. Bedre samhandling mellom ambulansepersonell i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i primærhelsetjenestene kan bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. I tillegg kan det styrke kompetanse og gjøre arbeid i både primær- og spesialisthelsetjenestene i distriktene mer attraktivt. Sykehuset innlandet, Engerdal og Trysil kommune skal samarbeide i dette prosjektet.

Prosjektet er i oppstartsfasen, og InnoMed støtter prosjektet med å gi prosessveiledning i innsiktsmetodikk og bistå med tidlig forankring, støtte i arbeidet med å skape og tilrettelegge for samhandling mellom kommuner og sykehus og i arbeidet med å involvere og fasilitere for møter mellom relevante aktører i den akuttmedisinske kjeden. InnoMed bidrar også med kompetanseoverføring om tjenesteinnovasjon til prosjektdeltakere og bistår med verktøy for innsiktsarbeid, interessentanalyser og intervjuhåndtering.

 

Sykehuset Innlandet har tatt initiativ til et samhandlingsprosjekt med kommuner i Innlandet for å utvikle en bedre integrert akuttmedisinsk kjede.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Geir Kristoffersen

Divisjonsdirektør - prehospitale tjenester

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Digital hjemmeoppfølging og observasjonsrom på Frøya

Observasjonsrommet skal legge til rette for digital hjemmeoppfølging, redusere transportkostnader og unngå lang reisevei for pasienter. Tjenestene skal også bidra til å skape helhetlige og koordinerte tjenester for brukeren i overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, samt forbedre digital samhandling og beslutningsstøtte mellom sykehus og kommunehelsetjenester.

Frøya kommune skal utarbeide tjenesteforløp for ulike brukergrupper for å utforske hvordan observasjonsrommet kan bidra til effektiv digital samhandling og tjenesteytelse. Det er viktig for Frøya å involvere andre aktører i utviklingen av tjenestetilbudet. Aktuelle aktører fra kommunen, St. Olavs hospital og fastleger i kommunen skal involveres i arbeidet med å etablere nye tjenesteforløp.

InnoMed støtter prosjektet med å gi prosessveiledning og kompetanseoverføring i tjenestedesign for prosjektgruppen og involverte aktører.


InnoMed bistår på følgende måter:

 • Veilede om tjenesteinnovasjonsmetodikk.
 • Veilede om innsiktsarbeid, aktør- og interessentanalyse og intervjuhåndtering.
 • Støtte med å analysere innsikt og hvordan bruke det på en god måte.
 • Støtte prosjektgruppen med å videreutvikle tjenesteforløp.

 

I prosjektet så langt har InnoMed bistått prosjektgruppen med å gjøre problemstillinger ved nå-situasjon konkrete ved hjelp av scenario/ situasjonsbeskrivelser. Det har også blitt utarbeidet interessentanalyser og spissing av målgrupper for videre arbeid. I videre arbeid vil InnoMed være en støtte i gjennomføring av brukerintervju og analyse av disse, samt kommunikasjonsarbeid og forankring i prosjektet.

Frøya kommune etablerer et observasjonsrom for å forbedre digital samhandling og beslutningsstøtte mellom sykehus og kommunehelsetjenester. Observasjonsrommet blir en del av et nytt helse- og omsorgssenter i kommunen, og skal ferdigstilles i 2021.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Lene Helen Wedø Bårdsen

Prosjektleder velferdsteknologi

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Samhandlingsforløp for barn og unge i Helse Fonna

Helse Vest har startet opp et regionalt prosjekt på bakgrunn av prosjektet "Barn og unges helsetjeneste" og invitert med sine helseforetak med sine respektive kommuner. I prosjektet er det utviklet syv samhandlingsforløp som beskriver et helhetlig tilbud til barn og unge på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene, og beskriver de ulike tjenestenes roller, ansvar og oppgavefordeling. Prosjektet startet i Helse Fonna, og samhandlingsforløpene videreutvikles og implementeres nå på tvers av helse Helse Vest og alle kommunene.

Prosjektet er i implementeringsfasen, og InnoMed støtter prosjektet med å planlegge implementering og videreutvikle implementeringsmetodikk. InnoMed gir også veiledning i arbeidet med å avdekke brukerbehov for digital løsning.

Helse Fonna har utviklet syv samhandlingsforløp som beskriver et helhetlig tilbud til barn og unge.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Ester Marie Stornes Espeset

Prosjektleder / psykolog

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Prosjekterfaring: Behandlingslinje for barn og unge med hjerneskade

Bakgrunn og behov

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) ved Oslo universitetssykehus fikk av Helse Sør-Øst oppdraget med å videreutvikle og implementere behandlingslinjen for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade. Prosjektet startet i august 2018 og behandlingslinjen skal i 2021 publiseres og implementeres. Det er organisert i flere delprosjekter og de søkte om prosessveiledning for å få hjelp til å kartlegge behovene knyttet til kommunesamarbeid i behandlingslinjen og for å undersøke hvordan en kompetansepakke på best mulig måte kan utformes for barna som blir skadet og deres foreldre.

Dette gjorde vi i prosjektet

Prosjektet ble i sin helhet gjennomfør digitalt. Verktøy som Teams, Join fra NHN, Word, Excel og Miro ble brukt i prosessen.

Aktørkartlegging og interessentanalyse

Det var behov for å få oversikt over aktørene som kunne bli involvert eller påvirket av behandlingslinjen. Malen fra KS’ veikart for tjenesteinnovasjon ble brukt for å kartlegge og systematisere interessentene. Målet med å gjennomføre kartlegging og analyse var å avdekke og prioritere deltakere i arbeidet videre.

Innsikt i dagens situasjon

For å kunne få en oversikt over hvordan aktørene jobber hadde InnoMed samtaler med representantene i arbeidsgruppa for samarbeid med kommunene. Representantene kom fra ulike helseforetak, Statped og brukerrepresentant fra interesseorganisasjon. De innspillene vi fikk i samtalene gjorde at vi fikk identifisert suksessfaktorer for involvering av kommunesektoren, oversikt over tidligere erfaringer og en rekke tema for dialog med kommunene.

Etter at samtalene var gjennomført ble en rekke representanter fra kommuner i nedslagsfeltet til Helse Sør-Øst intervjuet. Samtaletema var samhandling knyttet til overganger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, tilgang til informasjon, hvordan kompetansepakker kunne utformes og formidles og hvordan eventuelle fagnettverk kunne etableres og driftes på best mulig måte. Intervjuene ble gjennomført av en representant fra arbeidsgruppa sammen med en representant fra InnoMed.

Etter at intervjuene var gjennomført ble det gjort en analyse av innsikten og tema for ytterligere dialog i et dialogmøte ble identifisert. Temaene var:

 • Hvordan støtte og involvere foreldre?
 • Hvordan heve kompetanse?
 • De nye utfordringene som oppstår når barnet kommer tilbake til hverdagslivet?
 • Hvordan informere?
 • Tidlig nok beskjed til kommunene.
 • Samarbeid mellom oppvekst og helse.

 

En av informantene fra samtalene med kommunerepresentanter innledet gruppesesjoner før en representant fra arbeidsgruppa sammen med en representant fra InnoMed fasiliterte en gruppediskusjon rundt temaet for å sikre innspill til hvordan den nye behandlingslinjen kunne medvirke til et bedre tilbud til barn og unge med ervervet hjerneskade.

Se presentasjonen Resultater - samhandling med kommunehelsetjenesten nederst i artikkelen for alle resultater fra prosjektet.

 

Dialog med pårørende

Den andre delen av prosessveiledningen fra InnoMed bestod i å planlegge og gjennomføre samtaler med pårørende til barn og unge som har gjennomgått en rehabilitering etter en ervervet hjerneskade. I denne delen ble en intervjuguide utformet at arbeidsgruppen som jobber med behovet for informasjon og kompetanse til barn med ervervet hjerneskade og deres foreldre og søsken. 10 informanter ble intervjuet og samme intervjuguide ble brukt i alle intervjuene. Intervjuene ble gjennomført via videokonferanse eller telefon.

Temaene i intervjuene var:

 • Hvordan informantene hadde blitt informert gjennom fasene i rehabiliteringen og hvordan de opplever å ha blitt ivaretatt i de ulike fasene.
 • Hvordan de opplever tilgjengeligheten av informasjon, og hvilke formater de tilbys i.
 • Hvordan helsetjenestens informasjon til søsken oppleves.
 • Hvilke tilbud, ordninger eller støtte for pårørende de synes det er viktig at andre får informasjon om.
 • Hvordan pårørende søker etter svar på spørsmål.
 • Hvordan psykisk helse har vært gitt informasjon om og tilbudt hjelp til.
 • Hvordan pårørende opplever at kommune, spesialisthelsetjeneste og Statped gir informasjon.
 • Hvordan informasjonsflyten er mellom aktørene i helsetjenesten.

 

Se presentasjonen Resultater - Dialog med pårørende for en overordnet oppsummering av dialogen.

Resultater av prosessveiledning

Prosjekteier og prosjektmedarbeider uttrykker at prosessveiledningen fra InnoMed har gitt de en større verktøykasse for fagutvikling hvor bruk av kvalitative metoder for kontinuerlig forbedring har bidratt til en god involvering av aktørene i fagfeltet og en god dokumentasjon av både dagens situasjon og forbedringer som behandlingslinjen skal bidra med å løse.

InnoMed leverte to innsiktsrapporter med løsningsforslag for det videre arbeidet med behandlingslinjen. Den ene rapporten er vedlagt i sin helhet, den andre er ytterligere anonymisert for å sikre at personvernet til informantene ivaretas fullt ut.

 

Forankring til strategiske satsninger

Prosjektet har en forankring både til InnoMeds satsning i forhold til samhandling mellom sykehus og kommuner. I tillegg involverer prosjektet pasienter som inngår i nasjonal helse- og sykehusplan, hvor både barn og unge og brukere med alvorlige og sammensatte behov er representert.

Header - Barn
Helse Sør-Øst videreutvikler sin behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade. InnoMed har støttet prosjektet med å undersøke hvordan samarbeidet med kommunene kan ivaretas på best mulig måte.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Marit Braanen

Prosjektrådgiver og spesialfysioterapeut SSE

Vil du vite mer om dette?

Petra Aden

Leder seksjon for nevrohabilitering - Oslo Universitetssykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
True
Av

Webinarserie om digitale møter

Webinarene:

Webinarene ble sendt og tatt opp i juni 2021. 

I det første webinaret tok vi opp grunnleggende tema for digitale møter:

 • Hvordan invitere til et digitalt møte?
 • Hvordan gjøre innsjekk og oppstart?
 • Viktigheten av tydelige oppgaver og instruksjoner.
 • Hvordan sikre at alle kommer til ordet?
 • Hvordan passe tiden og disponere den riktig?
 • Hvordan ha det gøy og skape engasjement og energi i møtet? Det er ikke alltid så lett spesielt hvis ikke møtedeltakerne kjenner hverandre så godt fra før

 

 

I det andre webinaret var samhandlingsrom tema:
 

 • Hvilke løsninger finnes? Hva kan de brukes til?
 • Gjennomføring av møter med Microsoft Teams som eksempel og vil blant annet vise
  • Skjermdeling
  • Grupperom
  • Organisering av store møter

I tillegg til Microsoft Teams gikk vi gjennom NHN Join.

 

I tredje og fjerde webinar var Miro tema og vi gikk gjennom en rekke funksjoner:

 • Grunnleggende bruk av Miro.
 • Tips og triks om funksjoner.
 • Bruk av maler gjenbruk fra andre og hvordan lage egne maler.
 • Miro som smarbeidsverktøy i både møte og mellom møter.
 • Hvordan kan Miro kan brukes sammen med videomøteverktøy?
 • Hvordan kan Miro brukes som gruppeverktøy?
 • Hvordan bruke frames til å lage presentasjoner i Miro?
 • Hvordan tilrettelegge for gøye øvelser i Miro?
 • Hvordan gjennomføre break out rooms og grupperabeid på best mulig måte?
  • Aktivisering av gruppedeltakere i oppgaver.
  • Bruk av timer.
  • Bruk av voting-funksjonalitet.
 • Noen tips for å utnytte enda mer av funksjonaliteten:
  • Eksport av board.
  • Hvordan lage pdf og bilder av en frame?
  • Hvordan lage og bruke presentasjoner og maler?

 

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.
Webinarer
Opptak webinar
Ansvarlige innovasjonsrådgivere:
Kirsti

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
kirsti.brors@bouvet.no
Trude Arntsen

Trude J. Arntsen

Tjenestedesigner, behovskartlegging, adferdsdesign og systemisk design
post@innomed.no
Jens Lien

Jens Lien

Virksomhetsarkitekt, e-helsearkitektur, løsnings- og systemarkitekt
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

Tjenestedesigner, prosjektleder, tjenesteinnovasjon og agile arbeidsprosesser

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Mer tilgjengelig lungerehabilitering med Pust Deg Bedre

Pust Deg Bedre er et pedagogisk verktøy som støtter lungesyke i egenbehandling av vanlige og plagsomme symptomer som åndenød og økt slimproduksjon. Appen består av ulike pusteteknikker som kan individtilpasses hver enkelt pasient. Pusteteknikkene er illustrert ved hjelp av 3D-animasjoner, og har etter siste oppdatering også fått tilknyttet lyd. 

Pust Deg Bedre er basert på fagkunnskap i fysioterapi, og både lungesyke og fysioterapeuter har vært delaktige i utviklingen av verktøyet. Verktøyet brukes i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er fysioterapeuten som er ansvarlig for å tilpasse behandlingsplanen i appen til pasienten sitt behov. Så fort behandlingen er tilpasset og pasienten har fått grundig opplæring, kan hen gjennomføre pusteteknikkene selvstendig hjemme i egen stue. Appen er gratis og kan lastes ned av både helsepersonell og pasienter. 

Image
Pust Deg Bedre


Målet er at lungesyke som strever med slim og åndenød kan få tilpasset et behandlingsopplegg hos fysioterapeut, som de har lett tilgjengelig på sin telefon, der de trenger det, når de trenger det.
- Elin Johnsen, spesialistfysioterapeut

Spesialistfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde har siden våren 2018 jobbet med å utvikle appen. Ideen bak prosjektet kom fra Elin sin erfaring innenfor lungefysioterapi hvor hun så at det var et stort antall lungepasienter som trengte veiledning i, og teknikker for, å håndtere slimplager og åndenød på egenhand. Under pandemien fikk prosjektet støtte fra Stiftelsen Dam til å utvikle en landingsside til appen, Pustdegbedre.no. Denne fungerer som en informasjonsplattform, med opplæringsvideoer som illustrerer hva Pust Deg Bedre er, hvorfor den er nyttig og hvordan en kan ta den i bruk. 

I tillegg til å få støtte fra Stiftelsen Dam, har også Helse Vest og Helse Førde bidratt med midler til utvikling. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Helse Vest IKT, teknologiselskapet Haptiq, Helse Førde HF og LHL. Det faglige innholdet er utviklet og forankret i samarbeid med svært kompetente og erfarne fysioterapeuter i lungefysioterapi. 

Ved å ta i bruk Pust Deg Bedre kan fysioterapeutene få et fagverktøy som hjelper dem å formidle lungefysioterapi på en pedagogisk måte med mål om å gå flere lungepasienter et fullverdig rehandliteringstilbud. - Elin Johnsen 

Fordeler/gevinster ved å ta det i bruk

Pust Deg Bedre skaper et mer tilgjengelig, fleksibelt og brukertilpasset tilbud til lungesyke, og er et viktig supplement innenfor lukesykes rehabiliteringstilbud. Med god veiledning fra en fysioterapeut styrkes pasientenes evne til egenoppfølging. Evnen til etterlevelse og egenmestring forsterkes ytterligere da informasjonen og animasjonene alltid er tilgjengelig for pasienten, selv om fysioterapeuten ikke er det. Individtilpassede visualiserte pusteteknikker presentert av 3D-animasjoner gjør egenbehandlingen mer strukturert og motiverende for pasienten. Verktøyet bidrar til at lungesyke kan ivareta egen helse uavhengig av geografiske avstander, mobilitet og funksjonsnivå. Pasienter som har benyttet seg av verktøyet sier at pusteøvelsene har hjulpet dem å unngå infeksjoner. Ved å bruke appen riktig slik at lungesyke lettere får fjernet slim og demper åndenød kan forverringer og infeksjoner som kan kreve innleggelse i sykehus reduseres og livskvaliteten forbedres. 

Appen er nå under oppdatering, og blir først tilgjengelig for gratis nedlastning i juli 2021 i Appstore og Google Play. 

Pust Deg Bedre
Mobilappen "Pust Deg Bedre" gir et mer tilgjengelig, brukertilpasset og fleksibelt tilbud for lungesyke.
Erfaring

Vil du vite mer om dette?

Elin Johnsen

Spesialistfysioterapeut i Helse Førde, idéinnehaver Pust Deg Bedre og prosjektleder

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Av